HÄRADSTING
Dessa domstolsprotokoll är avskrivna av Nils Erik Molin

År 1771 den 15 Mars sattes vanliga Härads Tinget med ståndspersonerna och menige allmogen av Arnäs Tingslag i Önska Gästgivare Gård.  Närvarande Nämndemän:

Olof Isaksson i Mo,  Anders Mårtensson i Baggård,  Jacob Jacobsson i Örsbäck,  Jon Ersson i Bredvik Nordmalings Socken.  Olof Christophersson i Godmark,  Olof Olsson i Öden,  Jacob Jansson i Fanbyn och Anders Olofsson i Banafjäl Grundsunda Socken.  Per Persson i Järfed,  Jon Jonsson i Norrälvsjö,  Erik Persson i Bygdom och Israel Mattsson i Överön Arnäs Socken.

Efter Ståndspersonernas och menige Allmogens sammanträde här på Gästgivare gården, förrättades Tingspredikan i Kyrkan samt lystes och avkunnades sedan Ting och Tingsfred med vanliga påminnelser och varningar för de rättssökande parter, att varken inom eller utom Rätten med ord eller gärning förolämpa varannan, så kärt dem vara må att undvika Laga näpst efter omständigheterna.

Härpå upplästes Kungl. Majts och Högl. Svea Hovrätts den 15 nästförlidna Febr. utfärdade Höga Universal av innehåll, att i kraft av Svea Rikes Ständers den 23 juni 1743 fastställda Förenings och Successions Ordning, samt till följe av den gångna Ed, att icke allenast hålla Rikets Lag och Regeringsform, utan och i allo iakttaga Riksens Ständers fri-och rättigheter däröver ytterligare formelig …. kommer att givas, härpå nu regerande allernådigast Konung GUSTAV, Sveriges, Götes och Wendes Konung, samt arvinge till Norrige samt Hertig till Shleswig Hollstein, medmera, efter Högstsalig Hans Kungl. Majts. dess högtälskeliga Herr Faders Högstbeklageliga frånfälle, bestigit den Kungl. Svenska Tronen, och därvid funnit angelägenhet fordra, att dess trogna undersåtar bliva påminta om denna huldhet, varmed de Kungl. Majts, efter deras redan gångna Ed, är förbundna, och vilken Ed de än ytterligare vid Kungl. Majts Kröning komma att avlägga.  I anseende vartill och i följe varav Domaren blivit anbefallt, att vid härvarande Ting uti den i nåder anförtrodda Domsagan med Häradsnämnd i närvaro av dem som vid Tingsplatsen kunna församlade vara, behörigen iakttaga och efterkomma Kungl. Majts Nådiga vilja och befallning, att underställa dem den underdåniga plikt och skyldighet, vadmed böra Kungl. Majts. tillgivande å följande sätt:  SVENSKA MÄN, ifrån denna stunden ären I med samma Lag och Ämbetes Ed till liv och Själ Hans Kungl. Majts. Sveriges, Göthes och Wändes Konung GUSTAV förbundna, vilken I Arvfurstenom redan svurit, och med vilken I hans Kungl. Majt. vid dess instundande kröning ytteligare hylla skola.  Därpå samtliga närvarande komma med tvenne upplyfta finger att svara Ja.

Vilket efter Högbemälda Universals uppläsande av Domaren, Nämnden och samtliga närvarande således även i underdånighet verkställt blev.

Och avkunnades därefter flera Kungl. Förordningar och Påbud, jämte nödiga rum av allmänna Lagen vid Tingen till uppläsande anbefallda och brukeliga.  Varande härpå Lagfarter och Inteckningar företagna i särskilt däröver hållit protokoll, samt rättegångsmål och andra ärenden, i följande ordning.

ANM:De kommande lagfarterna och protokollen finns inlagda på respektive berörd person i Databas Kråken 10

---------

AGN.  1771-12-11,  Härads Ting.
(Renskrivit den 26 Aug. 1772)

År 1771 den 11 Dec. börjades Laga vanliga Härads Tinget med Ståndspersoner och Meniga Allmogen av Arnäs Tingslag i Tävra Gästgivare Gård.  Närvarande Nämndemän;Jacob Jansson i Fanbyn, Olof Olsson i Öden, Anders Olofsson i Banafjäl, Grundsunda Socken.Anders Mårtensson i Baggård, Jacob Jacobsson i Örsbäck, Jon Ersson i Bredvik Nordmalings Socken.Per Persson i Järfed, Jon Jonsson i Norrälvsjö, Erik Persson i Bygdom, Israel Mattsson i Överön Arnäs Socken.  Men Olof Isaksson i Mo och Olof Christophersson i Godmark för sjukdom borta och således frånvarande.

Efter Ståndspersonernas och menige Allmogens sammanträde här på Gästgivare gården, förrättades Tingspredikan i Kyrkan samt lystes och avkunnades sedan Ting och Tingsfred med vanliga påminnelser och varningar för de rättssökande parter, att varken inom eller utom Rätten med ord eller gärning förolämpa varannan, så kärt dem vara må att undvika Laga näpst efter omständigheterna.  ……………………………

Varpå upplästes flera Kungl. Förordningar och Påbud, jämte nödiga rum av allmänna Lagen, vid Tingen till avkunnande anbefallda och brukeliga. Men därefter företogs Lagfarter och Inteckningar i särskilt däröver hållit protokoll, samt Rättegångs mål och andra ärenden i följande ordning

ANM:De kommande lagfarterna och protokollen finns inlagda på respektive berörd person i Databas Kråken 10