ANSEDEL 90556 Johan Nilsson

Född: 1735 i Burträsk,Åbyn
Död: 1773-03-23 i Nysätra
Föräldrar
Far: Nils Jonsson
Född: 1712-09-01 i Burträsk
Död: 1772-08-26 i Burträsk
Mor: Katarina Johansdotter
Född: 1712-12 i Burträsk
Död: 1737 i Burträsk

Familj
Make: Elisabet Olofsdotter
Vigsel:
Född: 1730 i Burträsk
Död: 1799-03-01 i Degerfors
Barn:
    1 Nils Johansson Född 1759-12-13 , Burträsk,Åbyn
    2 Katarina Johansdotter Född 1761-05-18 , Bygdeå,Åkullsjön
    Make: Esaias Granholm Andersson Född 1757-01-25 i Burträsk
    Make: Olof Westling Född 1762 i Umeå stad
    3 Olof Johansson Född 1763-01-28 , Bygdeå,Åkullsjön
    4 Johan Johansson Född 1765-04-09 , Umeå lands,Granön
    5 Margareta Johansdotter Född 1766-07-31 , Umeå lands,Granön
    6 Maria Elisabet Johansdotter Född 1767-08-17 , Umeå lands,Granön
    7 Nils Johansson Född 1768-11-23 , Umeå lands,Granön
    8 Anna Kristina Johansdotter Född 1770-04-15 , Umeå lands,Granön
    9 Johan Johansson Född 1771-06-27 , Degerfors,Granön
    Make: Maria Magdalena Olofsdotter Född 1769-01-30 i Umeå lands
    Make: Anna Magdalena Plantin Johansdotter Född 1779-02-27 i Degerfors
    10 Maria Elisabet Johansdotter Född 1773-01-01 , Degerfors,Granön
    Make: Okänd
    Make: Nils Petter Olofsson Född 1778 i Umeå lands
Källhänvisningar:
Notis nr 1 BUR/Åbyn,AI:3,s46,1744-50,son f.1735
Notis nr 2 BUR/Åbyn,AI:4,s75,1750-61,son-gift 1760, flytt t.Umeå hängt sig i Klintsjön-f.1735
Notis nr 3 BYG/Åkullsjön,AI:2,s29,1760-63,Johan Nilsson förhörd:26/12 1760
Notis nr 4 Kom hit med attest från Bygdeå av den 28 juni 1763, som uppvists den 16 mars 1764
Notis nr 5 UM/Granön,A1:6,6/10,s152,1763-64,bonde utan födelsedata
Notis nr 6 UM/Granön,A1:6,6/10,s273,1765-66, bonde f.1734
Notis nr 7 UM/Granön,A1:6,6/10,s152,1766-67,bonde utan födelsedata
Notis nr 8 UM/Granön,A1:7,5/9,s258,1768-73,bonde nr.5-f.1736-död

ANTECKNING:
BUR/Åbyn,AI:4,s75,1750-61 ger följande:
Troligen Isac Grape anger Johan Nilsson skulle ha avflyttat och hängt sig i
Klintsjön.(svårläst)
Nysätra HFL saknas då, men i Bygdeå finns ett par Johan Nilsson/Lisa och det är från 1760 i
Åkullsjön förhörda 28/12 (dvs ungefär 1761)
FB/C:2 visar att Lisa är en Olofsdotter [GID 2001.11.86600 + 2001.11.87200 ] & Barnen
Katarina *1761 & Olof *1763 i Åkullsjön bevisar detta pars närvaro både här och i Granö från
det senare året; att sonen Nils *1759 i Åbyn dyker upp i Granö binder ihop paret hela vägen...

FELAKTIGHETUmeåFB1768
Enligt FB är Nils f.1768-11-23 son till Johan Nilsson (90556) i Granön.
Men detta måste vara fel eftersom Johan Nilsson då samtidigt skulle ha 2 x söner Nils som
levde samtidigt, vilket är högst osannolikt
Det finns hellre ingen lämplig Nils eller för den delen någon annan som kan passa och avlida
vid denna tid, varför jag inte kan hitta någon vettig tanke bakom denna Nils uppdykande som
son

FELAKTIGHETDegerforsHFL
DEG/Granön,A1:1,4/9,s141,1801-08 anger att Johan Johansson skulle ha en bror som heter
Nils och är född 1771, men ovanför står 1751.
Under 71 i födelseåret har det tidigare stått något annat som är överskrivet med kraftig stil

HEMSIDEFALL:
Det bör finnas många ättlingar till detta par
Johan Nilsson och hans hustru Elisabet Olofsdotter har misshandlats av många tidigare
släktforskare och det finns tydligen ett flertal olika lösningar.
Jag skall försöka göra en sammanställning av denna familj och jag hoppas att detta är närmare
verkligheten än det som tidigare publicerats.
Johan finns själv hos föräldrarna på HFL BUR/Åbyn,AI:4,s75,1750-61 och i i HFL är noterat
att han 1761 har "flytt t.Umeå hängt sig i Klintsjön"
Hans hustru Elisabet Olofsdotter finns i Åbyn hos sina föräldrar och flyttar enligt prällen till p76
på HFL BUR/Åbyn,AI:4,s76 men där finns hon inte noterad.
Däremot finns Elisabet Olofsdotter på BUR/Åbyn,AI:4,s75,och där står att hon kommer från 76.
Enligt BUR/Åbyn,AI:4,s75 skulle Johan och Elisabet gift sig 1760 och skulle ha flyttat från
församligen 1761.
Men de får en son Nils redan 1759 och han finns också i HFL noterad som son född 1759 och
här har prällen lyckats åstadkomma ett riktigt barngiftermål. Sonen Nils gifter sig ännu inte
fyllda 2 år redan 1761.
Vem bruden är har prällen inte noterat.
(Han har säkert missat kolumnen för Flytt ur församlingen 1761: ty här finns dessutom
noteringen att han flyttat med föräldrarna till Bygdeå; och är i Umeå, vilket är starkt bevis - se
nedan. Detta att årtal är förda i fel kolumn händer ofta)

Vi återfinner familjen i Bygdeå Åkullsjön enligt HFL BYG/Åkullsjön,AI:2,s29,1760-64 där barnen
Katarina och Olof döps.
Sedan blir nästa anhalt Umeå lands och Granön

Enligt prällen skulle Johan Nilsson och Elisabet Olofsdotter ha gift sig 1760, men vi har redan
sett att de fått en son 1759 och då var de om man skall tro FB/dopbok redan gifta
Men Johan och Elisabet kan jag inte hitta i Burträsk VB eller socknarna runt om.

Familjen finns nu i Granön och någon forskare har lyckats lägga till en dotter Elisabet hos en
bonde i Granön Olof Olfosson 1704.
Jag har kanske missat något, men jag kan inte hitta att han har någon dotter Elisabet. som
skulle kunna passa in att gifta sig med Johan Nilsson.

UM/Granön,A1:6,6/10,s152,1763-64 anger "Kom hit med attest från Bygdeå av den 28 juni
1763, som uppvists den 16 mars 1764"
De flesta barnen föds i Granön och här finns en son Nils som föds 1768-11-23 som verkar
underligt.
Johan Nilsson har redan en son Nils f.1759, som fortfarande lever. (Se antecknigar ovan)

Johan Nilsson dör enligt UM/Granön,A1:7,5/9,s258,1768-73 redan 1773, men jag kan inte hitta
honom i Umeå lands dödbok (DB), ej hellre i omkringliggande socknarnas dödböcker.
Kanske är det som Grape hade lagt till i BUR/Åbyn,AI:4,s75,1750-61 att Johan Nilsson han
hängt sig i Klintsjön, men vid ett senare tillfälle än vad utflyttningen antyder.
Isåfall finns han ej i dödbok utan skall bli "självspilling" i stillhet så långt som möjligt från
kyrkoplatsen
Hustrun Elisabet dör 1799-03-01 i Granön.
Är det något jag missat så hör gärna av er.

Gun Jonsson har sedan ovanstående skrevs verkligen gjort en insats och hittat
domstolsprotokollet som beskriver händelsen och förklarar allt i detalj enligt nedan:

Umeå Tlg Hr AIA:48, 1773-03-31:
S.D. Sedan af KronoLänsman Eric [Sund]ström (i Bygde Sochn, överstruket/, min anm)
blifwit Härads Rätten skriftl. wid handen gifwit, att Bonden Johan Nilsson ifrån Granöhn i
thenne Sochn skall på wägen ifrån Burträsk hem hit till Sochnen, [...] Klintsjö by i Bygde Sochn
sig [...] hängt den 23 (sistl. Martu och .../, överstruket, min anm) i thenne månad och [...] ther
jemte förmält, att thenne Johan Nilsson under thes wistande i Burträsk blifwit af swårmodighet
angripen, så att hans swågrar Mats och Lars Olofssöner i Åby(n) och Burträsk Sochn fölgt
honom (til?) Nybyn ther the talat wid Nybyggaren Per Persson i Skifsjön, Bonden Anders
Larssons i Sehlet hustru Anna Larsdotter och Soldaten Per Christens hustru Brita
Larsd(otter?) alla hema i Umu Sochn, thet the (sk...) följa Johan Nilsson och se efter [...]
(så?) företog sig nu Härads Rätten [...] höra the sistnämnde, och (giörandes?), af them
hwar för sig berättelse [...] alla (therå?) sammstämde att the på Johan Nilssons swågers
Mats Olofssons begäran, lofwat thet Johan Nilsson (skulle?) wid thess häst och släde få
wara theras sällskap som the ock följts till Klintsjön, men under thet Per (Persson?) och
Anders Larssons hustru(r?) (stannat?) qwar i Gumbodan att köpa sig något Korn, Johan
Nilsson och Christens hustru farit förut till Klintsjön samt under thet hustrun (som?)
hastigast gådt in i en stuga, uti [...] Anderssons i Klintsjön wedlider sig up hängt med ett
bastrep, [...] Christens hustru, som ej warit mera än wid pass 1/4 timme från honom efter något
(lastande?) Johan Nilsson [...] hittat, tå blod redan stådt genom mun och näsa på honom
samt han warit död (förmälande?) härjämte hustru(r) [...] och Brita Larsdotter att Johan
Nilsson under [...] wägen klagat sig wara mycket ängslig och sjuk grufwat derföre, att han för
en undan döljd brännwins panna warit till Tinget stämd. Och ty [...] sedan then under rättelse
nu hämtats, att Johan Nilsson under thess wistande här i Sochnen lefwat stilla och
beskedligen, [...] kunde Härads Rätten ej annat finna än att Johan Nilsson af åkomm[...]
hufwud swaghet sig [...] [...] samt må således enligt 13 Cap. Missgärnings(balken) af sina
anhöriga handteras och begrafwas men i stillhet och å sätt som Kungl. förordningen af den 27
october 1725 och den 4 aug. 1727 före skrifwa.
Gun Jonssons avskrift.

Anarkiv 7.0 2009-10-29 - kråken9orgaa40.DDB