Järnäs brevet             1413
Håknäs brevet           1494
Lögdeåbrevet            1500
Lagmanssynebrevet 1548

 

JÄRNÄSBREVET översatt och och tolkat

Alla de män detta brev höra eller se hälsar jag Lars Karlsson, lagmans domhavande i Ängermanland, kärligen med vår Herre. Det skall alla män vara veterligt att då jag höll lagmansting i Banafjäl, då tvistade Järnäs män och Bredviks män om bolstada rå mellan Järnäs och Bredvik.4 jag avdömde tvisten efter gamla minnesgoda män, och tolv åsyna män skulle utsäga råskillnaden. Då vittnade de så och svoro att i mitten av Moses sund (ev. Mossasundet) är det rå och så i Ingaskär och så i Karvaholm och så i Hesjanäs. Och ingen av järnäsborna ville bestrida de minnesgoda och tolv *åsyna mäns utsago. Då dömde jag, att såsom nu har beskrivits, så skall rået fast och obrottsligen vara; och vilken by järnäs eller Bredvik överfar uppå annans, han skall böta efter lagen
Dessa voro minnesgoda män:
-Klemens i Berge 
-Osten i Hummelholm (Nordmalings s:n) 
Åsyna män voro:
-Algot i Rönnholm (Nordmalings s:n) 
-Kjell i Banafjäl (Grundsunda s:n) 
-Anund från samma ställe 
-Jonas i Fanbyn (Grundsunda s:n 
-Osten från samma ställe
-Nils i Könsa (Grundsunda sm) 
-Olof i Hummelholm (Nordmalings sm) 
-Osten i Levar (Nordmalings sm) 
-Sven i Ledusjö (Nordmalings sm)
-Helge i Hundsjö (Nordmalings sm) 
-Sven i Tävra (Arnäs sm)
Till ett påtagligt vittnesbörd är mitt sigill intryckt i min närvaro. Skrivet i Banafjäl i Herrens år 1413 på den salige Paulus omvändelsedag. - Datum för sistnämnda dag = 25 januari.

 

HÅKNÄSBREVET 1494

Alla dannemän, som detta brev höra eller se, hälsar jag Olof Eriksson, som är lagmans domhavande i Ångermanland å en ärlig och välboren mans vägnar, herr Greger Mattsson på Tyresö slott, Riddare och lagman i Uppland, kärligen med Gud, kungörande att den tid jag höll ting med allmogen i Nordmaling, Herrens år 1493, då kärade Håknäs byamän till Botulf i Öre om den ström, som långedsborna hade grävt bort etc. Då bestämde jag på tinget att syn skulle hållas, varvid hälften av synemännen skulle vara ifrån Umeå och hälften ifrån Grundsunda. På ett andra ting återkom de och hade då ingått förlikning. Mittland (råskillnad) mellan Öre och Håknäs män i så måtto som härefter står skrivet. De skall njuta halva sikvarpet vardera ovanför strömmen i Håknäs samt en fjärdedel utanför, och sedan skall Öreborna icke ha någon rätt ovanför strömmen eller mitt för Håknäslandet utom fri båtväg och rätt att torka sina nät samt landa med sina båtar och dra upp dem. Och eftersom Öre byamän lät sig väl åtnöjas som nu är sagt, så dömde jag denna sämjodom och detta mittland att bli stadig och fast efter denna dag, vid sex marks böter för överträdelse. Dessa är tolvmännen:
Anders Björnsson i Röbäck
Jonas Nilsson i Kåddis
Erik i Tavle
Anders fr samma ställe
Esbjörn i Hörne 
Olof Ingelsson i Mjöle 11
Per Nilsson i Dombäck
Gjäslog i Banafjäl
Jonas Eriksson fr samma ställe
Per Andersson i Dombäck
Nils Björnsson i Lakamark
Jonas Olsson i Skadernark
Till yttermera vittnesbörd hänger jag mitt insegel (sigill) härnedan vid brevet. Skrivet i Bredvik Herrens år 1494 dagen före påven Klemens I:s dag, den 22 novemberg.


LÖGDEÅ BREVET 1500 (tolkat av Carl Szebad)

För alla som ser detta brev, eller hör det läsas upp, hälsar jag Olof
Eriksson, underlagman i Ångermanland, på riddaren och lagmannen herr Knut Eskilssons i Venngarn vägnar, under Guds beskydd, att det ska vara kungjort för alla att Per Kämpe återlöste Skytteholmen av alla sina arvingar i enlighet med lagen för 12½ mark, och sedan sålde holmen vidare till sin svärfar Erik Toresson för samma summa, med arvsrätt för alla hans arvingar för all framtid. Därefter ersatte Erik den närmast arvsberättigade Nils Kettilsson i Banafjäl med 2¼ mark för bördsrätten. Dessa, som är både vittnes- och fastemän, satt i nämnden: Olof Jonsson i Bredvik, Olof Björnsson i Lögdeå, Anund Nilsson också i Lögdeå, Olof Eriksson i Brattsbacka, Olof Larsson i Öre, Nils i Sunnansjö, Tore i Mo, Nils Sigfridsson, Nils Gunnarsson i Levar och Erik Ingelsson också i
Levar.
Till ytterligare bevis hänger jag mitt sigill under detta brev. Skrivet
i Ava på jungfru Agatas dag (5 februari) år 1500."

LAGMANSRÄTTS SYNEBREV 1548

Erkänner vi 24 män som härefter skrefne stå Joon Sigfridsson i Röbäck, Nils Sigfridsson ibidem, Olof Bertelsson och Olof Olofsson i Stöcksjö, Erik Jonsson i Hissjön, Kärmund Larsson i Teg, Per Mårtensson, Norsjö, Anders Skräddare i Miöle, Carl i Baggeböle, Jöran Pedersson i Hörne, Lars Ciementsson ibidem, Per Jöransson i Smedsbyn, Olof i Kasa, Gudmund i Lakarnark, Anders i Utanås, Önder i Önska, Algult i Öden, Lars Thornasson och Karmund i Gjärnäs, Olof Björsson i Röbäck, Staffan i Hörne, Måns Olofsson i Lygdeå, Gunnar Olsson i Aspeå, Olof Östensson i Utanås samt fogden Kjell Nilsson, och Erik Jönsson var landslagman; ther woro till kallade så en syn och rågång och en gammal träta emellan Håknäs och Öre män, hvilken rågång wi ytterligare ransakade och med wåre Ed ther efter sworo. Item gjord war en Rågång them emellan borto Lisla ån och i Hällängsrämmen och i Storån och Håknäs Broen, och Öhre män fri qwarnwäg till sin ström, hvad the häldre wilja fara land heller watten och sin note-giste och fäbodar och halfwa Ström hwarthera.
Up och ut och efter the 24 män och theras sworne Ed till dömer iag thenne rågång fast och hwilka härefter påtalar böte 6 mark och 40 marker therefter talan ändlös sökie.
Till yttermera visso och så sant är trycker Jag Eric Jönsson mitt Lagmans Sigill nedanför thetta Bref skrifvit Anno Domini 1548 Con Cordar wide.
Johan Andersson Hambrxus