NORRLÄNDSKA SAMLINGAR.  VI.

 

 

SKATTE BOKENN

 

 

 

AFF

 

 

 

ÅNGERMANNE  LAND

 

PRO  ANNO

 

 

 

 

 

 

 

1550.

 

 

UTGIFVEN

 

AF

 

 

JOHAN NORDLANDER.

 

 

 

STOCKHOLM

KUNGL.  BOKTRYCKERIET.  P. A. NORSTEDT & SÖNER

1899


 

FÖRORD.

 

 

När jag år 1896 utgaf Skatteboken af Medelpad pro anno 1543, hade jag för afsikt att därefter låta trycka en skattelängd för Jämtland från Erik XIV:s tid. Som något ekonomiskt understöd för den dyra tryckningen ej kunnat fås i landskapet, har planen emellertid måst t. v. öfvergifvas. Då däremot från Ångermanland uppmuntran kommit oss till del i form af subskription, våga vi att härmed utgifva en af de äldsta skatteböckerna för detta landskap. Framför de allra äldsta ha vi föredragit en något yngre, af år 1550 hvarest namnformerna syna svara stadgade och byarne nämnas i god ordning, så att man å kartan kan med tämmeligen stor säkerhet utpeka de i skatteboken upptagna namnen. Ur äldre och yngre längder ha vi ofta anfört namnformer och, när dessa äro från 1500-talet, inskränkt oss till att angifva detta endast genom t. ex. 45, 43, d. v. s. år 1545, 1543. I Svenska Diplomatariet förekommande former hafva ock anförts; dessutom finnas åtskilliga dels från Nordins afskrifter å Uppsala Universitets bibliotek, dels från B. E.Hildebrands afskriftssamling i Kongl. Vitterhets Akademien.

Det har varit vår plan att utgifva de äldsta jordeböckerna äfven för de andra norrländska landskapen, närmast Västerbottens, och åtskilliga förarbeten äro därför gjorda, men det kunna vi ej åstadkomma utan understöd från de särskilda provinserna. Att få det nedlagda arbetet på något sätt ersatt har ej ingått i beräkningen, men å andra sidan kunna vi ej längre af egna medel bestrida större delen af tryckningskostnaden. - Med tacksamhet hafva vi att erkänna, att ett understöd af 300 kr. kommit oss till del, i det att Kongl. Maj:t på tillstyrkan af K. Vitterhets Akademien tilldelat oss nämnda belopp.

Rörande skatten af Ångermanland och Medelpad föreskref Helsingelagens konungabalk följande: »Så skola konungens skatter göras i Ångermanland och Medelpad: Den, som äger 12 öre helsingemynt och är 20 år eller har mottagit sitt arf, göre två (d. v. s. jämte annan sådan) ett tvåfärgadt skinn och fem marker lärft af hvarje skepp såsom ledungslame» (d. v. s. såsom ersättning för frihet från krigstjänst, då konungen satt hemma). Under medeltidens senare del erlades skatten af Ångermanland (enligt Styffe, Skandinavien under unionstiden) på så sätt, att landskapets invånare hade att åstadkomma en bestämd penningsumma, hvars fördelning på enhvar var en landskapets sak och skedde på landstinget. Genom konung Kristoffers bref den 8 juni 1446 nedsattes detta belopp från 680 mark till 500, dock med det förbehållet, att skinnskatten skulle utgöras såsom dittills.

Uti Historiska handlingar, del 11, finner man i den s. k. 1530 års Räntekammarbok, huru årliga räntan då utgick af detta landskap, nämligen Jordaskatten med 510 mark 3 öre, Skinn-skatten med 67½ mark 8 öre, Lappaskatten med 1 timber (= 40 st.) mårdar och 1 deker elgshudar samt med dagsverkspenningar, som hvar bonde utgjorde med 1 ortug, så framt de ej gjordes till Kongzgorden, d. v. s. Kungsgården i Bjärtrå. - I fortsättningen heter det: »Item anno 1529 gjordes en stadga med allmogen i Ångermanland så, att de härefter årliga gifva skola för jordaskatt, skinnskatt, dagsverk, hestastånd etc. 800 mark ortogar, hälften utgifvandes om vintern och hälften om sommaren.» Därtill kommo: Selanden för kronojordar (som presterna bruka, enligt bok af 1533) 100 mark ortogar och Lappaskatten 1 timber mårdar och 1 deker elgshudar. Räkenskap finnes för 1529 och 1531, hvilken stämmer med ofvanstående. Där tillägges: För »Laxa ån» vid upprepandet af de skattetitlar, i hvilkas ställe de 800 mark utgjordes. Fogden hade förläning af sakörena,, af hvilka, han skulle hålla sig, själf fjärde, d. v. s. sig själf jämte skrifvare och två svenner. - Härmed ej alldeles öfverens-stämmande underrättelser om skatten vid denna tid finna vi i en annan bok i K. Kammararkivet, hvilken har titeln: Summarum och Undervisning för Upsala sticht 1539. Under öfverskriften »Årliga Rentan af' Ångermanna Land» nämnes där först, att den årliga skatten utgöres »efter den stadga, som de af ålder haft hafva, till dess att deras jord blifver beskrifvin och skattlagd, pro anno [15] 40», och efter gamble stadgan uppgick årliga skattepenningen till 501 n†r 7 öre. Den andra posten utgöres af penningar för skattejord, som presterna bruka, och kallas de afradspenningar; de uppgingo till 104½ mk. ½ öre årligen. Därefter kommer årliga fodringen af Ångml., som utgjordes efter en penningestadga, nämligen 400 mk. »The bönder, som bruka kiöpslagen, gifva af theres aflingepenningar hvar tionde mark, och draga de i summan stundom mer och stundom mindre. Desslikes gifva ock de bönder, som bruka laxafiska, besynnerliga penninger däraf, somliga år mer och somliga år mindre, som de äro flere eller färre till.» Slutligen upptagas den årliga lappskatten, 1 timber mårdskinn och 1 deker (=10 st.) elgshuder.

Den skattläggning, som här nämnes såsom förestående, lät ej länge vänta på sig. Af fogdarnes räkenskaper hade konung Gustaf funnit, att Cronan blefve mycket lidande eller, såsom han själf uttryckte sig, »hade svär och dråpelig skade och nackdel» med afseende på den årliga ränta, som plägade utgå af de norrländska landskapen. Att så kunde ske, berodde enligt konungen därpå, att ingen skälig eller tillbörlig skattläggning var hållen i landet, hvadan han förordnade om en sådan. Genom bref af den 21 sept. 1540 uppdrog han åt fogden i landskapet att tillika med lagmannen och några goda, förståndiga män af Cronones bönder hålla en allmännelig, skälig och billig skattläggning med allmogen och granneligen låta beskrifva mantalet och jordetalet samt lägga kronans skatt, uppå det att alla efter förmåga skulle draga skatten »och icke den ene mera än den andre sitta kejsarsfri, skjutandes mesta tungan ifrån sig och in på de fattige, som minst hafva i ägorne och jordetalet, såsom utan tvifvel dittills ofta skedt var» - Befallningen blef med skyndsamhet satt i verket, såsom ses dels af Summarum för Upsala stift för år 1541,dels af fogden Holsts räkenskap för Ångml. för samma år. Den gamla stadgan nämnes nu ej längre, utan för den årliga skatten redogöres på följande sätt: »Först är vetandes, att hufvudskatten af Ångml. utgöres efter Sålandz tall, och är uti hvart Såland 5 mark jord eller 28 stenger jord uti både längden och bredden, och hafver hvar stång 7 alnars längd; och skattas af hvart såland (efter den nya skattläggningen) en orthug och hestestandzpenningar 2 penningar, och äre sålanden uti Ångml. 26507 och 1½ markland, löper därefter skattepenninger 1104 mk 3½ öre 63/5 penningar, hestestandz penninger 276 mk ½ öre 10 2/5 penninger. Item utgöres ock af Ångml. arbetes penningar efter mantalet, så att hvar man utgör årligen 1 orthug, och är mantalet 2024, löper arbetspenningar 84 mk 2½ öre 4 penningar. » Öfriga inkomsttitlar, nämligen kronojordar, fiske af olika slag, sakörn och lappskatten förbigås.

Huru, uppskatting i seland vid denna tid kunde tillgå, visar Ångermanlands räkenskap för år 1553. Uti dess undervisning nämnes, huruledes engerne uti Ångml. hade skattlagts. När allt höet var i ladan, då gingo snörningsmän och förslog ett gillt lass hö för ett sädesland jord, och huru många gillass de i hvar by finna kunde, läto de inskrifva bland jordetalet.

Slutligen må anmärkas, att myntet vid denna tid räknades i mark (mk), öre, örtug och penning. 1 mark (= 95 öre n. v. mynt) = 8 öre, 1 öre = 3 örtugar, 1 örtug = 8 penningar.                     

 

                      †   = Okänt tecken


 

 

 

Skatte Bokenn aff Ångermanne Land

 

pro anno 1550.

 

 

Item wdij Ångermanneland wttgörs årliga Skattenn epter Sielandz taall, Jorde tall och Man taall, Och är vdi itt Sieland såå mykenn Jord som mann kann så enn tunna Rogh eller kornn wdj, och skattes aff hwardtt Sieland skatte peningar enn ortigh, Hestestandz peningar 2 peningar, Tesligest skattes årliga aff hwar bonde som sittiandes är, then sielff haller Dwk och Disk arbetis peningar enn ortigh, Så är wdj förseriffne Ångermannelandh Sielands Skatte bönder 2165 bönder.

             

 

Aff Nordmalinge [Nordmaling; Nordanmalingen 1493].

 

Engelsiö [Ängersjö; Engelsiö 45; Ängelsiö 43; Enghesijö 35]

Anders Olsonn

Oluff Mickelson

Jonn Ersonn

Nilss Personn

Erik Personn

Per Nilssonn

Amund Olsonn

Per Personn                                              261 –

 

Nörbij [Norrbyn; Norby 45, 43]

Jonn Olsonn

Bengt Clämetsonn

Bengt Larsonn                                          23½

 

Söderbij [Sörbyn; Söderby 45, 43, 35]

Oluff Olsonn

Jonn Giordeson                                        17

Häkänäss [Håknäs; Hackenes 45, Håckenes 43; Hakannes 35; Hakanes (men)1493]

Erik Peersonn

Månss Ersonn

Lasse Peerson

Rasmus Personn

Peer Olsonn

Anders Jonsonn                                        39

 

Bredwijk [Bredvik; Bredviick 45; Bredwijek 35; Bredauik 1413]

Peer Tommesonn

Oluff Tomesonn.

Lasse Tommesonn

Gunnar Olsonn                                         48

 

 

1Siffran efter bönderna i hvarje by utmärker byns selandtal.

Leffuar [Lefvar; Leffvar 43, 45.; Levar- 42, 43; Löffwar 35; Leuar 1413 Lewar 1500]

Ander Ingewalson

Peer Ingewalsonn

Peer Östensonn

Hindrik Hakonson                                    40½

 

Gernääss [Jernäs; Gernes 45, 43, 42; Gernnes 35; Geranæs 1413]

Sibbiörnn,

Oluff Nilsonn

Anders Olsonn

Altgott Tommeson

Nilss Person                                             60

 

Öurenn [Öhre; Öre 43, 45; Örre 35; Örbyn 69; (i) Aura, Aura(men) 1493, Aure 1500]

Karll Botolffson

Jffar Botuffson

Lasse Olsonn                                            36

 

Hwmblehwolm [Hummelholm; Hvmbleholm 45, 43; Hummelholm 35; Humblaholm 1413]

Herman Personn

Jonn Nilsonn

Hans Olsonn                                             64

 

Thobölett [Torrböle; Torböle 45, 43; Törrebölett 69]

Jonn Gulleson

Jonn Erson

Månss Micelson                                       27

 

Orssebeck [Örsbäck; Örsbeck, 45; Örssbech 35; Örbeck 43; Orsbeck 43]

Jonn Tommesonn

Erik Personn                                            21

 

Hallen [Hallen; Hallen 45, 42; Halden 35]

Oluff Nilsonn

Erik Tomesonn                                        19

 

Bradfåårss [Brattfors; Bratffors 45, Brattffors 42, 43, Bratthffors 35]

Dauid Ersonn

Jonn Erson

Östen Olsonn

Tommess Ersonn

Swenn Sebbiörson                                   60

 

Långedh [Långed; Långed 43, 45; Langheeden 35; Langedz(men) 1493]

Tommoss Öneson

Per Nilsonn

Oluff Olsonn

Peer Nilsonn

Jonn Tommeson

Klämet Olsonn

Peer Ersson

Oluff Olsonn                                            60

 

Holgerdzbölett [Hyngelsböle; Hunsgelsböle 45, Hvngelsböle, Hvngersböle 43, Hongelssböle 35]

Oluff Siwrdson

Oluff Ersonn                                            20

 

Tobölet [Toböle; Töböle 45, 43; Torlssböle 35]

Ödesbij                                                     4½

 

Nordsiö [Nolsiönes 43, 45; Norssijö 35; Nordsjö i Trehörningsjö]

Ödesbij                                                     6

 

Agnääss [Agnäs i Bjurholm; Angnes 43, 45; Agnes 42, 43, Annes 35]

Gulle Ersonn

Erik Swenson

Erik Östenson

Jonn Östenson                                          37½

 

Bradesbacka [Brattsbacka; Brasbacka 42, 43, 45; Brassback 35; Brarsbacka 43; Bråssebacka 57; Brassebacka 1500]

Swen Olson

Oluff Erson

Peer Ersonn                                              46

 

Orebölett [Orrböle; Orböle 43, 45; Örböle 43; Örreböle 35]

Herman Peerson

Jöns Nilsonn                                            22

 

Sunnansiö [Sunnansjö; Svnnansjö 45; Sunnenssijö 35; Sunnansiö 1500]

Tommes Håkonss

Nilss Ersonn

Erik Swenson

Swen Person

Erik Nilson                                               41

 

Kläse [Klösö; 47; Klösa 42; Klösse 45; Klöse 43; Klöse]

Ödesbij 2½ (i äng uti allmänningen, under Orrböle; hafver varit ett gammalt hemman, 59)             

Divpsiö [Djupsjö; Divpsiö 45, 42; Dijppessijö 35]

Oluff Östenson

Jonn Ammundson

Hindrec Erson

Per Biörsonn                                            31

 

Bagårdh [Baggård; Baggegård 42, 45, Baggegåll 43; Bogårdh 47, Bodegårdh 57; Baghgardh 35]

Oluff Hinderson

Nilss Olsonn

Gregelss Hindercson                                26

 

Ledusiö [Ledusjö; Lidvsiö 43, 45; Lidigsiö 47; Ledhassijö 35; Lydhasio 1413]

Oluff Andersson

Oluff Ersonn                                            22

 

Hundsiö [Hvnsiö 42; 45 uti. under Hyngelsböle; Hundzsio 1413]

Ödesbij                               6 (ett myre äng uti allmänningen under föreg. 59)

 

Moo [Mo; Moo 45, 35; Mo 1500]

Jonn Erson

Erik Helgeson

Jonn Jonson

Oluff Tordson                                          42

 

Lijgde [Lögdeå; Lögde 43, 45; Lijgdhe 42, Lijghe 35]

Oluff Klauson

Hindrik Person

Nilss Håkonson

Erik Nilson

Oluff Nilsonn

Per Nilsonn                                              102

 

Aspö [Aspe; Aspee 45, Aspe 42, 43, Asspa 35]

Anders sonn [Andhers Perss 45]

Erik Swensonn

Jonn Klämetson

Swen Olsonn

Swen Tordson

Kristoffuer Olsson                                   48

 

Rönehwolm [Rönnholm; Rönholm 35, 43, 45, Röneholm 42; Ronaholm 1413].

Oluff Nilson

Peer Clämetson                                        37

 

Åffua [Afva; Awa 42, 1500, Affaa, 35, Affva 45, 43]

Käll Östensonn

Oluff Germundzson

Per Jonson

Oluff Jonsonn

Karll Östenson

Anders Siwrdson

Altgut Anderson                                      44½

 

 

Summa 1079 sel

 

Tillkommer: Efter n. v. Hyngelsböle Lijmessijö med Klauass 35 [Lemesjö, Lemmelsjö 1.

Lemusjö i Trehörningsjö; Limsiö 42]. – Nyacker  med Peder och Oloff 35 [Nyåker]. –

Under Hyngelsböle utj. i Vmsiö 6 sel. 43. - Till Umeå s:n med sin årliga ränta, men till

denna med komålet och tionden hörde år 71 byarne Höenssiö [Hörnsjö],

Graffzmyre [Gräsmyr] och Mulsiö [Mullsjö], nu alla i Nordmaling.

 

Grunnesundz Soknn [Grundsunda; Grundhessundhe s:n 35, Grvnnesund 42;

Grundasund 1314, -dh 1316]

 

Skadamarkt [Skademark; Skademark 43, 45; Skademrk 35; Skamark 43; Skawamare 1493]

Oloff Larsonn

Erik Jopsonn

Lasse Personn

Oluff Personn

Erik Nilsonn                                                                  24

 

Ödenn [Öden; Ödom 45; Oden 43, Öuden 69]

Ödesbij                                                     15½

 

Filingenn [Fillinge; Ffijllinge 45; Ffijlijnghe 35; Ffijllingen 43]

Oluff Swenson                                         11

 

Höijenn [Högom; Högen (Dahlm.); Hoiän 45; Högen 35, 43; Hogen 43]

Lasse Mickelson

Lasse Person                                            13

 

Gumark [Godmark; Gvmarck 45, 43, 35; Godmarch 69]

Lasse Jonson

Biörn Jonson                                            16

 

Lokamark [Lakamark; Lvckemarck 45; Lvckvmarck 43, Lukamarck 35; Lvckv 43; Locomark 1493]

Gunnar Person                                         14

 

Gidbölett [Gidböle; Gideböle 45, 43]

Ödesbij                                                     5

 

Könsa [Könsa; Könsa 43, Könssaa 35; Konsa 45; Kønungxuagh 1413 Hildebr., Sv. Dipl. Kon..]

Erik Olsonn

Erik Hakonsonn

Oluff Swenson

Oluff Personn                                           18

 

Bodum [Bodum; Bodum 45, Bodom 35, 43]

Önde Erssonn

Oluff Fardsonn                                         12

 

Fanbyenn [Fanby; Ffanbyn 43, 45; Ffanby 35, 43, Fånbyen 58; Fornaby 1413]

Peer Olsonn                                              20

 

Vthanååss [Utanås; Vttanås 45, Wttenass 35]

Oluff Personn

Erik Olsonn

Mickell Olsonn

Jonn Olsonn                                       24

Anskaffua [Önska; Norre önska 45; Önska 43, Ansska 35; Nore ön skaffua 59, Anskaffua 58] Ödesbij                                              14½

 

Söderskaffua [Söderönska 43, 45 såsom utj. under föreg.; Söder ön skaffua 59, Södher anskaffua 57, 58]

Önde Olsonn

Önde Personn                                           10

 

Husum [Husum; Hvsom 45, Hussum 35, Hvsvm 43]

Peer Nilsonn

Oluff Jonsonn                                          22

 

Dombeck [Dombäck; Dumbeck 45, 43, 42, Dombeck 35; Dumbœc 1493]

Biörn Olsonn

Nilss Nilsonn

Pelle Personn                                           22

 

Dombeck sidh [Dombäcksmark; Dvmbecsmark 43, Dumbeckx mrk, 43, Dumbeckmark 45 såsom utj. under Dombäck; Dombecksmarck 35]

Erik Personn

Per Olsonn                                               14

 

Salubölet [Saluböle; utj. i Saluböle 45 under Finna]

Ödesbij                                                     2½

 

Gunnerstadt [Godmersta; Gumarsta 45; 43 utj. under Högen; Gummersta 57]

Ödesbij                                                     14½

 

Kassa [Kasa; Kassa 43, 45; Kasse 35]

Oluff Olsonn

Per Olsonn                                               21

 

Gidbaka [Gideåbacka; Gidebacka 45 utj. under Ultrå; 43]

Ödesbölet                                                 3½

 

Nörbacka [utj. under Husum i Norreflarke 17 sel. 47; 43 under Ultrå; Nörreflarcha ss by 69, 17 sel.; N. Flärke]

Lasse Ersonn                                            17

 

Söderflarka [S. Flärke; Fflarke 35, 43, Fflarka 45 utj. under Finna]

Oluff Hansson                                          13½

 

Stensäter [V. Stensäter; Stensätter 43, 45,Stensseter 35]

Anders Personn

Tord Peersonn

Per Jopsonn

Peer Olsonn

Erik Nilsonn

Lasse Nilsonn                                          6½

 

 

Öster stänsäter [Ö. Stensäter; Österstenbeg 45 utj. under Ultrå; Oster stensätter 43]

Lasse Olssonn

Erik Personn                                            10½

 

Vltrudh [Ultrå; Vltro 45, 43, Wlttre 35; Altre 43]

Jonn Andersonn

Arffued Andersonn

Oluff Larsonn

Peer Larsonn

Biörnn Personn

Käll Personn

Oluff Personn                                           50

 

Banafierdh [Banafjäl; Baneffiard 45, Baneffiäll 43, Banneffijordh 35; Balandafierdh 1413 Banendafiœrdh 1500]

Anders Peersonn

Oluff Nilsonn

Håkon Ersonn

Anders Altgutson

Oluff Tordson,

Algö Biörsonn

Peer Tordsonn                                          55

 

Vijke [Vike utj.; Viicke 45 utj. under Skede; Vicke 43; Vicköd 43]

Önde Fardsonn

Erik Ersonn                                              25

 

Skedee [Skede; Skede 45, 43, Schele 35}

Lasse Personn

Mickell Olsonn                                        27½

 

Kilingznääss [Killingsnäs; Kijlinxnes 45: Kilinnäs 43, Kijlinsnäs 42; Näs 43]

Erik Peerson                                             5

 

Finåå [Finna; Ffinnå 45, Ffinå 43, Ffijnaa 35]

Anders Hakonson

Peer Östenson

Hindric Ersonn

Nilss Matzsonn                                        33½

 

Elludt [Ällön; Elludh 45, Ellvd 43; Ellödh 35]

Siwrd Olsonn

Nilss Larsonn

Måns Peersonn

Erik Peersonn                                           24

 

Tiernn [Tiärn utj. 45; Tiärne 43]

Erik Olsonn

Hans Nilsonn

Oluff Person                                                                  14

 

Summa 578 sel. – Tillkommer; Under n. v. Ällön utj. i Skagen 4 sel. 43, 45 [Skagen 1. -ern].

 

Arnäässz Sokn [Arnäs; Årnes 42. Arnes 35, Arnes 1490, Arnæs 1374].

 

Stobszmark [Stybbersmark; Stobbesmark 45, Stöbbesmark 43, Stöbbemark 42,

Stijbbesmarck 35]

Stille Peersonn                                         30

 

Bygdom, [Bygdom; Bögdöm 45, Bygdhom 35]

Östen Olsonn

Siwrd Ingelsonn                                       3

 

Ödett [Öden; Öden 43, 45, Ödz 35; Öuden 69]

Hakon Siwrdsonn                                     19

 

Skedem [utj. i Skagem 45 under föreg.; Skagé 43, Skaghem 46; Schadem 69]

Ödesbij,        10 (i åker och äng, är allt i en hengdb, under Bygdom 59)

 

Högbyenn [Högbyn; Högbyn 43, 45, Höghbyn 35, Hogbyn 43]

Per Högsonn

Oluff Personn

Peer Ersonn

Håkon Personn                                         40

 

Brijnie [Norrbrynge; Nörre Brynie 46 utj. under föreg.]

Ödesbij                                                     8

 

Smedzbijenn [Smedsby; Smedsby 43, 45, Smijssbyn 35]

Gregelss Jonson

Per Andersson

Jonn Micelson,

Sigell Biörsonn                                        41

 

Geltann [Hjälta; Gelltan 45, Geltthen 35; Gelta 43, Geltan 43]

Anders Tommeson

Helge Tommesonn

Pawell Olsonn

Eleff Eleffsonn

Peer 'I'ommesonn

Erik Nilsonn                                                                  27½

 

Täffrann [Täfra; Teffren 45, Täffran 42, Teffere 35; Täff 43]

Erik Olsonn

Anders Karlsonn

Håkon Larsonn                                         36

 

Vester bursiö [V. Bursjö; Vestan börsiö 45, Vester borsiö 43; Vester börsio 42]

Oluff Nilsonn

Hindrik Personn                                       24

 

Felle [Liisleffelle 55, Lisle ffelle 43; Lille Felle 46; Öf. Fälle]

Ödesbij                                                     4½

 

Österbursiö [Ö. Bursjö; Borsiö 43, 45, Börsiö 43, 42; Börssijö 35 (blott ett)]

Oluff Olsonn

Klämet Person

Oluff Studdare

Oluff Anderson

Önde Biörsonn                                         44

 

Quaw [Kvafed; Qvogge 45; Kogebyn 43; Kav 42; Kogghe 35; Qwånå 69]

Siwrd Anderson                                       27

 

Degerfelle [Degerfelle; Diigerffell 45; Deckerffell 43; Dijgerffel 43]

Erik Olsonn                                              14

 

Bwröenn [Burön; Burön 45, 35, Bvrön 43; Biörn i Burö 1490]

Hakon Olsonn

Anders Person

Per Andersonn

Biörnn Erson

Erik Personn                                            22

 

Honöenn [Hornön; Honön 45, 43, 42, 35]

Oluff Biörsonn

Per Andersonn

Gregelss Yfferson

Oluff Yffersonn

Erik Yffersonn                                         54

 

Offuansiö [Ofvansjö; Ovansiö; 43, 45;Offanssijö 35]

Oluff Nilson

Oluff Biörson                                           19½

 

Söderbrynie [Sörbrynge; Bröniö 45; Brönio 43, 5½ sel. quarnelege 4 sel.]

Ödesbij                                                     9½

 

Krokenn [Krocken 45, Kroken 43]

Per Biörsonn                                            12

 

Deckersöenn [Dekarsön; Deckersön 45, 43, 42; Dijökerssijö 35; Deckersionn 59;

Dersönn 69]

Oluff Siwrdson

Oluff Nilsonn

Oluff Personn

Gulle Personn

Pelle Personn                                           42

 

Bodum [Bodom; Bodom 45, 43,, 35]

Östen Biörsonn

Oluff Biörsonn

Oluff Giordesonn                                     24

Jerffwdh [Järfed; Järffved 45; Iärved 43, Iävedh 42, Jerffe 35]

Oluff Staffansonn

Jonn Personn

Peer Hanssonn

Erieij Petrij

Ericus Johannes

Halward Personn                                      20

 

Lakasund [Lakasund; Lachesundh 45, 43; Laxssundhe 35]

Peer Nilsonn

Oluff Olson

Peer Gumundson                                      23

 

Öffueröenn [Öfverön; Över ön 43, 45; (i) Öffer önne 35]

Oluff Ingelsonn

Peer Ingelsonn

Oluff Gintsonn

Erik Ärlandson

Oluff Personn

Hustrv Valborg

Oluff Jonsonn

Oluff Personn

Oluff Olsonn

Oluff Bagge                                             62½

 

Nederöenn [Nederön; Nederön 45, Nerön 35]

Per Jönson

Per skreddare

Oluff Nilson

Erik Personn 31

 

Skårssett [Skortsed; Skorsöd 45; Skorsa 42, Schorssa 35, Skorsse 43]

Peer Andersonn

Jngelss Personn                                        22½

 

Brösta [Brösta; Brödstad 45, Brösta 43 Brössgtadz 35]

Lasse Swenson

Östen Östenson                                        31½

 

Gijmodt [Gimmot; Gijmudh 45, Gimvd 43, 42: Gymmodh 35]

Sigiurd Anderson

Povell Anderson

Kielbiörn Person

Siwrd Kälsonn

Siwurd Powelson

Käll Peersonn

Östen Olsonn

Per Olsonn

Fard Kelsonn

Gummund Olson                                      72½

 

Mådh [; Moodh 45, Mod 43, Modh 35]

Erik Person                                              17

 

Suarttbij [Svartby; utj. under V Landsjö; Svartby 43]

Ödesbij                                                     15

 

Hogland [Högland; Hogland 45, 43; Hoghlandh 35]

Oluff Personn                                           68½

 

Miösund [Mösundh 59]

Ödesbij                               4 (i äng, under Högland, allt i en hengdh, 59).

 

Vikiott [Öfvervike; Viicköd 45, 43; Viken 42, Wijck 35; Wijkioth 46]

Oluff Sigiordsonn

Oluff Kielbiörson

Matz Staffanson

Per Jonsonn

Biörn Olsonn

Swen Olson

Anders Klämetson

Jonn smed

Lasse Nilsonn                                          72

 

Nåder vijkiott [Nedervike; Norre viicköd 43; Nereviicködh 45 utj. under föreg.;

Nedher wikioth 46]

Ödesbij                                                     24

 

Möklinge [Myckling; Myckenge 45; Myckleenge 43; Mockelenghe 33]

Nilss Biörsonn

Peer Andersonn                                        28

 

Kackebölet [Kakuböle; Kagkeböll 45 Kackeböle 43, 59 Kakubölett 69

Ödesbij         9½ (i åker och äng, under Öf. Vike 59)

 

Bölet [Bölen; Bölz 43, 45, Böle 35]

Per Anderson

Erik Personn

Erik Andersonn

Nils Andersonn                                        15

 

Tiern [Tjärn; Tiärn 43, 45; Tern 35]

Oluff Olsonn                                            20

 

Klinga [Klingre; Klingre 45; Klijnger 43 Klinge 43, Klinga 69]

Erik Andersonn

Erik Olsonn                                              23

 

Näss [Näset; Nes 45, 35 Nässz 43]

Anders Andersonn

Erik Olsonn                                              32½

 

Farastadt [Faresta; Ffaresta 43, 45; Ffarrasstadz 35]

Erik Andersonn

Hindrik Anderson

Oluff Ersonn

Erik Personn                                            23½

 

Söder elsiö [S. Älfsjö; Söder elsiö 45; Söder elgesiö. 43; Ellssijö 35]

Oluff Olsonn

Per Olsonn

Lasse smed

Nilss Erson                                               25

 

Nörsiö [N. Älfsjö; Norre elsiö 45, 43; Nörre elgsiö 46]

Ödesbij                                                     34

 

Ittensta: [Getingsta i Gideå s:n; Iättensta 45; Iättnästa 43; Jettensstadz 35]

Oluff Biörson

Biörn Olson                                              19

 

Bodom [Getingstabodum i Gideå s:n Iattensta boda 45 Bodom 43; Jethenstabodom 59]

Hakon Biörson                                         13

 

Lansiö [Västerlandsjö; Lansiö 43, 45 Lanssijö 35, Landzsiö 50]

Störbiörn Personn

Håkon Störbiörson                                   27

 

Vtanlandsiö; [Utanlandsjö; Vttanlansiö 43; 45 utj. under Elfsöden]

Ödesbij                                                     14

 

Trehörningen [Trehörningen; Trehörninge 43, 45, Trijhornijngh 35]

Swenn Person

Per Swenson                                                                                        21½

 

Alffzödenn [Elfsöden; Öden 45, 43; Alffz ödhen 46; Alffzedh 59]

Alff Karlsonn

Sivrd Karlsonn                                         28

 

Bursnääss [Brunsnäs; Brönsnes 45; Brijnssnes 35;Brvnsnes 43, Brunsnäs 46, Brundznäs 69- Brynes ness 42]

Nilss Brix                                                 13

 

Räffuestadt [Rafvesta; Reffuesta 45, Rävesta 43; Rästa, 43; Reffelsstadz 35]

Erik Brann,

Gulle O1sonn

Lasse smed

Gumund Olson                                         42

 

Frösta [Frösta utj.; Ffrödsta 45 utj. under Getingsta; Ffrösta 43]

Lasse Person                                            36

 

Vesterarnäss [Vester  arnes 45 utj. under Öf. Vike-, Arnes 43]

Ödesbij                                                     7

 

Långåker [Långåkers utj.; Lånåcker 45, Lånacker, 43]

Ödesbij                               3 (i äng, under Trehörningen 59)

 

Vestingesiö [V. Gissjö i Gideå; Vestangisiö 43, 45]

Nilss Tordsonn

Rawall Olsonn

Biörn Gulleson                                         60

 

Rullenääss [Rullnäs i Gideå; Nes 45, Nässz 43]

Ödesbij                                                     5½

 

Rullebölett [Bölen i Gideå; Bölz 43, 45; Böle 35; Rulleböle 59]

Oluff Gefloog [a. b. s. å Geflugsonn]      15

 

Hundzsiö [Hundsjö i Gideå; Hunsiö 43- 45 utj. under Öden]

Ödesbij         15 (i äng fäbolestäle, under N. Gissjö en mile ther iffrån, 59)

 

Flarcka [Flärke i Gideå; Fflarkke 35, Fflarke 43, Fflarka, 45]

Oluff Svenson

Erik Larson                                              35

 

Nordansiö [N. Gissjö i Gideå; Nordengisiö 45, Nordhengijssijö 35, Nolangisiö 43]

Sigiword Störbiörsson

Erik Biörson

Swen Personn

Per Anderson

Nilss Tordsonn                                         45

 

Sunnangisiö [S. Gissjö i Gideå; Svnangisiö 45; Synnengijssijö 35]

Erik Jonsonn

Erik Erson                                                22

 

Elzmark [Eldsmark; Älsmarck 45; Elsmark 43, Ellssmarck 35]

Oluff Olsonn                                            22

 

Bleckabölett [Bleka 1. Bleckböle utj.; Bleckeböle 45; Blijkkeböle 35; Bläkäbole 43] Germund Olson                                        7

 

Tordzbölett [Torsböle; Torsböle 43, 45; Torssböle 35]

Eluff Jonson                                                                   27½

 

Trettä [Täfteå; Trette 45, 43, 35 Trätte 42; Tretta 59]

Oluff Gumundson

Erik Olson                                                25

 

Brusnijland [Brunsnyland; Nyland 45, 43, 35; Brusz nyland 46, 69, Bruszenylendh 59]

Gulle Geflogson

Pelle Personn                                           26

 

Angsta [Angsta; Anxstadh 45; Ansta, Anstad 43;Hanxsstadh 35]

Swen Ersonn                                            19

 

Ibijenn [Idbyn; Iibijn 45; -»utjord Ibijn» 43; 35; Idebyn 69]

Gulle Person                                            36

 

Ström [Ström; Ström 45, 43, 35]

Gulle Larsonn

Staffan Personn                                        60

 

Lunda [Lunne; Lunde 45, 43, 35]

Oluff Personn

Per Larsson

Jonn Olson

Siwrd Anderson

Per Gumundsonn                                     72

 

Stenberg [Stenberg; = 43, 45; Stenböle 42; Sttenbergh 35]

Per Biörsonn

Lasse Personn                                          15½

 

Stensunda [Strande 45, 43]

Siwrd Anderson

Erik Olsonn                                              39½

 

Strandnijland [Nylandh 46, Strand nylandh 47; Strandznyland 69]

Ödesby                                                     8½

 

Holenn [Hola 43; utg. i Holl 10 sel. 45 under Strande; Holann 57, Holand 69]

Ödesby                                                     10

 

Limesiö [= 46, 45, nu Lemmusjö el. Lemelsjö (!) i Trehörningsjö]

Ödesby                                                     3½

 

Summa 2012 sel.

 

 

Anussiö soknn [Anundsjö; Anesiö 45, 43, Anusiö 47, 59; Annaanssijö 35 med förkortningstecken, så att min läsa: Annaman - eller Anananssijö].

 

Mijklagensiö [Myckelgensjö; Myckklegensiö 45, 43, Myckelgenssijö 35]

Erik Jonson

Oluff Ärlandson

Jonn Jonson

Helie Christierson

Mårten Swenson

Nilss Swenson                                          46

 

Skalmsiö [Skalmsjö; Biörskalsiö 45; Skalsiö 43, 42; Skamsiö 43; Schalmssijö 35]

Biön Olson

Jonn Olson

Halward Hanson                                      24

 

Långseell [Långsele; Lånsall 45; Lansal 43; Lanssijldh 35]

Hans Sivrdson

Fard Mårtenson                                        22

 

Flarka [Sörflärke; Fflarke 43, 45; Ffälke 35; Söderfflarke 43]

Mårten Biörson

Jonn Gumundson

Nilss Jonsonn

Jonn Åswidsonn

Sibbiörn Jonson

Östen Mårtenson                                      63

 

Öndska [Önska i Skorped; Önskan 45, 43; Önsko 42]

Erik Jonson

Mårten Åswidz:

Giord Biörson

Swen Ersonn

Erik Larsonn                                            55

 

Bölett [Tvärlandsböle; Bölen 45, 43; Böle 43]

Oluff Ersonn                                            13

 

Östbij [Östbyn; Ösby 45, Össthby 35, Ostby 43]

Ärland Swenson

Östen Jopsonn                                          24

 

Vestergensiö [V. Gensjö; Gensiö; 43, 45; (ett) Ghenssijö 35]

Salwid Jonson

Anders Jonson

Gregelss Olson                                         40

 

Östergensiö.[Ö. Gensjö; Östergensiö 45, 43]

Oluff Giordeson                                       19½

 

Nääss [Näs; Näsz 45, Nes 35, 43]

Oluff Östenson

Ödde Östenson

Jonn Erson

Oluff Fasteson

Östen Gummundson                                 56

 

Hedenberg [Hädanberg; Hadeberg 45, 43; Hädebergh 43; Harberg 42. 43, 47;

Heffebergh 35; Hedanbergh 57, Hanaberg 69]

Swen Gulleson

Jonn Tomeson

Berttell Siffredz:

Jonn Olsonn

Lasse Arffuidz:

Hakon Olsonn                                           65

 

Rijsbeck [Risbäck; Riisbeck 45, 43, 42, Rijssbeck 35]

Jonn Silwast:

Oluff Germundson

Per Kelsonn                                              32

 

Kubbe [Kubbe: Kubbe 45, 43; Kupbe 42; Kobbe 35; (i) Gubbo 1443]

Lasse Person

Gulle Person

Biörn Tordson

Isac Halwardij

Mårtten Biörson

Jonn Swenson

Jonn Biörson

Oluff Gullesonn                                        115

 

Nörflarka [N. Flärke; Norefflarke 45, Norrefflarke 43; Nolle flarke 42; Norfflarke 35]

Peer Nilson

Salwid Nilson

Jsac Giordeson

Peer Nilson

Anders Jonson                                          71

 

Vester fanby [V. Fanby; Vester ffanbyn 45, 43; (ett) Ffanby 35]

Oluff Siwrdson

Hans Siwrdsoin                                         30

 

Österfanby [Ö. Fanby; Ffanbyn 45, 43; (ett) Fförnnebyn 69 Tiondereg.]

Hans Gregelson

Per Gregelson

Sibbiörn Tomeson

Oluff Olsonn                                             55

 

Brädbynn [Bredbyn; Bredbyn 43, 45, Beedebyn 43; Breby 35]

Erik Olsonn                                               50

 

Galasiö [Galasjö; Galasiö 45, 43; Galassijö 35, Gallasiöö 57]

Östen Jonson                                             16

 

Södermijösund [Sörmesunda; Soder miösund 45, Söder miösvnd 43; Södermijtthssundh 35]

Peer Olson

Oluff Nilson

Kristoffuer Knutz:

Peer Olsonn                                              24

 

Söderbölet [Sörböle; Söderböle 43, 45; Bölz 42; Södherböle 35]

Gregelss Giordeszon [Geronimus Giolsson 45]

Siwrd Peerson                                           18

 

Nörmijösund [Norrmesunda; Mösund 45; Miödsund 43; Miösvndh 42; Nor mijtthssundhet 35; Gulle i Mossundom 1519]

Ödde Olson [Önde 45]

Peer Nilsonn

Siffredt Gulleson

Oluff Gulleson

Peer Olsonn                                              46

 

Norböleit [Norrböle; Norre böle 43, 45, Norböle 35]

Anoffe Jonson

Oluff Jonszon

Oluff Öndeson

Oluff Mickelson                                       46

 

Westerseell [V. Sel; Vester Sell 45, Vester Siill 43; Öffærssijldh 35]

Aunund Biorson

Nilss Erson                                               27

 

Medelseell [Mellansel; Millan Sell 45; Meddasiö 43; Med sille 43; Med sijll 42, Mellænssijldh 35]

Oluff Biörson

Erik Kelson

Oluff Erson                                               46

 

Yterseell [Yttersel; Ytter Sell 43, 45; Ytter Sella 43; Ytter Sela 42; Wttherstessijldh 35]

Peer Olson

Mickell Siwrdsonn

Per Olsonn                                                45

 

Brandaskeell [Brandtjäl; Brantiäll 45, 43, Brandkiiell 57; Brvntiäl 42]

Peer Jonson

Oluff Siwrdson                                         16.

 

Summa 1064½ sel. - Tillkommer 53 under Ö. Gensjö utj. i Hallen 9 sel.

 

 

Sielaff Soknn [Själevad; Siäla s:n 45, 43; Sijellaffa Schijplagh 35, Salaua 1314,

Seluaua 1316, Siœlawa 1347].

 

Mowathenn [Movattnet i Björna; Movattn 43, Mouanttn 45; Movatt 43; Mouattne 35]

Oluff Olsonn

Ödde Olson                                              13

 

Himlog [Hemling i Björna; Hemla 45; Himblvnge 43, Himlvnge 43, 42, Hymbelöm 35]

Oluff Clämetson

Peer Anenson

Hustru Sigret                                            24

 

Bodum [Mattarbodum i Björna; Boda 43, 45; Bodom 35, 43]

Biörnn Person                                          18

 

Gijdo [Gideå i Björna; Gide 45, Giide 43, Gidåå 43; Gijdhe 35; Gido 42; Gida byn, (i) Gide 1486]

Gunnar Person

Erik Person                                              18

 

Ledung [Ledinge i Björna; Ledung 45, 43, 42; Ledijen 35]

Oluff Nilson                                              12

 

Biörnåå [Björna i Björna s:n; Biornå, 42, 45, Biörnå, Biorna 43, Bijörnaa 35]

Jonn Gulleson

Peer Olson

Oluff Hansson                                           32

 

Biensiö [Björnsjö i Björna; Bönsiö 45; Biorsiö 43, 42; Bijörsiö 43; Benssijö 35; Biensiö 46] Peer Jonsonn

Gulle Jonson

Oluff Person                                             20

 

Gritzsiö [Gryssjö; Gröttsiö 45; Grössiö 43 under Ledinge]

Hakon Olson                                            6

 

Vestegunsiö [V.Gunsjö; Vester gensiö 45; Vestergvnsiö, Gunsiö 42, 43; (ett) Gunssijö 35] Oluff Peerson

Jonn Önson                                              11½

 

Östergunsiö [Yttergunsjö; Öster gunsiö 45; Yttergvnsiö 43]

Lasse Person

Amund Olson                                           17

 

Hanabeck [Hanabäck; Hanebeck 45, 43, Hannebeck 35]

Biörn Siffridt:

Per Olsonn

Oluff Peersonn                                         34

 

Näffuerkiell [Näfvertjäl; Näffertiäll 45; Nävetiäl 43, Nävetiä 43; Neverstiäl 42; Näffwerkä1

1486]

Jonn Peerson

Salmund Gregelson                                 26½

 

Skorpe [Skärpe; Skerpe 45, 43, 35; Skårppe 55]

Östen Halwardson

Anders Person

Hustru Maritt                                           18

 

Nordanååss [Nordanås; Nolanås 43, 45, .Nordenas 35]

Oluff Nilsonn

Nilss Ersonn

Anders Olson

Biörn Jonson

Hakon Olson

Mårthenn                                                  95½

 

Krochstadt [Kroksta; Krocsta 45, 43; Krogsta 43]

Ammund Olsonn

Pawell Olsonn

Jngell Peersonn

Biörn Olson

Jonn Gumundson                                     38½

 

Döffland [Döfland; Dössla 45, Dösla 43; DoffIan 43; Döffland 69]

Peer Öddeso[n]                                        24

 

Mäleedh [Måle; Måle 45, 43- Maletth 35, Målz 42; (i) Maledhe 1490]

Kristiernn                                                 22

 

Vesteranv [V. Alnö i Mo S:n; Vester anu 43, 45; Anv 42, 43 omfattar ock följ., Annw 35 dito; Michel i Ano 1443; Oluf Clemitsson och Rolf i Ano 1486, Anw 1490, 1519]

Peer Biörsonn

Klämet Person

Oluff Tommesonn

Per Mickelsonn

Jacob Mickelsonn                                    40.

 

Österanw [Ö. Alnö i Mo; Öster anu 45, 43; Anv 42]

Lasse Nilsonn

Jonn Nilson,

Nilson Nilson (!)                                      36

 

Vesterus [Västerhus; Vestervs 42, 43, 45; Västerhus 43, Wessterhus 35; Västerus 1486]

Oluff Öndeson

Nilss Öndesonn

Anders Ingewalson

Oluff Biörsonn

Berttell Biörson

Lasse Ersonn

Hakon Siwrdson

Drik Person

Hustru Margrett

Per skreddare

Peer Olsonn                                              88

 

Vesteralnäs [V. Alnäs; Vester alnes 43, 45; Vesteranes 43; (ett) Alenes 35; Alnes 1490]

Pelle Personn

Per Biörsonn

Gunnar Olson

Anders Olson                                           92

 

Österalnäs [Ö. Alnäs; Öster Alnas 45, Öster Alnes 43; Öster anes 43]

Siwrd Person

Per Biörson

Mårten Öddesonn

Nilss Biörson

Per Olson

Nilss Siwrdson                                         84

 

Mycklinge [Mycklinge; Mijcklenge 43, 45; Mijcleenge 43, Mijkkelenghe 35]

Peer Göstaffson [Päder Göttsson 45]

Rawall Person                                          29

 

Öffuersielaff [Öf. Själa; Över Siäla 45; Övsiäla 43; Öffar Sijellaffa 35; Staffan i Sälaffua 1490 trol. hit]

Tord Person

Sigiwrd Person

Per Nilsonn,

Nilson Ersonn (!)

Per Larsonn

Erik Påwelsonn                                        48

 

Tompta [= 43; a. b. 43 har haft Tomte, men detta ändradt till Siäla 63 sel., sål. ock omfattande före. Upptages 46 såsom utj. under föreg., men säges ligga till Nätra Skiplag]

Oluff Biörson                                           15

 

Backa [=43 med Olloff Larson; Lillbacke]

Ödesbij                                                     12

 

Tirnne [Tjärn; Tiärne 45, Tiärn 43, Tijern 35; Såcke tiern 46]

Oluff Larson                                            22

 

Brenne [Brenne; Bränö 45, Brännö 43; Brenne 42, 47]

Ödesbij                                                     16

 

Backsiö [S. Backsjö; Söderbacsiö 45; Bacsiö 43; (ett) Backssijö 35]

Nilss Gulleson

Per Olsonn                                               15½

 

Nörebacksiö [N. Backsjö; Norre backsiö 45, Norre bacsiö 43]

Peer Siwrdson

Oluff Rulleson [a. b. s. å.]                       16

 

Vestersiö [S. Västansjö; Vestersiö och Norrevestansiö 43, Vestansiö 45 omfattar ock

följ.; Norevästansiö 43; Yssak i Vässtanssöö 1519]

Jönss Månsonn

Per Sigffridtson

Jönss Jsacson

Lasse Personn                                          36

 

Nodwastansiö [N. Västansjö; Södre vestersiö 43; (ett) Wesstensijö 35; Hanis i Westansö 1486]

Oluff Personn

Erik Personn

Jönss Hanszonn

Nilss Gumundsonn                                  36

 

Vesterååss [Västerås; Vesterås 45, 43, Vesteras 43; Aus 35 omfattar ock följ.; Wästeras 1486;

Tydech vnderaas 1490]

Oluff Olsonn

Swen Hanson

Per Swenson                                             33

 

Ysterååss [Österås; Österås 45; Ås 43; Per Michelsson under aas 1519]

Mickell Personn

Lasse Personn

Nilss Swensonn

Mickell Swenson                                     46½

 

Lungang [N. Lungånger; Norre lunånger 43, 45; Österlvngånger 43, Lunghangher 35]

Mattes Jönsonn

Mattes Mickelson

Siwrd Olsonn

Oluff Olsonn

Nilss Marit                                               19

 

Söderlungåång [S. Lungånger; Söder lvnånger 45; Soder lvngånger 43]

Per Olsonn

Biörn Olson

Hustru Birgita                                          36

 

Hönett [Hörnett; Hönott 45, 43; Hönett 42; Henat 46, Hönatt 69; Henot 1486]

Lasse Micilsonn

Oluff Ersonn

Per Larson

Oluff Larsonn

Hustru Ingeborg

Hiilie Personn                                          40½

 

Gotna [Gottne i Mo; Gottne 45, 43; Gotthne 35; (i) Gotna 1486; (i) Gotnä 1490; Anders i Got 1519]

Jöns Andersson

Oluff Anderson

Rawell Anderson

Siwrd Olsonn

Oluff Jonsonn

Esbiörnn Personn

Lasse Person

Lasse Olson                                              140

 

Hallenn [Hållen i Mo; Hallen 45, 43; Holdhen 35]

Hakon Jönson

Gulle Ambiörsonn                                   28

 

Söle [Söderå i Mo; Sölle 45, 43; Söle 35, 42, 47, 69]

Oluff Swenson

Östen Swenson

Rawall Olson

Anders Jonson                                          23

Östansiö [Östansjö i Mo; Östansiö 45, 43, Össtenssiö 35; Östensio 1443]

Rawall Person

Erik Olsonn

Klämet Personn

Oluff Biörson                                            83½

 

Vesterbacka [V. Backe i Mo; Backa 43, 45; (ett) Back 35, (ett) Backa 43, 58 sel.]

Jonn Marthensz

Anders Person

Lasse Peerson

Peer Halwardson

Gulle Olsonn                                             34

 

Österbacka [Ö. Backe i Mo; Österbacka 45, Osterbacka 43; två byar (i) Backa 1486]

Gulle Person

Per Wnesonn                                             24

 

Genebaka [Backa 45, Genebacka 69]

Ödesbij                                                      13

 

Flarcka [Flärke i Mo. Fflarka 45, Fflarke 35, 43; Toflarke 46, Toflarcka 69; Thoue i Flacka 1443]

Oluff Erson

Oluff Ersonn

Oluff Månsonn

Erland Larson

Per Ersonn                                                60

 

Moom [Mo i Mo s:n; Moo 45, 43, 35; Mom 42; Mo 1443]

Mårten Hindricson

Jon Olsonn

Klämet Person                                          42

 

Skårssett [Skårtsjö i Mo; Skorsse 45, Skorssa 43, 42, 35, Skorsa 43; Skorsöö 69; Skorsödh 1486]

Biörn Hanson

Tomes Olson

Anders Jönson

Per Gulleson

Siwrd Olsonn                                            50

 

Gala [Gala i Mo; Gala 42, 43, 45; Gardha, 35]

Östen Manson

Jonn Mansonn

Nilss Manson                                                                                 32

 

Habstadt [Happsta; Habbesta 43, 45, Habesta 43; Habbasstadz 35; Jon i Habbasta 1443]

Oluff Larson

Klämet Larson                                          38

 

Billesta [Billsta; Biilsta 45, Bijllesta 43, Bijlsstadh 35]

Oluff Jonson

Mickell Jonson

Klämet Jönson

Lille Oluff

Per Hinderson

Per Martenson

Erik Jonson

Erik Olsonn

Oluff Gullesonn

Fard Olsonn                                              108

 

Öfferbilla [Öf. Billa; Överbiillo 45, 43, 42; Jon i Bildaa 1490, Per Nilsson i Billaa 1519]

Jonn Person

Lasse Personn                                           106

 

Frembrebilla [Fr. Billa; Ffremerbillo 43, Ffremmerbillo 45, Biillo 43, 42; (ett) Bijlaa 35;

Hakon i Bilda 1443]

Engelbregt Olson

Hakon Olsonn

Lasse Nilsonn

Peer Swensonn

Siwrd Hansonn

Faste Jörenson

Jonn Knutzsonn

Siwrd Öndeson                                         48

 

Österbillesiö [Ö. Billsjö; Österbiilsiö 45; Biillesiö 43, Bijlsiö 35 (blott ett)]

Jonn Olsonn

Per Olson

Oluff Olsonn                                             59

 

Stensland [Stensland; Stensland 45, 43; Sttensslandh 35, Stedzland 42]

Biörn Wibbeson

Ingell Olson                                              16

 

Vesterbillesiö [V. Billsjö; Vester biillo 43, 45; Vester bijlsio 42, 43; Per i Bildzsio 1490]

Oluff Ersonn

Peer Larsonn                                             36

 

Kumnäss [Komnäs; Komnes 45, 43; Kommenes 35]

Käll Hansson

Gulle Olson                                               48

 

Löpsiö [Löfsjö; Löffsiö 43, 45, Loffsiö 43; Löpsiö 46]

Mickell Person

Per Hansonn                                              24

 

Busubölet [Butsjöböle; Busse böle 45; bole 43, Bvseböle 43, Bvsböle 46]

Selwast

Oluff Jonson                                             31

 

Snäckebölet [Snikböle; Snickeböle 45, 43, 42; Snickarbölett 69; Snikkabole 1443]

Oluff Tommossonn                                  13

 

Kasta [Kasta; Kasta 45, Kastad 42, 43; Kattsstadz 35]

Oluff Nilson

Eluff Östenson                                          31

 

Gelffdall [V. Gerdal; Gclffdall 45 omfattar ock följ.; Gelffdall 43, 35; Gelal 42]

Oluff Jönsonn                                           29

 

Östergelffdal [Ö. Gerdal; Overgelffdal 43, Giäldal 42]

Erland Olson

Peer Tordson                                             30½

 

Bringenn [Bringen; Bringen 45, 43; Brijngen 35.; Bringiom 42]

Erik Wilkerson

Nilss Person                                              40

 

Neder Hönäss [Fr. Hörnäs; Ytterhönes 43, Hönes 43; Hones 45]

Oluff Olson

Swen Personn                                           44

 

Öffer Hönäss [Öf. Hörnäs; Öster hönes 45; Hönes 43]

Oluff Olsonn

Swen Olson                                               60

 

Berg [Berg; Berg 43, 45; Bergh 35, 43]

Erik Personn

Månsonn                                                   34

 

Hoffdesta [Hafsta; Hågesta 43, 45, Hobbestadz 35, Hvgeste 42]

Jonn Hanson

Hakon Olson                                             20

 

Swidie [Svedje; Suidie 45, 43, Swidhia 1486]

Häkon Siwrdson

Nilss Göteson

Nilss Personn

Anders Olson                                            69

 

Swidieholm [Svedjeholmen; Suidie hoIman 45, Svie holman 43 under följ.]

Ödesbij             10 (i äng under N Våge, Gene, Hörnett och Sund 59)

 

Sund [Sund; Sundh 45, 35, Svnd 43]

Oluff Jonson

Ängellbrett [Engelbrick ionsson 45]

Anders Wneson

Pelle Person

Anders Olson

Oluff Olson                                               58

 

Genett [Gene; Gene 45, 43; Ghene 35]

Per Gulleson                                             17½

 

Domsiö [Domsjö; Dumsiö 45, 43, 42; Domssijö 35]

Ödde Biörson [Önde Biörsson 43]

Påwell Gulleson                                        53

 

Dall [Dal; Dall 45, 43]

Anders Gulleson

Erik Gullesonn                                          14½

 

Noruåge [Norrvåge; Våge 45; Norrevåge 43; (ett) Waghe 35; (i) Nore vaghe l519]

Per Personn

Oluff Jonson                                            44

 

Söderwåga [Sörvågo; Söder vage 45, 43; Södervåge 43, 42; Wogö 1490]

Oluff Jonsonn

Oluff Mickelson

Oluff Biörson                                           35

 

Nyland [Nyland; Nylandh 42, 35; Talsnyland 43, Tals nyland 45]

Oluff Anderson

Oluff Gulleson

Nilss Larson                                                                   38½

 

Kättilsbölet [Kettilsböle; Bölz med bl. a. Kiättiill, 43; Kelsböletth 55]

Per Giordson

Siwrd Olson                                             20

 

Klåwszbölet [Klatsböle; Bölz 45 med Lasse Klåuesson;= 43; Clausbölet 47 med Lasse Clauzon; Klåsböle 43]

Lasse Eluffson                                         12

 

Haffuadt [Hafsta; Hafstadh 47; Hastadt 50; Hoffstadh 57]

Nils Fardson                                                                  16

 

Vegersta [Vägersta; Vägerstad 45, Vägersta 43; Weghsstadz 35]

Oluff Tordson

Klämet Olson

Nilss Swenson

Per Hilieson                                             31

 

Gälffuenn [Gälfven; Geluen 42, 43, 45, Gelffven 43, Gelffan 35; (i) Giälffwe 1486]

Håkon Olson

Oluff Hakonz:

Erik Jönson

Swen Sivrdson

Biörn Biörson                                          39

 

Skäland [Själand; Skäland 45, 43, Skiäland 43; Skedelantth 351

Oluff Olson

Jonn Olsonn

Nilss Olsonn

Biörn Biörson

Hustru Marit

Gulle Olson                                              44

 

Åthett [Åte; Atted 45; Åttz 42; Aatthödh 35; Otted 43; Åthö 55]

Erik Jopson

Östen Olsonn                                                                 40

 

Bölett [Sörböle]

Helie Olsonn                                            17.

 

Summa 3,093 sel.

 

Tillkommer: Under Fr. Hörnäs utg. i Högz näsz 20 sel.,46; llöxnäs såsom by 55 [Högsnäs]. Efter Skårtsjö 59 Pedher Gullessonn i Svergie hafver 7 sel.; finns här i den nämnda byn..

 

Segensjö Sokun: [Sidensjö; omfattar ock Skorped; Segensiö 45, 43, Sägensiö 43, 42; Sijeghenssijö 35. Sidunxsiö 1386].

 

Brijnie [Brynge: Bröniö 43, 45, Brijniö 43; Bronie 42; Bryngije 35]

Jonn Jonson

Giord Giolson

Oluff Personn                                           26

 

Nätresiö [Nättersjö; Nätre siö 45, 43, Nättresiö 43, 42]

Anders Jonson

Nilss Anderson

Oluff Giolson                                           26½

 

Åå [Å; Åå 45, 42, 35]

Ååsswid Olson

Erik Person

Påwell Nilson

Erik Swenson                                           50

 

Brödåker [Bredåker; Bredacker 45, Bredåcker 42, 43]

Ödesbij                                                     19½

 

Hembra [Hämra; Hembra 45, 43;Hemberöm 35]

Nils Olson

Fard Olson

Lasse Fardson

Jonn Giolson

Erik Högsonn                                           46

 

Teeg [Teg; Teg 45, Tege 43; Teijnghe (?) 35]

Giord Olson

Oluff Kättelson

Peer Larson                                              22

 

Nääs [Näs; Nes 45, Nes 42, 35]

Anders Person

Oluff Kelson

Jonn Olson                                               36

 

Solem [Solom; Solim 45, 43]

Ödesbij                                                     4½

 

Kläpp [Kläppen; Kleppen 45, 43; K1ep 42, Klepe 35]

Erik Erson

Salwid Ersonn

Oluff Nilson

Käll Ämbiörson                                        34.

 

Drömme [Drömme; Drumbe 45, 43, 42, Drömme 35]

Erik Nilson

Tommoss Olson

Gulle Olsonn                                            58

 

Getebölet [Björnböle; Biörnebölett 69; Gettebergh 57]

Hans Nilson                                             8½

 

Seijll [Selia 43; Sillia, 43 Silivm 69]

Ödesbij                                                     6

 

Offerbölett [Böle 43; Bölz 42 nu Anundsböle; Öffuerbölett 69; Amundsböle 1685]

Nilss Anderson

Erik Andersonn                                        17

 

Påwelsbölet [Pålsböle; Påls böle 42; Böle 35; Påwalzbölett 69]

Lasse Siwrdson

Nils Klämetson                                        14

 

Grätnäss [Grätnäs; Grettenes 45, Grettnes 43, Gretenes 43, 42; Grötthenes 35]

Klämet Olson                                           11

 

Hollem [Hållen; Halen, Hallen 43, 59, 69]

Ödesbij                               6 (under Nyland 59)

 

Wijk [Vik; Viick 43, 35]

Ödesbij                                                     6

 

Fagerkiell [Fagertjäl; Ffagertiall 45, Ffagertiäl 43, Ffagherkell 35]

Ödesbij                                                     6

 

Vesterkiell [V. Tjäl; Vester tiäll 45, 43; Kiäl 43]

Oluff Biörsonn

Erik Jonson

Hustru Kristin                                          29

 

Ååss [Ås; Ås 45, Aas 35]

Gulle Bånson

Fard Hakonson

Eluff Swenson                                          39

 

Stijg [Stig; Stiig 45, Stijgh 35]

Anders Jonson

Herman Erlandson                                   21½

 

Ösbij [Ödsby; Esbyn 45, Ösby 43; Ödesby 42, Ödheszby 47, Ödessby 35]

Jonn Jonson

Rawall Jonson                                          29

 

Ånesta [Anbyn; tro. = Anbyn 43, 45; s. å. utj. under Ås i Arneby 15½ sel., Arnebin 43, Ånbyn 42; Åånbyn 35, Ånebyn 69, Ambynn 69]

Hans Olson

Oluff Olson                                              15½

 

Nyland [Nyland; Nyland 45, 43, 35]

Oluff skinnare

Gulle Person

Anders Person

Per Sibbiörson

Jonn Fardson

Gulle Jonsonn

Per gamble                                               94

 

Nordanååss [Nordanås; Nolanås 45, Nollanås 45,43, Nolås 42, 43; Nordhenaas 35]

Oluff Olsonn

Anders Olson

Jon Jopson

Jacop Olson

Oluff Person

Oluff Olson

Nilss Olson

Jonn Anderson                                         48½

 

Bij [Västerby och Österby; Österby 45; Vesterby, Österby 43; By 35]

Oluff Olson

Anders Olson                                           76½

 

Tuffue [Tvve 43, 45, Twffue 69]

Ödesbij                               3 (under Nyland 59)

 

Klöffznäss [Klyfsnäs; Klipsnes 45; Klippins nes 43; Klöffsnes 43; Kloffz nääs 59]

Ödesbij                               18 (under Nordanås 59).

 

Huolm [Holm i Skorped; Holm 45, 43, 35]

Swen Halwarson                                      16

 

Ländäss [Länäs i Skorped; Neslenes 45, Länis 43, 45; Nes 42; Lenes 35]

Erik Jonson

Fard Jonson

Swen Hwalwarson

Siwrd Biörson

Anders Anderson

Oluff Fardson                                           66

 

Skorpe [Skorped i Skorpeds S:n; Skorpe 45, 43, 42, 35]

Nils Amundson                                         18½

 

Mosiö [Mosjö i Skorped; Mosiö 45, 43, Mossijö 35]

Önde Nilson

Kristoffer Störb:

Hustru Birgita

Gulle Larson

Anders Larson                                          61

 

Vberg [Ufberg i Skorped; Vberg 69, 57, 45, 43, 1685; Vveberg 43, 42; Wttbergh 35]

Jonn Jonson

Hustru Birgita

Jonn Anderson

Siwrd Anderson                                       32

 

Sördhran [Sjöland i Skorped; Siäland 43, 45, Sijölandh 35, Siöland 69]

Tommes Fardson                                     18

 

Iuusiö [V. och Ö. Djupsjö i Skorped; Vvesiö 43, Insiö 45, 43; Ivffvesiö 42; Wttssijö 35, Vtsiö 69, Vthssiöö 59; Iudsiö Tiondereg. 69]

Giord Erson

Jonn Olson

Per Fardson

Fard Fasteson                                           43¼

 

Offer Åå [Öfverå; Åå 45, 43; Öffueråå 69, Öfverå 1641; Båråå 59, Bårråå Tiondereg. 69, Boraa 35]

Oluff Fadson                                            19

 

Kielm [Källom; Kellen 45, 43, Kellem 42, 35, Kielenn 57]

Lasse Göstaffson

Jonn Anderson                                         16

 

Skurw [Skureå; Skuru, 45, 43, Skurw 35]

Mickell Olson

Giord Olson

Jonn Larson

Anders Jonsonn

Giord Olsonn                                           37

 

Kubölet [Bölen; Bolz 45; Kuttw 35; Kutte Bölet 47, Kutubölett 69, Kubböletth 57]

Ödesby                                                     13½

 

Mijre [Myre; Myre 45, 35]

Oluff Nilson

Östen Gulleson

Nilss Bång

Oluff Anderson

Påwell Olsonn                                          63½

 

Österkeell [Ö. Tjäl; Tiiäll 45, Östertiäl 43; (ett) Kijell med 4 åbor 35]

Swen Olson

Peer Biörson                                            22

 

Nybyenn [Nybyn; Nygebyn 45, 43, Nybyn 43, 42, 35]

Swen Håkon,

Siwrd Kelson

Oluff Jonson                                            50

 

Summa 1,249 sel.

Tillkommer: Önskan med Suen, Gijordhe, Erijck och Össten 35 [Önska i Skorped; se under Anundsjö]. Wesstensijö med Jon 35 mellan Brynge och Åå.

 

Näätre Soknn [Nätra; Nättree 45, Nättre 43, Nätre 42; Nettre Schijplagh 35; (de) Netru 1314, (in) Nœtro 1316].

 

Blåwijk [Blåvik; Blåuick 43, 45, Blåviik 43; Blawijck 35]

Sanner Ersonn

Oluff Jopson                                            25

 

Vestanåå [Västanå; Vestanå 43, 45, Vestannå 43; Wesstenaa 35]

Brand Olson

Erik Siwrdson

Mattes Person

Tommoss Olson

Siwrd Olson                                             62

 

Vestersell [V. sel; Vester Sell 43, 45, 32 sel.; 35 ett Sijlldh med 9 åbor]

Sibbiörn,

Oluff Larson

Oluff Nilson                                                                   104

 

Östersell [Ö. Sel; Öster Sell 45, 59 sel.; Öster siil 43, 45; Siill 43]

Östen Jonson                      59. [Dessutom 45: Sell 72 sel., Siill 43].

 

Mijla [Mjäla; Mäla 42, 45; Mälåå 43; Miölo 43; Melle 35; (i) Mijœlu 1493]

Per Jopson

Per skommare

Hustru Giertru                                          21

 

Fröstdall [Fröstdal el. Fröstad; Ffröstal 42, Ffröstall 45; Ffröstdall 43; Ffrösta 43; Frijstadh 35]

Siwrd Hakonson

Oluff Siwrdson                                        16

 

Biersta [Bjästa; Biästa 43, 45; Biälsta 43, 42; Bijelsstadh 35]

Per Anderson

Jonn Anderson

Hindrik Erson

Mickell Person

Helie Hanson

Jon Person                                                52

 

Rijsiö [Rössjö i Sidensjö på gränsen mot Nätra; Rijssijö 35 i Sidensjö, Rösiö 43 i dito,

Rodsiö 45, Rijsziö 47]

Siwrd Olson

Biörn Giolson

Ödde Personn                                           28

 

Vrwijk [V. och Ö. Orrvik; Oruiick 45; Orsvick 43, Orreviick 43; Vrviik 42; Wrffwijk 35]

Erik Gioleson

Oluff Olson

Per Erson

Sivrd Person                                                                  51

 

Sunnansiö [Sunnansjö; Sunansiö 45, 43; Synnenssijö 35; Sönnanszund 59]

Håkon Person

Halward Erson

Hustru Maritt

Klämet Nilson

Påwell Fardson

Jon Hanson

Håkon Olson                                            90

 

Edh [Eden; Eden 45, 43, 42, Edhen 35]

Peer Jonson

Jonn Olson

Fard Larson

Sibbiörn Månson                                     45

 

Vijk [Vik; Viick 45, 42, 35]

Tommes Erson

Siwrd Hanson                                           21

 

Nääss [Näs; Nes 42, 45; Stårnes 43; Näsz 43; Rijkenes 35 med Oodd och Oloff; 45 finns här Nils Uddesson]

Per Vneson

Giord Hansson                                         35

 

Bielstadt [Bjällsta; Biälesta 45, 43. Biälsta 43, Biälstad 42; Bijllijghesstadh 35]

Peer Person

Isac Olsonn

Oluff Person                                                                  44½

 

Koonsiö [Kornsjö; Kornsiö 45; Korsiö 43, Konsiö 43; Kvnsiö 42, Konssijö 35]

Per Giolson,

Nilson Hanson,

Giord Hanson                                           58

 

Vestansiö [Västansjö; Vestansiö 42, 43, Wesstenssijö 35; Vestenszund 59]

Siwrd Biörson

Oluff Siwrdson

Oluff Larson

Siwrd Olson                                             52

 

Daall [Dal; Daall 45, Dall 43; Dåll 35]

Hustru Märit                                            15

 

Långnäs [Långnäs; Longnes 45, Lvngnes 43, Lånnes 43; Lanenes 35]

Gulle Olson                                              8

 

Bräckä [Bräcke; Brecke 45, 43, 35]

Nilss Larson

Erik Person                                              26

 

Brattebij [Brattby 42, 45; Bratt by 43, Brattheby 35]

Jonn Gulleson                                          44½

 

Skwle [Skule; Skule 43, 45, Skvllv 43, 45; Skulle 35]

Erik Personn

Erik Person

Vdde Olson

Hustru Margreta                                      50

 

Skwlnäss [Skulnäs; Skullenes 45, Skvlnes 43, 42; Skullenes 35]

Erick Påwelson                                        19

 

Nyland [Nyland; Skulenyland 45, utj. under Näske; Skvlenyland 43; 2 ord 43]

Oluff Håkonson

Oluff Jönson                                            24

 

Bölet [Bölen; Bölz 45, 43, 42; Böletth 35]

Nilss Swenson                                          13½

 

Nörem [Norum; Norim 45, 43, 42, Noröm 35]

Per Spielleson                                          24

 

Spivtet [Spjute; Spiutted 45, 43, Spivttedh 42]

Nilss Olson

Erek Spielleson                                        29

 

Jerwijk [Järfvik; Iarviick 45, Iärviick 43, 42; Jersswijck 35]

Per Tomeson

Per Olson                                                 21

 

Bölet [Ytterbölet; Nilsseböle 45 under Spjute; Nilsböle 43, Nijsebölett 1656; Nidingsböletth 55; Yterbölen 1680]

Ödesby                                                     6

 

Gladom [Gladom; Gladim 45, 43; Gladhe 59]

Ödesby                                                     10

 

Näske [Näske; Neske 45, 43, 42. Näske 43; Nesöm 35; (de) Nesko 1314, (in) Nesku 1303] Oluff Olson

Siwrd Olson

Per Klämetson                                         46

 

Brädånger [Bredånger; Bredånger 42, 43, 45; Bredhanghær 35]

Gulle Person

Pelle Person                                             28

 

Hwlewijk [Hummelvik; Hvmbleuick 45, 43, 42; Hummelwijck 35]

Nilss Olsonn

Sibbiörn Olson

Per Kelson                                                34

 

Vlfföenn [Ulfön; Vlsön 43; Vlffön 43, Vllffön 42; Oolffön 35]

Änckne Sibbiörsz

Tord Olsonn

Vne Personn

Helie Hansonn                                         60

 

Swidie [S. Svedje; Söder Suidie 45, 43; (ett) Suijdijæ 35]

Oluff Hakonson

Per Olson                                                 14

 

Nörswidia [N. Svedje; Norre Suidie 45, 43]

Peer Östenson

Nils Olson

Oluff Larson                                            32½

 

Fanäter [Förnätra; Fanättre 45, Ffanätre 43, 42, Ffanetre 43; Fförnetter 35, -- ? Nidraby1324]

Marthen Person

Per Olson                                                 20

 

Skrickw [Skrike; Skricködh 45; Skrickv 42, 43 (ri genom förkortn.), Skricköd 43 (ri såsom nyss); Skrijkoo 35]

Kell Personn                                            48.                

 

Södertiernn [S. Tjärn; Tiärn 43, 42; (ett) Tijern 35]

Per Erson

Jonn Nilson                                              36                                       

 

Nöretriern [N. Tjärn; Norretiärne 45, 43; Tiärne 42]

Giord Ersonn

Oluff Biörson                                           40

 

Fåårss [Fors; Fforos 45, Ffors 43, 35]

Per Anderson

Oluff Olson                                              19

 

Hellre [Hälle; Helle 45, 43, 42, 35]

Nilss Wilkelson

Oluff Person                                                                  22

 

Biwrsbijenn [Björsby; Bivrsby 45, 43; Börbyn 42; Brijssby 35]

Kell Person                                              32

 

Odenn [Öden; Öden 45, 43, 42, Ödhen 35]

Jonn Olsonn

Erik Swenson                                           34

 

Bergom [Bergom; Bergom 42, 43, 45, Bergem, 43, Bergvm 42, Berghöm 35]

Fard Olson

Erik Nilson                                               60

 

Nörsiögiom [Sjögom; Siogom 45, Sivgvm 43 (2 ggr); Norre Siöga 43; Sijöoghijm 35]

Pawell Olson

Nilss Olson                                              29

 

Vtby [Utby; Vttby 42, 43, 45; Vddeby 43; Wtthby 35]

Oluff Fardson

Oluff Gulleson                                         38½

 

Beck [Bäck; Beck 45, 43, 35]

Per Biörson

Hilie Olson

Spielle Hakonson                                     32

 

Södergård [Södergård; Söder sioga 43, Sivgvm 43; Söder siöga 42]

Jonn Gulleson

Oluff Gulleson                                         22

 

Näsiö [Nässjö; Näs 43; Nasiö 43, Näsiö 42; (i) Nesöm 35]

Tommoss Person

Per Olsonn                                               24

 

Summa 1,728½ sel. - Tillkommer: Hellije och Peder i Gerdhe 35 [Gärden] - Mageböle utj. 4 sel. under Näske 43; Maggegåll 45, Maggebölet 47. Oluff Perszon i Hedan Riis 9 sel. 59 [Hagaris; Hädanris 69]. Pelle Perszon i Byrk åå 8 sel. 59 [jfr Björkåbäck]. Tionde-Reg. 59 har efter Hälle: Finnebergh med Per Nilszon, Oloff Perszon, Finneberg 69 [Finnborg].

 

Vebygerådz sokn [Vibyggerå; Viibbyggerådh 45, Webb - 43; Wijbbygradh sschijplagh

35; Vibygioradh 1314, 1316].

 

Sund [Sund; Sund 45, 35]

Erik Jonsonn

Nilss Jonsonn

Gurik Personn

Jonn Nilsonn

Oluff Personn                                           34½

 

Kiell [Käl; Tiäl 42, 43, Tiäll 43; Kell 35]

Nilss Tordsonn

Erik Jonsonn

Jon Anderson

Per Hindersonn                                        48

 

Daall [Yt. Dal; Dall 45, 43, 35]

Ärland Hansonn                                       18½

 

Kiexe [Käxed; Kexe 45, 43, 42; Kexsse 35, Kiexe 55]

Oluff Trunson

Börie Person

Oluff Philpuson                                       40

 

Bergh [Berg; Berge 45, Berg 43, 42, 35]

Oluff Staffanson

Erik Nilsonn                                                                  34

 

Germesta [Germesta; Germesta 45, 43; Germmesstadz 35; Germunstadh 59; Gremmesta 55] Siwrd Person                                     20

 

Nääss [Näs; Nes 45. 43]

Nilss Erson

Oluff Nilsonn                                           27

 

Mijre [Myre; Myre 45, 35]

Erik Olson                                                12

 

Dochsta [Docksta; Docsta 45, 43, Docstad 42; Doxsstadz 35]

Erik Olsonn

Peer Staffanson

Jören Staffanson

Hans Olson                                               30½

 

Harastadt [Häresta; Haresta 45, 43, 42, Harrastadh 35]

Oluff Anderson

Oluff Jonson

Hakon Person                                           34

 

Nörhielsta [N. Gänsta; Norre Hiellesta 45, 53, Nollehielsta 42; Nornerhelsstadz 35]

Peer Nilson

Erik Nilsonn                                                                  27½

 

Hielsta [S. Gällsta; Hiellesta 45, 43, 42; Hellesstadh 35]

Jonn Anderson

Lasse Nilson

Oluff Olsonn

Oluff Personn

Peer Eskelson

Anders Siwrdson                                      49

 

Stiertte [Stiärtte 45, Stiärte 43, Stiartte 43, Stiärtt 42; Sttertthe 35]

Ödesby                                                     13½

 

Öffuerdall [Öf. Dal; Dall 45, 43]

Oluff Anderson

Nilss Anderson

Jon Nilson

Nilss Nilson                                             26

 

Nijland [Nyland; Nyland 43, 35]

Hakon Gregelson                                     19

 

Dijnääss [Dynäs; Dynes 45, 43, 35]

Kristoffer

Hakon Siwrdson

Erik Siwrdson                                          24

 

Backa [Backe]

Biörn Olson                                              14

 

Miellen [Mjällom; Mellom 45, Meldvm 43, Meldem 42; Mellvz 43]

Ödesbij         7 (i åker och äng; är ett fääboole städhe under Docksta 59).

 

Bölett

Ödesbij         3 (i äng, under N. Gällsta 59)

 

Vtanskog [Utanskog; Vttanskog 45, 43, 42; Wtthensskoo 35]

Nilss Olsonn

Nilss Jonsonn                                           19

 

Gröde [Gröde; Gröde 45, 43]

Lasse Person

Oluff smed,

Nilson                                                       21

 

Hieruadt [Järfed; Hierua 45, Hierva 43, 42]

Nilss Hinderson

Nilss Olsonn                                            24

 

Köpstadt [Kiöpsta 55]

Ödbij                                                        21

 

Ååss

Ödesbij                                                     12

 

Vester† [V. Markom; (ett) Markin 45, 47 sel.; Södermrk 43; Markin 43; Marke 42; (ett) Markœn 35]

Jon Siwrdson

Lasse Person

Oluff Nilsonn

Lasse Olsonn

Gulle Personn                                          23

 

Öster mark [Ö. Markom; Östmark 43; Norre mark 43; Nole mrk 42]

Jon Anderson

Lasse Person

Gummund Nilson                                    24

 

Klepp

Ödesbij                                                     5

 

Drunss [Värns; Läns 45, Lens 43; Loens 42; Duens 47; Duensz 55 Duffnes 46; Wärns 1663]

Ödesbij                                                     12

 

Sätre [Sätra; Sättra 45; Sätra 43, Sättre 43; Setther 35]

Peer Jonson

Gulle Person

Erik Nilsonn

Jon Olsonn

Lasse Ersonn                                            28

 

Sköwe [Skofed; Skuffue 45, Skvve 43; Skve 43; Sehöffœ 35, Sköffwe 55]

Nilss Isacson

Oluff Rawelson

Giorde Målare

Hendric Olson                                          49

 

[Namnet ej utsatt; n. v. Edånger; Edhanger 35, Edånger 45, 43]

Erik Ingelson

Per Hindersonn

Erik Hanson

Per Olsonn                                               89

 

Söland [Sjöland; Siäland 45, 43; Sölandh 35]

Tord Wneson

Erik Jonson

Ingell Personn

Nilss Hinderson

Erik Hanson

Markus Nilson                                         30.

 

Summa 838½ sel. - Tillkommer: Olloff i Lijsslegardh 35, Lislegård 59 Tiondereg.;

nu Lillgård, en enstaka gärd.

Under Skofed 43 utj. i Vambe 5 sel. [nu Vamne el. Vamme].

 

 

Vlångers soknn [Ullånger; Vllånger 43, Vlånger 42; Wtthlangher 35; Vldanger 1316].

 

Kneppann [Knäppa; Kneppan 45, Kneppa 42, 43; Kneppen 43 Knefften 35]

Peer Gullesonn

Nilss Ersonn

Oluff Larsonn                                          24

 

Stensland [Stensland; Stenland 42; Stiiqland 43]

Erik Person                                              18

 

Meijann [Mäija; Meia 45, 43, Meian 43, 42; Meijandh 35]

Oluff Personn

Jören Nilson

Håkon Nilsonn                                         22

 

Eskiann [Äskja; Eskian 45, 43; Eskiän 43; Esskia 42; Essken 35]

Siwrd Olsonn

Nilss Jopson

Per Hakonson

Oluff Hindersonn                                     51

 

Bölett [Böle; Bölen 45, Bölz 43, Böhlen 1680]

Ödesbij                                                     4

 

Geteberg [Getberg; Getteberq 45, 43, 42, Gettberg 43; Getthebergh 35]

Vne Person

Hakon Olson                                            38

 

Eedh [Eden; Edh 45, 43, Edhen 35]

Ödesbij                                                     8½

 

Jnwijk [Invik; Inuiick 45, 43; Viick 42, 43, Wijck 35]

Oluff,

Jönn                                                          50

 

Skedstadt [Skidsta; Skiidsta 45, 43, Skidsta 43; Skista 42; Schedhesstadz 35]

Nilss Olsonn

Hustru Karin                                            27½

 

Ödenn [Öden; Öden 45, 43, Ödhen 35]

Michell Erson

Erik Personn                                            26

 

Vtwijk [Utvik; Vttviick 45, 43, Wtthwijck 35]

Lasse Olsonn                                            35

 

Thernaw [Törna; Tornå 45, Torna 43, 42,Torne 35, Törna 50; Torneå 1680]

Nilss Personn

Oluff Erson

Per Åswedson                                          44½              

 

Salem [Salom; Salim 45, 43; Salöm 35]

Hindrik Person

Siwrd Anderson

Hans Olsonn                                             42

 

Kalsta [Kallsta; Kalsta 45; Kolsta 43, 42; Skolsta 55]

Hakon Olson

Nilss Olson                                              33

 

Vijkseter [Viksätter; Wicksätter 45, utj. Under Färnsvik; Vigsäter 42; Vixsetter 55]

Lasse Hanson                                      19

 

Ödwdt [Öd; Ödh 45, utj. under Färnsvik; Öd 43]

Ödesbij                                               14

 

Skalstadt [Kålsta; Kolsta 45, Kalsta, Kasta 43, Kolsta 55, 42, Skalsstadz 35; egentligen

samma namn som Kallsta, ty det ursprungliga namnet har klufvit sig i två]

Erik Hakonson

Oluff Olsonn

Jonn Tordson                                      21½

 

Skärpe [Skarpe; Skarpe 45, 43, 35; Skårppe 55, Skårpe 50]

Erik Jonson

Hendrik Anderson                              14

 

Hallen [Håll; Hall 45, 43;.Holl 1680]

Ödesbij                                               12

 

Högrote [Roted; Rotte 45 utj. under Edh; Högrotte 55; Rothe 1680]

Ödesbij                                               8

 

Lijdh [Lid; Liid 45, 43, Lijden 35]

Oluff Olsonn

Anders Olson

Germund Olsonn                                20

 

Gäplinge [Jäpplinge; Gäplinge 45, 43; Geplinge 43, Gepling 42; Geppelijngh 35]

Nilss Östenson                                         20

 

Fukw [Fucke; Ffucku 45, Ffvekv 43, Ffwkkw 35]

Hustru Karin                                            14

 

Swedie [Svedje; Suidie 45, 43, Suijddije 35]

Oluff Larson

Nilss Person                                             15

 

Brecke [Bräcke; Breckee 45, Brecke 43, 35]

Tideman Olson                                        20

 

Hump [Hump; Hump 45, 43, Homp 35]

Bengt Olson

                                            † = okänd bokstav

Siwrd Olson

Erik Bengtson                                          16½

 

GIaffsstadt [Klappsta, i utt. Gl. Glafsta 42, 45; Glapsta 43, Glaffsstadz 35]

Siwrd Olson

Jon Rawalson

Per Hakonson                                           18

 

Rochstadt [Röksta i Nordingrå; Röcsta 45, 43, Röcstad 42; Röxsstadh 35; fördt till Vibyggerå 43]

Nilss Erson

Erik Nilson                                               37½

 

Salzåker [Saltsåker i Nordingrå; Salsåcker 45, Salsacker 43; Sals åcker 42, Saltthssaker 35; fördt till Vibyggerå 43; Salsakir 1489]

Oluff Esbiörson

Per Esbiörson                                           15½

 

Grestadt [Grista i Nordingrå; Grista 45]

Ödesbij                                                     11½

 

Östansiö [Östansiö i Nordingrå; Östansiö 42, Östenssijö 35; 43 fördt till Vibyggerå]

Oluff Personn

Oluff Biörsonn

Erik Olsonn                                              12½

 

Hintiernn [Hyndtjärn i Nordingrå; Hintiärn 45; Intiärn 43, 42; Hijntijärn 35; Hintiärn fördt till Vibyggerå 43; Hyndetiœrn 1489]

Håkon Siwrdson

Oluff Ersonn                      21.

 

Finswijk [Färnsvik i Nordingrå; Ffensviick 45, 43, 42, Ffensswijck 35]

Peer Jonson

Per Ersonn                                                21.                

 

Tillkommer: Utängen Markebölett under Invik, 2 sel. i äng, 59.

 

Nordingerådz Soknn [Nordingrå; Nolengrå 45, 43; Nordengrå 43, Nordengradh 35;

Nordhungaradh 1341, Nordungaradh 1316, 1319, Norungaradh 1314].

 

Folzwijk [Fällsvik; Ffölsuick 45; Ffijlsviick 43, 42; Ffelsswijck 35; Fölsuik 1418]

Oluff Personn

Mattes Olsonn

Siwrd Hanssonn

Erik Nilsonn

Peer Nilsonn                                            47

 

Vlderdaall [Ådal; Alder dall 45, 43, Alderdal 42; -dall 35; Vlttherdall 57]

Oluff Gumundsonn

Oluff Olsonn                                            18

 

Östersiö [Östansiö 45; Östersziö 47, utj. under Kåsta; Östersiöbole 55; nu Östansjö; 43 fördt till Vibyggerå]

Eluff Mattesson

Oluff Nilsonn

Jon Ersonn                                               14½

 

Kåstadt [Kåsta; Kåffsta 43; Kåsta 43; Kosta 42; Katdsstadz 35]

Oluff Ersonn

Hanss Jonsonn

Oluff Eläffsonn

Erik Jönson

Erik Jönson                                              59

 

Biörnåss [Björnås; Biörås 45, 43; Biorås 43; Biörnes 42; Bijörnaas 35]

Jören Personn

Mårthen Olson

Pelle Person

Nilss Personn                                           24

 

Gåsnääss [Gåsnäs; Gåsnes 45, 43; Gåssenes 42, Gassness 35]

Oluff Nilsonn

Jonn Nilsonn

Anders Person

Stapan Personn                                   24

 

Hegwijk [Häggviken; Heguick 45, 43, 42, Heghwijck 35]

Oluff Nilson

Erik Nilsonn

Eluff Hanson

Jonn Anderson

Jonn Påwelson

Oluff Tomesonn

Oluff Gumundsonn

Mårten Person                                    82

 

Söle [Sörle; jfr Vester Söla 6 sel. 43. Giäle oc Vester Söla 43, 12½ sel.; Giäle 12 sel. 43; Gärde]

Ödesbij                                               12

 

Sund [Sund; Sundh 45, 35; (i) Sunde 1418]

Hans Giordsonn

Per Heliesonn

Eluff Hanssonn                                               22

 

Meijann [Mädan; Mädan 45, 43; Medan 43, 42; Mellen 35]

Lasse Jonson

Lasse Vibbesonn

Erik Swenson

Swen Olsonn

Per Siwrdsonn                                                63

 

Suinöenn [Svinö; Suinön 45, 43]

Ödesbij..                                             17

 

Bindebölet [Bindböle; Böndebole 45; Bijnböl 42, Vinböle 43, Bonde böletth 55, 50]

Ödesbij                                               13½

 

Ååsenge [Åsäng; Åsenge 45, 43, 42, Assenghe 35; Assœnge 1341]

Måns Hinderson

Oluff Hinderson

Erik Anderson                        34. [Härunder utj. i Vester åsenge 8 sel. 42]

 

Mäland [Mäland; Mäland 45, 43, Meland 42, (i) Mäthalanda 1418]

Lasse Personn                                                 27

 

Hall [Håll; Hall 45, 43, 42, Hal 43; Halldh 35; Håll 1656; Hal och Hall 1418]

Jönss Swensonn

Jon Olsonn

Jönss Person                                       18

 

Dall [Dal; Dall 45, 43, 42; Dalla 35]

Hans Larson

Peer Anderson

Per Gummundsonn                             30

 

Venstadt [Vennersta; Vendesta 45, 43, Vendestad 42, Wendhesstadz 35, (i) Wändelstatha 1418, Vandœ stadha 1341]

Siffridt Olson                                     27½

 

Heensta [Järnsta; Hensta 45; Hiensta 43; Hiänsta 42; Jensstadz 35; Iänstadh 1656]

Påwell Olson

Klämet Hinderson

Nilss Olson                                         25½

 

Körninge [Körning; Körninge 45, 43; Korninge 43, Körningh 42, Körnningh 35]

Erik Person

Anders Siwrdsonn

Oluff Person

Oluff Jonson                                       22½

 

Hiersta [Jeresta; Hiäresta 45, 43, Hieresta 42; Hijeresstadz 35; Iärrestadh 1656]

Erik Påwelson

Anders Siurdsonn

Erik Staffuanson

Klämet Person                                    35.

 

Valmsta [Hvalmsta; Valmsta 45, 43; Valsta 42; Walmensstadz 35]

Nilss Olsonn

Jon Olsonn                                          19½

 

Skarpnyland [Skarpnyland; Skarpenyland 45 utj. under Håll; Skarpeniland 43, Skarpe Nyland 42, Skårpnylandt 57]

Ödesby                                                7½

 

Fröstwijk [Fröstvik; Ffrustuick 45; Fröstviick 43, 42, Frösswijck 35]

Hans Person

Lasse Person                                       19½

 

Vedha [Fr. Veda; Veda 45; Ffremmerveda 43, 42, (ett) Wedhê 35, (i) Widum och Widhum 1418]

Erik Jonson                                         25

 

Öfferveda [Öf. Veda; Överueda 45, 43; Overvedå 43]

Nilss Håkonson

Per Hakonson

Erik Jonsonn

Oluff Jonson

Giord Nilson                                       31

 

Padtiernn [Pattiärn 43, 45; Paddetiern 55, 47; Podtiernn 57]

Ödesby                                                6

 

Ödenn [Öden 45, 43; Ön 43; Ödh 42]

Her Nilss                                             21

 

Nyland [Nyland; Nyland 45, 35]

Erik Olsonn

Erik Jonson

Hans Swenson                                    22

 

Bersåker [Bergsåker; Bersåcker 45, 43, 42, Berssaaker 35; Bärgzåcker 1656]

Oluff Person                                       11

 

Sebenge [Sebäng; Sijbenge 45, 42; Sibenge 43, Sijbbeengh 37]

Berttill Ersonn                                         24

 

Hwalto [V. Valto; Vesterhualto 45, 43; Hvalto 42]

Peer Hinderson

Oluff Personn

Nilss Ersonn

Erik Personn

Hindrik Person                                         31½

 

Österhwalto [Ö. Valto; Österhualto 45, 42, Osterhvlto 43; Oster hvalto 43]

Erik Olsonn

Giord Hakonson                                       18

 

Öenn [Öhn; Öön 45; Ön 43, 42, 35; Öne 43]

Hans Person

Per Ersonn

Nilss Hakonson                                        42½

 

Vmne [Omne; Vmne 43, 45; Vngne 43, 42; Oowmne 35]

Nilss Hansonn

Jören Hansonn

Hustru Birgita

Jonn Andersonn

Jsac Andersonn

Peer Ersonn

Hans Personn

Mattes Personn                                        92

 

Noldum [Mjällom; Nordvm 42, 45, Nordom 43; Nolvm 43, Nordhom 35, Norum 1680]

Hakon Nilson

Peer Nilsonn

Oluff Siwrdsonn

Nilss Gregelsonn

Nilss Nilsonn

Nilss Jonsonn

Erik Olsonn

Lasse Biörsonn                                        87½

 

Vlffwijk [Ulfvik; Vllvick 45; Vlleviick 43; Vlviick 42, Wlwijck 35]

Lasse Håkonson

Erik Larsonn

Oluff Tordsonn

Jonn Tordsonn

Oluff Anderson

Nils Anderson                                          45½

 

Klocke [Klocke utj.; Ffremmerklocke. 43; Yter Klocke 42; (ett) Klocke 35; (i) Klokkum 1418, (i) Clocka 1489]

Hustru Anna                                              12

 

Öffer klocke [Överklocke 43, Över Klocke 42; Öster Solberg 42]

Ödesby                                                      14

 

Saleberget.[Salberg; Solberg 45, 43, 42; (ett) Sollebergh 35]

Erik Siwrdson

Oluff Erson                                               18

 

Solberget

Ödesby                                                      8

 

Tolsäter [Tollsätter; Talsätter 45; Tolsätter 43; Tolffsätter 42; Talffssetther 35; Talgsetter 55, 50]

Oluff Mattessonn                                      21½

 

Edsetter [Edsätter; Edsätter 45, 43, 42, Edhssetther 35]

Peer Nilsonn

Nilss Peersonn                                          20

 

Röffzöenn [Räfsön; Röffsön 45, 43; Rijffssijö 35]

Niss Olsonn

Hindrik Person

Peer Olsonn

Erik Jonsonn

Nilss Olsonn                                             52

 

Älziö [Elgsjö; Alsön 45, 43, 42; Alsiön 43 (i:et möjl. ändradt till ö); Alsiö 42, Alssijö 35; Allsiö 1656]

Jöns Nilsonn

Anders Nilsonn                                         8

 

Beck [Brecke 43, 55]

Ödesby                                                      3½

 

Miijsiö. [Mjösjö; Miösiö 55]

Ödesby                                                      4

 

Brastadt [Barsta; Bastadt 55, (i) Bärastadhum 1418]

Ödesby                                                     4 (i äng, under Fällsvik 59)

 

Beckeland [Bäckeland; Beckelandh 45, 42, 35]

Jonn Olsonn

Oluff Ersonn

Per Jopsonn

Erik Personn

Nilss Nilsonn

Oluff Ersonn                                             69

 

Nääss [Näs; Nes 45, 35, Näs 1418]

Jakop Person

Nilss Jonsonn

Nilss Personn                                            56

 

Skäland [Själand; Skiäland 45, 43, Skäland 43, Skelandh 35]

Oluff Gååss

Jonn Nilssonn

Hindrik Personn                                        43

 

Olstadt [Orsta; Horstad 43, Orstad 42, Orsstadz 35; Olstadt 55]

Mattes Olsonn

Rawall Månson                                         26½

 

Klockeng [Klockäng 55, Klocke Engh 59]

Ödesby                                             3 (i äng, under Orsta 59)

 

Lijdbölet [Lidböle; Liideböle 45, Liidböle 43 under herr Nils]

Ödesby                                                      8

 

Tillkommer: Jon, Peder, Jönss i Berssnes 35 [Bergsnäs] Under Bäckeland: Myckleslätte 10 sel., 43.

 

 

Nora Soknn: [Nora; Nore 45, 42; Nore Schijplagh 35; (in, de) Norum 1316, 1314,

Nora 1314].

 

Gawijk [S. Gavik; Gauick 45, 43, 42; (ett) Gabwijck 35]

Per Olsonn

Niels Person

Hans Lassonn

Peer Olsonn                                              28

 

Siwigsta [Svegsta; Svicksta 42, Swigstad 47]

Ödesbij                                                      30

 

Skalstadt [Skallsta; Skalsta 45, 43, 42, Skalsstadz 35]

Ödesbij                                                      10

 

Norgawijk [N. Gavik; Noregaviick 43]

Oluff Jönsonn                                           10

 

Edh [Eden; Eedh och Dal 47, 3 sel]

Ödesbij                                                      3

 

Salta [N. Salteå; Norre salta 45; Norre salte 43; (ett) Sallthe 35]

Klämet Personn

Mickell Personn

Nilss Personn                                            34

 

Ytersalta [S. Salteå; Söder salta 45; Söder salte 43; Salte 42]

Hans Personn

Tidemann Olsonn

Peer Nilsonn                                             34½

 

Eerstadt [Ärsta; Ærsstadz 35; Ärsta 45, 43]

Håknon Olsonn                                         27

 

Giijttiom [Grötom; Grijttiom 45, Grytiom 43, Grijötthijöm 35]

Per Hanssonn

Oluff Olsonn                                             26½

 

Tiernn [Tjärne; Tijern 35; Tiärne 45, 43]

Oluff Olson

Nielss Person

Erik Larsonn                                            31½

 

Solem [Salom; Salem 35; Salim 42, 43, 45; Saläm 47]

Swen Personn

Lasse Ersonn                                            25

 

Bölett [Bölen; Bölz 45, Böleth 47]

Nielss Olsonn

Helie Personn                                           10

 

Biörnåss [Björås; Biörås 47, 45, utj. under föregående; Biorå 43; Biörnås 55]

Per Hansonn                                                                   23½

 

Nyland [Nyland; Nyland 45, 35]

Oluff Nilsonn

Nielss Nilsonn

Oluff Larson

Erik Personn                                            18½

 

Gwbbe [Grubbe; Grubbe 35, 42, 45, 69; Gubbe 43]

Oluff Olsonn

Erik Personn                                            27½

 

Honönn [Hornön; Hånön 42, Honön 45, Honöen 47; Hornöhn 1683]

Håkonn Olsonn

Nielss Olsonn

Gregelss Per

Oluff Olsonn                                            32½

 

Ruwdh? [Ry; Rijd 42, 45, 47]

Oluff Nilsonn

Lasse Olsonn                                            35

 

Vthwijk [Utvik; Vttviick 43, Vttuick 45]

Herman Ersonn

Påwell Olsonn

Hindrik Personn                                       24

 

Nörwijk [Nordvik; Nolviick 42, 45; Norldwijck 35; Nollviick 43]

Klämet Olsonn

Staffuan

Oluff Olsonn

Hans Personn                                           40

 

Skwllerstadt [Skullersta; Skullersstadz 35; Skullersta 45, 43]

Erik Personn

Håkon Personn

Påwell Olsonn

Hans Månsonn

Mickell Personn

Hindrik Olsonn                                        32

 

Fölkijann [Folkja; Ffalkan 35; Ffolken 45, 42; Ffolkian 43, Ffolken 43; Fogeltiern 1663]

Vuness Olsonn (= Vne Nilsson a. b. s. å.)

Mårten Bagge

Peer Hansonn

Hakonn Hansonn

Erik Olsonn                                              39

 

Galssiö [Gålsjö; Gålsiö 47]

Ödesbij                                                     2½ (i äng, under Skullersta)

 

Holl [Hohl; Holl 35, 42, 43; Hooll 45]

Jakop Ersonn

Erik Andersonn

Per Andersonn

Erik Månssonn

Hans Nielsonn                                          34

 

Grätann [Gräta; Grötten 35; Gretan 42, 45; Grettan 43; Gretta 43]

Aunund Larssonn

Jöns Olsonn

Mårten Olsonn

Peer Olsonn

Jonn Larsonn

Jonn Jonson                                              45

 

Berge [Berg; Berg 45, Bergh 35; Bärgh 1663]

Eskell Björsonn

Siwrd Hansonn

Oluff Mickelsonn

Mattes Personn

Pawell Olsonn

Jösten Eleffson                                        31

 

Ramstadt [Ramsta; Ramsta 43, 45; Ransta 43; Ramsstadz 35]

Nielss Nilsonn

Helie Olsonn

Peer Hansonn

Oluff Oluffsonn

Pawell Mattesson                                     23½

 

Öffwergård [Öfvergård; Övergård 45, 43, Öffergardh 35]

Jonn Olsonn

Hustrv Lucit

Lasse Olsonn

Oluff Ersonn                                            21½

 

Ostaneedh [Östanö; Östanö 45, 43, 42, Östanöö 43; Össtenedh 35]

Peer Jonsonn

Hans Personn

Nielss Ersonn

Lasse Olsonn                                            39

 

Alffwesta [Allsta; Alsta 45, 43, Alstad 42, Alstadz 35]

Budde Personn

Mattes Hanson

Hindrik Olsonn

Jonn Pålsonn.

Arffued Olsonn

Erik Fardsonn

Erik Gregelsonn

Lasse Olsonn                                            60

 

Lijgde [Lide; Lijde 45, Lide 43]

Lasse Personn

Oluff Olsonn                                            30

 

Frök [Frök; Ffröck 45, 43, 42; rffröck 35]

Erik Olsonn

Oluff Börijesonn

Erik Ersonn

Siwrd Olsonn

Per Olsonn

Jonn Klämetson                                       67

 

Kalstadt [Kallsta; Kårsta 45; Karlsta 42, Kalsta 43, Kalsstadz 35]

Jonn Nilsson

Nielss Olsonn

Peer Hindriksonn

Hustru Karin

Per Jonson                                                38

 

Lodwijk [Löfvik; Ladviick 42; Lodviid, Lerviiek 43; Löduick 59]

Lasse Jonson

Erik Person,

Långe Siwrd

Hans Olson

Hans Gregelsonn

Lille Siwrd                                               57

 

Grönswijk [Grönsvik; Grönsuick 45, Grönsviiek 43, 42, Grönsswijek 35]

Lasse Olsonn                                            11

 

Swarnar [Svartnora; Svartenor 42, 43; 45]

Fard Olsonn                                             24½

 

Skärsäter [Skärsätter; Skäärsätter 43, Skersätter 43, 45]

Jonn Olsonn

Bengt Nilson

Jonn Olsonn

Oluff Larsonn                                          18

 

Berga [Berge; Berge 43, 45; Bergh 35; Bärge 1663]

Hans Olsonn

Lasse Olsonn                                            26

 

Borgen

Oluff Olson

Nielss Olsonn

Erik Olsonn                                              31

 

Balstadt [Bölesta; Bölesta 45; Bollesta 43; Bålesta 42, Bolesstadz 35]

Nielss Olsonn

Peer Jonsonn,

Vibbe sonn (Vibbe Persson 45)

Bengt personn

Erik Olsonn

Siwrd Hansonn

Per Olsonn                                               25½

 

Bredsäter [Bredsätter; Bredsätter 45, 43, 42; Bresätter 43, Bressetter 35]

Rawall Olsonn                                         20

 

Rodzwijk [Rossvik; Rosseuick 45; Rosseviick 43, 42; Rosswijck 35]

Oluff Olsonn

Siwrd Personn

Per Olsonn                                               67

 

Tillkommer: Kölsviick 42, 43 såsom särskild by med 24 sel.; dess åbor

finnas 47 under n v. Löfvik. - Ena boken af 43 upptar efter Kölsviick: Svidie,

Eriiek Jonsson 8 sel. och Brixxus ibid. 8 sel.; = 45; synes = Suidie i Säbrå 47,

också 16 sel. och med Brichtius Grelszon. - Torrögn 35 [Torrom]; Torim 43,

Thorm 47; med Oll Jonsson 10, Hindrick Olsson 5, Ion Olsson 5, Anders Ionsson 13 sel. 43. –

Segreydl i Haffsstadz 35 [Hafsta] - Oloff i Inholm landboo nämnes 35 i Nora skeppslag.

 

 

Sogss Soknn [Skog; Skog 46; Skogh 35].

 

Öffer Eedh [Öf. Ed; Över ed 45, 43; Öfferedh 35]

Knutt Personn

Nielss Jonsonn

Nielss Personn                                         21½

 

Lunde [Lande 46, 47, Landha 59; Landå 1683]

Ödesbij                               11 (i åker och äng, under föreg. 59)

 

Tresk [Träsk; Tresk 42, 47]

Oluff Larsonn

Nielss Olsonn

Lille Oluff                                                43

 

Nyland [Nyland; Nyland 45, 35]

Hindrik Olsonn

Nielss Olsonn

Oluff Personn

Peer Olsonn                                              23

 

Yter Eedh [Yt. Ed; Ytter ed 45, Itteredh 35]

Peer Nilsonn

Mårthenn

Erik Larsonn                                            27

 

Galsäter [Gallsätter; Galsätter 42, 43, 45, Gallsatter 43, Galssetther 35]

Jonn Larsonn                     

Jonn Ersonn

Erik Olsonn                                              30

 

Dala [Dala; Dala 45, 35; Dalla 42, 43]

Per Olsonn

Erik Månsonn

Påwell Olsonn

Oluff Personn,

Lille Olsonn                                             42

 

Vlderskog [Alderskog; Alderskog 45, 43; Aldhersskogh 35; Vlderskogh 46, 47; Ållderskough 1683]

Oluff Olsonn

Jonn Olsonn

Longe Jonss

Peer Olsonn                                              22½

 

Ååss [Ås; Ås 43, Aas 35]

Ödesbij                                                     13

 

Klepp [Kläpp; Klep 45, 43; (i) Kelpe 35]

Erik Personn

Hakonn Personn                                       24

 

Bij [By; By 45, 35]

Simonn Olsonn                                        25½

 

Mäland [Mäland; Mäland 45, 43, 42; Meland 43, 35]

Jngewall Olsonn

Erik Personn                                            31

 

Alffeedh [Älfved; Alöd 45; Alve 45, 43; AIffedh 42; Allföö 1682]

Hindrik Person                                         25

 

Herskog [Herrskog; Herskogh 45, 43, Hersskoqh 35; Herre skoug 1682]

Peer Larsonn

Siwrd Olsonn                                           28

 

Roo [Ro; Roo 45, 4ö, 35]

Jonn Sannerson

Giord Olsonn                                           29

 

Sand [Sand; Sandh 45, 35]

Hindrik Olsonn

Jon Olsonn                                               15

 

Fanskog [Fanskog; Ffanskog 45; Ffvnsko 43 under Herrskog; Fånskogh 59]

Ödesbij                                                     8.                  

 

Summa 418½ sel. - Tillkommer: Rijdh en utäng under Träsk, 19 sel. i åker och äng 59; Ry.

 

Sunga Soknn [Sånga; Svnge 42; Sunghe 35].

 

Pära [jämte följ. = V. M. och Ö. Para; Vester pera 42, Vester pära 43]

Peer Mickelsonn

Spielle Stensonn

Ingell Olsonn

Per Olsonn                                               46½

 

Yster pära [Öster pära 42, 43. Blott ett Perœ 35]

Erik Jopsonn

Jakop Hakonson                                       28

 

Sungall [Sångal; Svngall 42, 45, Svngal 43: Sijundaghe 35 (a osäkert)]

Anders Personn                                        24

 

Sunga [Sånga; Svnge 42, 43]

Nielss Personn

Per Gumundsonn,

Christoffuer,

Ingiell Larsonn                                         37

 

 

Öffwerlänääs Sokn [Öfver Länäs; Öffralänesz 42, Över länis 43: Öfferlenes 35; Leenes 1316, Lenes 1314].

 

Thijbrenne [Tybränn; Tijbran 45, 43; Tijbberön 35; Tijbrenshus 54; Tuebrenne 46, 47] Nielss Swenson

Peer Olsonn

Hans Olsonn                                             54

 

Länäs [Länäs; Lenis 42, Länis 45, 43; Lenes 35]

Hindrik Nilsonn                                       50

 

Hergem [Hurjom; Horgim 42, Hvrgem, Horgem 45, 43; Hörghijm 35; Horjom 1680]

Lasse Ersonn

Oluff Kättilsonn                                       45

 

Herlekenn [Herleckian 43, Herleckian 45, Herleken 35, 47, Häläkiann 55; Herlekij 1314] Erik Olsonn

Erik Jonsonn

Nilss Personn                                           56

 

Hwolm [Holm; Holm 42, 43, 35; Huolm 47]

Erik Olsonn

Oluff Månsonn

Månss Hakonsonn

Jonn Nilsonn

Nilss Olson                                              53

 

Oppem [Vpem 43; Vpen 45, 7 seland; Åppen 69] Staberg [=42, 43, 44]

Ödesbij                                                     311/3

 

Biörkåå [Björkå; Biörkå 42, 43, Bijörcka 43; Byrkeaa 35; Biœrkaa 1489]

Anders Nilson

Arffuwid Fasteson                                   23

 

Rijstadt [Rista; Rijstad 42]

Erik Olson                                                16

 

Tillkommer: Alnes, her Nils 10 sel., 42, mellan Rista och Björkå. - Efter Björkå följer 47 och 55: Åånn 4 sel. öde.

 

Skörnääs Sokn [Styrnäs; i dagligt tal Skörnäs; Sttörnes 35, Störnes 43; Styranœs 1316, Styranes 1314].

 

Vijatt [Viätt; Wietth 42; Wijatth 35, Viatt 45; Wijatt 1680]

Erik Olsonn

Påwell Personn

Lass Olsonn

Nielss Olsonn                                           29½

 

Mijklebij [Myckelby; Mickleby 43, 42, Myckelb 35]

Peer Hakonson

Hans Larson

Nielss Jonsonn

Oluff Jakopson

Mickell Olson                                          84

 

Domstadt [Dämsta; Demsta 42, 45, Demsstadz 35]

Hakonn Erson                                          36½

 

Sieöö [Sjö; Siö 42, 45, Sijö 35]

Jonn Nilsonn                                            21

 

Tiernn [Kiärne 45; Tiärne 14 sel. under Dämsta 43]

Jonn Personn

Nielss Olsonn

Pelle Personn

Hindrik Personn

Anders Pålsonn                                        14½

 

Fellebölett [Fällböle; Fijlleböle 1680]

Ödesbij         1½ (ett äng under Myckelby 1680)

 

Solem [Solum; Solim 45, 42, Solöm 35]

Lasse Siwrdsonn

Lasse Hansonn

Anders Hermanson

Nielss Hanson                                          57

 

Falasiö [Fålasjö; Folasiö 69]

Ödesbij                                                     3

 

Diwpe [Djuped; Divpe 45, 42, Dyppe 35; (de) Diupo 1314]

Per Olsonn

Påwell Olsonn

Erik Jopsonn

Lasse Mårtensonn

Nielss Hinderson

Mickell Ersonn

Per Michelsonn

Lasse Olsonn                                            101

 

Skörnäss [Styrnäsgården; Stornes 16 sel., utj. Störnes 2 sel., 43]

Nielss Andersonn

Erik Jonsonn                                            18

 

Ocknääss [Ut- eller Oppnäs; Ottnes 45, 43, 42, Ottenes 35; Utnäs 69; Oppnääs 1663]

Erik Gulleson

Oluff Olsonn

Jonn Hanson

Nielss Olsonn

Lasse Nilsonn

Chriffstor Person

Lasse Jopsonn                                          78½

 

Frök [Frök; Ffröck 42, 35, 45]

Peer Jonsonn

Månss Personn

Nielss Personn                                         38

 

Loo [Lo; Loo 42, 35]

Erik Nilsonn

Jonn Olsonn

Hindrik Nilsonn

Anders Personn

Erik Olsonn

Oluff Nilsonn

Abram Nilsonn                                        59½

 

Nybölet [Nyböle i Bjärtrå; Nyböll 42, Nyböle 35, 45]

Oluff Olsonn

Hustru Krestin

Oluff Larsonn

Erik Nilsonn                                                                  9½

 

Berga [Berg i Bjärtrå]

Lass Nielssonn                                         10½

 

Summa 562 sel.

Tillkommer: Loholman 2 Sel. 69; jfr byn Lo. Utnäs holman 2 sel. 69; jfr byn Utnäs!

Aspenäs 3½ sel. 69.

 

Bothe Sokn [Boteå; Botte 42, 43, Botta 43; Bottœ Schijplagh 35; Botum 1319,

Bubdu 1314].

 

Vndrem [Undrom; Vndrvm 42, 43, 35]

Per Håkonsonn

Nielss Olsonn                                           92

 

Hallenn [motsvarar 47: uti. i Hellan och Storåkren 33 sel., utj. Alnes 10 sel.]

Ödesbij 43 (1663: Wästerhällan prästastumbnar 16 sel., Storåckern dito 17 sel.)

 

Gölwga [Golfva; Gvlvgan 43, 42; Gölöghé 35, Gålugan 45, Göluga 45, 46, Gödluga 55]

Erik Olsonn

Erik Personn

Måns Larsonn                                          36

 

Grijttelem [Grillom; Gryttliem 42, Grijttlem 45, Grijttlom 43; Grijttelem 35]

Erik Personn

Swerkell Olsonn

Jonn Olsonn                                             62

 

Valla [Valla; Valle 42, 43; Waldh 35; Valen 45]

Påwell Personn

Per Hakonnsonn

Gulle Jonsonn                                          33½

 

Föliann [Följa; Ffölian 42, Ffolian 45, 43; Ffijlijan 35]

Påwell Nilsonn

Hakon Martenson                                    58½

 

Sijnnersta [Sunnersta; Sunersta 45; Sijdersta 42, Svndersta 43; Sijndhersstadh 35]

Siwrd Rawalsonn

Erik Tolsonn

Oluff Presonn                                           58

 

Rijsta [Rista; Vester rista 10 sel. och rista 10 sel. 43]

Ödesbij                                                     20

 

Stendör [Stöndar; Stendör 45, 42, 43; Sttrynner 35; Stöndar 1663]

Peer Gumundsonn

Erik Gumundsonn                                    56½2

 

Alem [Arlom; Alim 42, 43; Alem 35; Ährlom 1663]

Hindric Olsonn                                        50

 

Solberg [Solberg; Solbegh 43; Solebergh 35]

Jon Olsonn                                               6

 

Åffoor [Offer; Offor 43; Äffor 45, 42; Offar 35; Ofvar 1663]

Per Olsonn

Lasse Mårtenss

Erik Personn

Oluff Ersonn                                            60

 

Bring [Bringen]

Öddebij                               20 (1663 Bringen ett äng under föreg.)

 

Sibbersta [Söbbersta; Söbersta 42, Sibbersta 43; Sijbbersstadz 35]

Hindric Östenson

Nielss Personn

Oluff Jonn

Per Mickelsonn

Oluff Jonsonn                                          66

 

Thiwffuesta [Tivfsta 43 fördt till Torsta; Tiusta 45; Tiufwestad 1663, äng under Törsta]

Oluff Personn

Hustru Älin

Hans Påwelsonn                                       40

 

Häkasta [Hakesta 43, Hackesta 45, Hakesta 43, Håkestad 47; Hackestadh ett äng under Söbbersta 1663]                                       5

 

Thröstan [Törsta; Torsta 42, 43; Torsstadz 35]

Oluff Hakonsonn

Gulle Östensonn                                      66

 

Lägdom [Legden 43, 45- utj. i Trästad leghdom 47, ett annat år Öster törstan]

Ödesbij                               13 (Lägdom ett äng under Kalknäs 1663)

 

Kalznäs [Kalknäs; Kalsnes 45, 43, 42, Kalssnes 35; Kalcknääs 1663; Kalfnessby 1314]

Hakon Person

Månss Halwardsonn

Per Ersonn

Hustru Lucitt

Östen Hemingsonn                                  81½

 

Tillkommer: efter Bringen Ååenn 10 sel. Öde; Ånn 69; Åhnn ett kvarnläge i Offer 1662.

 

Multrås sokn [Multrå; Mvltråd 42, 43; Multtradh 35].

 

Skedom [Skedom; Skediom 42, 43, Skiädiom 45, 43, Schedhem 35]

Gulle Personn

Påll Olsson

Håkan Gumundsonn

Per Olsonn                                               50

 

Ängelsta [Ingersta; Engelsta 45, 42, 43, Ingelsta 43, Enghesstadz 35]

Hakon Personn

Sanner Personn

Anders Nilsonn                                        44

 

Hanaberg

Ödesby                               20 (i åker och äng, under Ingersta 59)

 

Hakasta [Hakesta; Hackesta 45, 42, 43, Hakesstadz 35]

Påll Biörsonn

Lasse Palsonn

Kristoffer Hakon:                                    36

 

Monegraff [Mångraf; Mvngra 45, 43, 42, Monegraff 47; Målnegraf 1663]

Erik Olson                                                36

 

Haga [= 43, 45]

Ödesbij                               20 (i åker och äng, under Hakesta- 1680 Haga utj. under Strinne)

 

Strinde [V. Strinne; Strijnde 42, Sttrijndhe 35]

Anders Olsonn [förd till Ffremmerstrinde 42]

Peer Månsonn

Per Stenson                                              27

 

Nederstrinde [Ö. Strinne]                      

Ödesby                                                     22

 

Brödem [Brödhem 47, Brudhem 59]

Ödesby                               12 (i äng, under Ö. Strinne 59)

 

Klöffuesta [Klofsta; Klovesta 42, Klåvesta 43, 45; Clöffuistad 59]

Simonn Olsonn

Lasse Personn                                          22

 

Biwrsta [Bjursta; Bivrsta 43, 45; 43 utj. under Skedom]

Ödesbij                                                     24

 

Åker [Åckre 45,då 8 sel. Hörde under Strinne; jfr n. v. Åkerberget]

Ödesby                               12 (Åcker ett äng under Tjäll 10 sel.. 1663)

 

Nyland [Ö. Nyland i Sollefteå;  Nylandh 45, 43, 35]

Ödesby                               20 (i äng för höö bolett, under Hågesta 59; i Sollefteå 1663)

 

Vesternijland [Väst-Nyland; utj. i Nyland 10 sel. under Klofsta 43]

Ödesbij                               10 (i äng, under Hakesta 59; 1663 utjord under Tjäll)

 

Tiell [Tjäll; Kiäl 42, Tiäll 43; Kell 35; Kiäll 1663]

Swen Olsonn

Oluff Nilsonn

Oluff Håkonsonn                                     25

 

Tillkommer: Ödh [Öd] Alff 12 sel. 42; Öudth 59.

 

Solett Sokun [Sollefteå; Sålette 42, 43, 45; Solleth Schijpagh 35; Soleftheå 1663, Solatum 1319, 1314, Solathum 1316, (a) Solatunum omkr. 1273].

 

Börkunge [Björkäng; Börkinge 42, 45, Börckinge 43; Bijrkijnghe 35; Börekingh 1663]

Karll Ersonn,

Karll Jönn,

Per Biörsonn

Anders Personn                                        41

 

Fanbyen [Fanby; Ffanby 42, 43, 45; Fånbyen 1663]

Erik Personn                                            30

 

Berge [Berg; Berg 43, Bergh 35]

Lasse Engelbregt:                                    20 [1663 utj. under Remsle)

 

Remsla [Remsle; Remsle 42, 43, 45; Remsledh 35]

Nielss Person                                           22

 

Grenwåge [Granvåg; Grenvåg 43 Grenvog 42; (i) Grenwaghe 35; ett Grenuågh 45]

Johannes Jobanj

Hustru Barabrå                                         44½

 

Gränwijk [Ö. Granvåg; Östesgränwågh 1663]

Oluff Nilsonn                                           20

 

Skerffuesta, [Skärfsta; Skervesta 42, 43, 45; Scherffesstadz 35]

Nilss Olsonn

Erik Olsonn

Erik Personn,

Oluff Geplingsonn

Hans Personn                                           38

 

Rochsta [Rösta; Röstad 42, Rödsta 43, Rösstadz 35; Rosta 45]

Jon Olsonn

Swen Olsonn

Jonn Siwrdsonn

Oluff Bengtson                                        68

 

Hornsta [Hallsta; Halsta 42, 43, 45; Halstadh 1663]

Abraham Olsonn

Nilss Larsonn

Oluff Jonssonn                                         48

 

Billesta [Billsta; Bijllesta 42, 43, 45; Bijlsstadz 35]

Per Hermansonn

Hustru Karin

Oluff Person

Illian Personn

Erik Ersonn

Erik Olsonn

Nielss Larsonn

Oluff Jonsonn                    52 (Tre af dessa föras i tionderegistret 59 till byn Kellegard, Kellegård 72)

 

Trästa [Trästa; Trestan 42, 43, Tresta 43, 45; Tressthe 35; Trexsta 55]

Erik Olsonn

Peer Olsonn

Jönes Personn                                          33

 

Vestanbeck [Västanbäck; Vestanbeck 42]

Nils Bengtsonn                                        34

 

Hwllesta [Hullsta; Hvllesta 42, Hullesta 45]

Siwrd Olsonn

Knut Olsonn

Hakonn Personn                                       39

 

Vallen [= Prästbolet; Wallnn 1663 prästestumbner; (in) Wallum, 1337]

Her Christoffer                                        54½

 

Hågasta [Hågesta; Hågesta 43 med Benet och Karl; Håstad 42 med samma åbor;

Haffsstadz 35 med dito, Hugasta 55, Hogestadh 1663; (in) Horslefstadhi 1337]

Bengt Siwrdsonn

Siwrd Olsonn

Hustru Karin

Mårten Olsonn                                         28

 

Önesta [Önsta; Önsta 42, 43- (i) Önsstade 35]

Jonn Olsonn

Bengt Månsonn                                        28½

 

Öster Hågasta [Österhugasta 55]

Ödesbij                                                     16

 

Öffergård [Öfvergård; Öfvergardh 42, Öffarghardh 35]

Hans Månsonn

Swen Månsonn                                         25.

 

Summa                                                     641½ sel.

 

 

Reeseell Sokn [Resele; Resell 42, 43, RessyIdh 35, Resil 1319, Resild 1314, Rasyl 1316].

 

Hwolm [Holme; Holm 42, 43, 35, Huolm 47]

Knut Rawalsonn                                       31

 

Tanflo [Sörtanflo; Söderanfflo 42, Tanfflo 43; jämte följ. Tantthffloo 35]

Oluff Nilsonn

Peer Nielsonn

Erik Nielsonn                                           25

 

Nöretaflo [Norrtanflo; Tanfflo 42, Norre ttanfflo 43]

Peer Fasteson

Erik Hindersonn                                       38½

 

Rösta [Rösta; Röstad 42, Rösta 42]

Oluff Fastesonn

Erik Olsonn                                              25

 

Höffuann [Höfven; Höven 42, 43; Höffön 35; Höffuenetth 59]

Rawall Ingelsonn

Nielss Olsonn

Erik Nilsonn

Jngell Personn

Staphan Personn                                      71

 

Strand [Strand; Sttrandh 35]

Jörenn Ersonn

Oluff Simonsonn                                     32

 

Mijre [Myre; Myre 42, 43; Myrre 35]

Niels Personn,

Erik Jonn

Niels Jonsonn

Erik Bengtsonn                                        61

 

Gåsznääs [Gåsnäs; Gasnes 42, 43, Galssnes 35]

Klaus Högsonn

Siman Personn                                         22

 

Vmnääs [Omnäs; Vmnes 43, 35, Vngnes 42, 43, 45]

Jonn Olsonn

Hindrik Personn

Hindrik Esbiörson

Hakon Olsonn

Pelle Personn                                           25

 

Thengsta [Tängsta; Tensta 42, 43; Tengelsstadz 35]

Erik Jonsonn

Lass Kelsonn

Anders Ersonn

Erik Nilsonn

Påwell Personn

Oluff Walramsz                                       65

 

Klocke [Klocke utj.]

Erik Ersonn

Oluff Pålsonn                                           7

 

Vingenääs [Vingnäs; Vingnes 42, 45, Vinnes 43, Wijnghenes 35]

Oluff Palsonn                                           28

 

Vester råå [Västerå; Radh 35 med Peder och Oloff; Råå 42; Vesteråå, Vester rå 43,

a.b. har blott Vesterrå och Österrå]

Pålss Ersonn

Oluff Pålsonn

Jonn Olsonn                                             20

 

Mi11estån

Rawell Olsonn

Erik Hassonn                                            14

 

Öster råå [Österå; Österradh 35 med Peder, Raffal och Eryck; Råå 42; Österåå, Öster rå 43]

Jonn Olsonn                                             22

 

Bodwill [Bodvel 42, Bodvell 43, Bodil 47; nu Öf. Bodvill]

Siffrid Personn                                         18½

 

Frembrebod [will; Fr. Bodvill; Bodil 47]

Ödesbij         8½ (i åker och äng, under Västerå 59)

 

Öffuer sell [Öf. Sel; Sel 42; Sijll 35]

Gulle Hemingsonn

Oluff Personn                                           28

 

Yter seell [Yt. Sel]

Ödesbij                                                     11

 

Kranga [Krange 47]

Ödesbij                                                     7½

 

Berg [Berga 59]

Ödesbij                                                     24 (i äng, under Tängsta59)

 

Vestanå [= 47]

Ödesbij                                                     16 (i äng, under. Tängsta 59)

 

Gryttiom [Grytem 47]

Ödesbij                                                     16 (i äng, under Omnäs. 59]

 

Biörcke [= 47]

Ödesbij                                                     12 (i åker och äng, under Rösta 59)

 

Sortte [Sorte; = 47]

Ödesbij                                                     10 (i äng, under Höfven 59)

 

Moo [Mo]

Ödesbij                                                     24

 

Offuer kranga

Ödesbij                                                     6

 

Summa                                                     668 sel.

 

Liidenn Soknn [Liden; Lijden 42, 43, Lijdhen 35; Lidh 1314, Liidh 1316].

 

Kranga [Krånge; Krånge 42, 43, 45; Kranghe 35]

Jon Högsonn

Nielss Wibbesonn

Speelle Olsonn

Påwell Olsonn                                          43

 

Mofloo [S. och N. Moflo; Mofflo 43, 45, Mvfflo 42, 43; Marffloo 35]

Påwell Olsonn

Pelle Personn                                           56

 

Fårsåås [Forsås; Fforsås 42, 43, Fforssaas 35]

Per Philpusonn

Karll Ersonn

Per Nilsonn                                              55

 

Råå [Rå; Råå 42, 45, Raadh 35]

Oluff Jonsonn

Påwell Gergelsonn

Anders Olsonn

Hustru Marit                                            58

 

Vestanbeck [Västanbäck; Vestanbeck 42, Wessttenbeck 35; Westenbek och Kep [Kläpp] 63 sel.]

Faste Fardsonn

Nielss Klämetson                                     63

 

Vmsiö [Omsjö; Vmsiö 42, 43, 45, Omsiö 42; Vmmessijö 35]

Hakon Tommesonn

Anders Personn                                        18

 

Näsåker [Näsåker; Nes åker 42, Nesackar 35]

Nilss Personn                                           14

 

Lijdgatw [Lidgatu; Lijdgattv 42, Liidgattu 45]

Gulle Trulssonn                                       33.

 

Summa                                                     340 sel.

Tillkommer: Häxmo; Hexmo 42, 43;Exmo 43 (= 45) med Per Smed 15 sel.; Högzmo 47. -- Ilijandh i Backom 35 mellan Västanbäck och Näsäker. 

Efter Omsjö och sist i s:n 35: Trulz i Myre.

 

 

Junseell Soknn [Junsele; Ivnsall 42, 43, 45, Iwdensijll 55, 59, Jönszijldh 35; Judensell 1656, Jundsell 1680; Udensell, Odensell 1589].

 

Vallenn [Vallen; Vall 42, Vallen 43, (i) Waldhem 35]

Erik Jonson

Oluff Lång

Thommes Nilsonn

Per Gullesonn

Gulle Wellamson

Hustru Karin

Oluff Personn

Per Gulleson

Mattes Tordsonn                28. [Under denna by 42: Utbyjord i Näsz 4 sel., nu Näset].

 

Kranga [Krånged; Krånge 43, Krange 42, 45, (i) Kranghe 35]

Gulle Wellamsonn

Oluff Personn

Per Giolsonn

Erik Peersonn                                           68

 

Östabeck [Östanbäck; Östanbeck 42, 45]

Keell Östensonn                                       12

 

Lillegååll [Lillegård; Liislegåll 43, Lijsslegardh 35]

Anders Olsonn

Jonn Ersonn

Peer Ersonn                                              26½

 

Bölett [Bölen; Bölz 43, Bölen 42, 35]

Pelle Personn

Nils Larsonn

Thomos Larsonn                                      20

 

Moo [Mo; Moo 42, 35]

Erik Trulsonn

Erik Biörsonn

Oluff Olsonn

Oluff Tommesonn                                   66

 

[Namn saknas 50, Edhe 47, 55, Edh 42, Ede 45, 43. Öden 35; Eden]

Peer Larssonn

Oluff Personn .                                         12.

 

Summa                                                     232½ sel.

Tillkommer: Mellan Vallen och Krånged upptagas 35 två åbor Oluff i Backke; likaså mellan Bölen och Eden: Oloff och Erijk i Mergardh. Uti tionderegistret 59 föras Erich Biörsson och Oloff Tomasson till Margord; dessa finnas 50 i Mo. Utängen Ruska [Ruske] låg under Krånged, 7 seland i äng 59; Rusca 69; Roske 1656.

 

 

Fielsjö Sokn [Fjällsjö; omfattar ock n. v. Bodums och Tåsjö s:nar; Ffjälsiö s:n 42, 43, Ffellessijö 35].

 

Sijll [Sil; Sill 42, Siill 43, Sijll 35]

Måns Ersonn

Nielss Ersonn

Erik Swensonn

Hustru Marit                                            20

 

Sunnansiö [Sunnansjö; Svnnansiö 42, 43]

Måns Olsonn

Påll Esbiörsonn

Kristoffer Personn                                   40

 

Becka [Backe; Backe 42, 43, Backa 45, 47; Båcka 43]

Per Heliesonn                                           30

 

Loch [= 47, Lock 45; Look 55; Locke 43; Look, äng under Backe 1680]

Swen Larsonn

Hustru Gunborg                                       8

 

Ladzom [Landzem 47, Landzsim 55; Landzöhn 1680]

Ödesbij                               8 (i äng 59, under Backa)

 

Smidzbijnn [Smedsböle; Smedzböleth 45; Smedzbyen äng under Jansjö och Backe 1680]

Ödesbij                               6 (i äng 59 under Jansiö)

 

Jansiö [Jansjö; Jansiö 42, 43, 45]

Gulle Swenson

Swen Spiellesonn               13

 

Nääsz [Näset i Bodum; Nes 42]

Niels Person

Orbbenn Personn

Peer Ersonn

Jonn Personn                                            24

 

Öenn [Ön i Bodum; Ön 42, 43, 45, (i) Önne 35]

Tord Personn

Fard Personn                                            14

 

Bodom [Bodum i Bodums s:n; Bode med Anders Ersson 43, Boda 45; Bodum 47]

Ödesbij                                                     7

 

Hotung [Hoting i Bodum; Hottvng 43, 45, Hottungh 59; Håttvng 43; jfr Hoettings sio 1273]

Ödesbij                               12 (i äng 59, under Orrnäs)

 

Rostrum [Rå- el. Rörström i Tåsjö; Rostrum 43, 47, 55; Rostrom 45, Rödström 59; jfi- (or) Raudabergi, Raudasio 1273]

Ödesbij                               16 (i äng 59, under Bölen)

 

Ormmenääs [Orrnäs i Bodum; Ormenes 42, Ormnäs 43, Ornes 59; Westenaa 35, ännu Västaå i dagl. tal; Orrnääs 1663]

Erik Personn

Jonn Nilsonn

Oluff Swensonn

Nils Personn

Erik Personn

Anders Ersonn

Anders Jonsonn                                        40

 

Bölett [Bölen i Bodum; Bölen 42, Bölz 43, 45]

Per Olsonn

Oluff Gelffuesonn

Jonn Olsonn                                             20.

 

Tillkommer: Efter Hoting Nolnes med Ion Ormsson 5½ sel. 43, = 45, Norrenes 59 [Norrnäs i Bodum].

 

Ramseell [Ramsele; Ramsell 42, Ramsale 43; Rampnasil 1319, Ramnasyl 1316, Rannasild 1314, Rafnasill omkr. 1273, Rydberg, Sveriges Traktater].

 

Stamsell [Stamsele; Stamsel 42, 43; Sttampssijll 35; Ramsilla 1680]

Oluff Personn

Oluff Olsonn                                            18

 

Vengell [Vengel, nu i Fjällsjö s:n; Vengel 42, Vengell 43, 45; Wengghell 35]

Oluff Hindersonn

Påll Olsonn

Kättell Andersonn

Oluff Andersonn                                      16

 

Nordankiell [Nordantjäl; Nordhenkell 35; Nolantiäl 43]

Nielss Olsonn

Oluff Ersonn                                            32

 

Imnääs [Imnäs; Immnes 35, 43; Imnes 45]

Helie Biörsonn

Mårthen Hansonn

Jonn Wnesonn                                          49

 

Nijland [Nyland; Nylandh 35; Nyland och Vester nyland 42, Öster nyland och Nyland 43] Swen Personn

Hustru Marit

Thommes Nilsonn

Pawell Personn                                                              30

 

Vijkenn [Viken; Viicken 42, Viieka 43, 45]

Peer Nilsonn                                                                  20

 

Offuanmoo [Ofvanmo; Offanmoo 35] Ovanmo 43, 45]

Hustru Karin                                                                  29

 

Sijll [Sel; Sijll 35; Sell 45; Sehl 1680]

Peer Karsonn

Ingell Personn                                                                22½

 

Kranga [Krången; Krången 47; Krånge 43; Krange 45]

Nielss Peersonn                  27

 

Hwolm [Holme; Huolm 47, Holm 55]

Ödesbij                               12 (i äng, under Ofvanmo 59)

 

Beck

Ödesbij                               9 (i äng, under Krången 59)

 

Moo

Ödesbij                               4 (i äng, under Nyland 59)

 

Näsiö [Nässjö; Nässiö 42; Nessijö 35, Nasiö 43, Näsiö]

Mickell Ersonn

Lasse Ersonn

Lasse Biörsonn                                                              27

 

Flij [Flyn]

Peer Sibbiörson                                        (förd till följ. 43) 10.

 

Sandwijk [Sandviken; Sandhwijkœn 35, Sanvicken 43, 45]

Jakop Tommesonn                                                         10

 

Ååss

Ödesbij                                                     3 (i äng, under Sandviken 59).

 

Bölett [Bölen; Böletth 35; Bölz 43; Böhlen 1680]

Ingell Personn                                                                9

 

Tersiö [Terrsjö; Törsziö 47; Terssiö 55]

Karll Siwrdsonn                                                             4

 

Vallen [Vallen; Vallen 42, 43]

Oluff Staffuasonn                                                          4½

 

Summa                                                                           346 sel.

 

 

Eslee Soknn [Edsele; Äsle 42, Esle 43, 45; Essxledh 35; Edzleö 1680]

 

Tijnneråås [Tynnerås; Tvnderås 42, 43, 45; Tynderås 55]

Anders Jsacson                                                              12

 

Rama [Ramnå; Ramnå 42, 55, Rane 35, Ranå 45; Rammeå 1680]

Erik Jsacsonn

Jsac Isacsonn                                                                 9½

 

Nääss [Näs; Nes 35; Vestan nes 42; Söderness 47, Södernes 45]

Erik Vnesonn

Oluff Jsacsonn

Hustru Birgita                                                                33

 

Bijnn [By, By 43; 45 utj. under föreg.]

Niels Person                                                                                        12½

 

Ödesgård [Öst- 1. Ödsgård; Ödegåll 45, 43, Ödes gård 42, Ödessgardh 35; Öensgård 47]

Erik Fardsonn                                                                27½

 

Vtaneedh [Utanede; Wtthan Moo 35, Vttanöö 42,Vttanö 45, Vthannöö 1680, Vttaned 43, Vtanedh 47, 55]

Hermann Jönsonn

Oluff Jörensonn

Anders Jönsonn                                                             22½

 

Ååss [Ås; Aas 35]

Måns Hinderson                                                            19

 

Nolanåå [Nordanåker; Nolnes 42, Öster nolnes 43, Ytternolnes 43, 45; Nolanå 47, Nordanåå 55; Nordanåker 1680]

Anders Olsonn                                                               16½

 

Backa [Backe; Backa 45, 43, Backke 35]

Gunnar Stensonn                                                           16

 

Helningzååss [Hellingsås; Hemingxås 55; Helingxåås 59; Hällingzåhs 1680]

Ödesbij                                                                           4½

 

Nörnääs [Norrnäs; Nolnes 42; Nörnäs 55]

Ödesbij                                                                           26

 

Moo [Mo; Moo 45]

Ödesbij                                                                           3½

 

Rake

Ödesbij                                                                           11½

 

Summa                                                                           214 sel.

 

Tillkommer: Efter n. v. Norrnäs Strand med Olloff 20 sel.; synes dock vara öfverstruket. Under Utaned upptages 45 utj. i Åckre 20 sel.; Åker 55 [Åkerö].

 

 

Heliem sokn [Hellgum; Helgom 42, 43; Helghijöm 35].

 

Halmstrand [Holmstrand; = 43, 69; Holmsstrandh 35; Holstrand 45; Hualstad 47]

Siffred Heliesonn

Peer Östensonn

Hindrik Ersonn

Jonn Personn                                                                                       32½

 

Ältrik [Ertrik; Altrick 43, 45, Älthriik 47, Eltrick 53; Ärtrick 89]

Oluff Biörsonn                                                               20

 

Moo [Mo; Moo 42, 43, 35]

Peer Ersonn

Christoffuer Erson

Pelle Personn

Nielss Personn                                                               54

 

Radem [Rådom; Radvm 42, 43; Radv 43; Rudu 45; Radijöm 35]

Oluff Swenson

Påwell Swensonn

Per Ersonn                                                                     20

 

Åss [Ås; Ås 42, 43, Aas 35]

Peer Swensonn                                                               20

 

Näss [Näs, Nes 42, 43, 35, Näsze 57]

Jonn Hakonsonn

Hustru Anna                       1                                                               6

 

Fanbyenn [Fanby; Ffanbyn 42, Ffanby 43, 45; Fforneby 35; Fonbyen 59]

Lasse Personn                                                                16

 

Vestergränsiö [jämte följande = M., V. och Ö. Gransjö; 42 blott ett Grensiö, Grenssijö 35, Vester grensiö 45; Grönsiöö och Öster grönsiö 53]

Peer Nilsonn

Erik Nielsonn

Oluff Nilson

Jon Personn                                                                    63

 

Öster gränsiö [Oster grensiö 45, då Millangrensiö ock nämnes]

Oluff Nilsonn

Erik Nilsonn

Per Swensonn

Oluff Ersonn                                                                  20

 

Veesby [Västby; Vesby 42, 43, 45, Wessby 35; Vesbyen 59]

Jonn Staffansonn

Oluff Swensonn

Swen Personn

Peer Ersonn

Niels Fastesonn                                                             40

 

Heliem [Hellgum; Helgom 43, 45, Helgem 53]

Jonn Karlsonn

Oluff Heliesonn

Östen Heliesonn                                                            40½

 

Guxax [Guxås; Gvxås 42, 43, 45; Göxaas 35]

Niels Peersonn                                                               40

 

Ödenn [Öden; Öd 43, 45 under Näs]

Ödesbij                                                                           19½

 

Hammar [Hammar; Hamar 45, Hambre 57]

Ödesbij                               10 (i åker och äng.under V. Gransjö,'59)

 

Kusnääs [Husnäs; Hvsnes 42, 45, Hvxnes 43, Kusnäs 53, Kusnes 57]

Ödesbij                               10 (i äng, under V. Gransjö 59)

 

Gagnatt [Gagnet; Gangnatt utj. under Ertrik, Gangnåtth 59]

Mattes Östensonn                                     23.

 

Summa                                                      444½ sel.

 

Tillkommer: Mellan Västby och Mo upptages 42 Engelsta med Anders 20 sel. Och

Håckan Persson 14½ sel. - Under Ertrik utj. i Sättre 10 sel. och i Våge 4½ sel., 45. – Under Ås, då 17 sel., utj. i Lille Åsz 3 sel., 47.

 

 

Langseell Soknn [Långsele; Lansale 42, Lånsale 43, 55; Langhssijldh 35; Langasild 1314, Langasyl 1316].

 

Floo [Flo; Ffloo 42, 35]

Niels Personn

Peer Nilsonn

Oluff Nilsonn                                                                                      57

 

Nääs [Nässjö; Nes 42, 43, 35; Näsiö 43; Näsz 45, Näszi 47, Nässiö 55]

Oluff Ersonn                                             30

 

Geltann [Hjälta; Gelta 43 under Nässjö- Gelsta 45]

Ödesbij                               10 (i åker och äng, under Näsziöö byen 59)

 

Långsill [Långsele; Lansal 42, Lansall 43; Langhssijldh 35]

Gregels Olsonn

Peer Rombersonn                                     35

 

Örbeck [Örbäck; Örbeck 42, 43, 35]

Hans Jonsonn

Niels Jonsonn

Ingell Personn                                          21

 

Österfårs [Ö. Forse]

Ödesby                                                     9

 

Vesterfårs [V. Forse]

Ödesbij                                                     14

 

Vesternääs [Näs; Nes 43, 45]

Lasse Olsonn                                            52

 

Nijland [Nyland, Nylandh 42, 35]

Oluff Ersonn

Gulle Personn                                          32

 

Gröningenn [jfr n. v. Graninge s:n; Gräningen 53, 55, Gräninge 47, Greninge 46; Gröningenn 57]

Ödesbij                                                     8

 

Nordsiö [Nordsjö; Nolsiö 42, 43, Norssijö 35; Vester Nordssiöö 59]

Hans Nilsonn

Erik Olsonn

Hans Tommesonn                                    25

 

Hambre [Hamre; Hambrä 53, Hambre 42; Hembra 43, Hambbre 35]

Östen Olsonn

Inngell Jopsonn                                        40

 

Sunnansiö [svarar mot utj. i Nolsiö 25 sel. 47, under Hamre; 43 upptages Vester och Oster Nolsiö, hvardera byn 26 sel.; Nordsjö]

Anders Personn

Pawell Mickelsonn                                                        25.

 

Tillkommer: En utäng Gränn vågh under Nyland 8 sel, i äng 59.

 

 

Eede sokn [Ed; Eedh 42, Edd, Edh 43; Edh 35; = 1337 och redan då socken].

 

Österåss [Österås; Ås 42, 43; Aas 35; Österås 55]

Peer Pålsonn

Niels Ingelsonn                                        23

 

Yterönn: [Öhn; Ön 42;Östön och Vestön 64 sel. 43; (i) Onne 35; Öenn 55; Ø 1337]

Pååll Nilsonn

Oluff Larsonn                                          20

 

Öetth [Öetth 55 jämte Öenn såsom en by, 69 sel.]

Ödesbij                               49 (15 sel. i äng under Öhn 59)

 

Sand [Sand; Sande 42, Sand 43, Sandh 35]

Erik Biörsonn

Lasse Ersonn

Oluff Ingewalson                                     27

 

Vesteråås [Västerås; Vester ås 42, 43, 55; Aass 35]

Peer Hanssonn

Hans Simanson

Rawall Simansonn                                   21

 

Fårsmoo [Forsmo; Fforsmo 42, 43; = ?  Fforssåå 35]

Jakop Nilsonn

Påwell Nilsonn                                         15

 

Geerd [Giäle 42, 43, Gäle 55, Giälle 43; Gerdhe 35, Gärdenn 57]

Gregelss Personn                                     9

 

Eedh [Ed, Ed 42, 43; Edh 35; Eidh 55]

Ödesbij                                                     24

 

Östabeck [Östanbäck; Östanbeck 43; Vestanbeck 55]

Niels östanbeck                                        17½

 

Skarpe [Skarped; Skarpe 43; Skårppe 55, 57]

Peer Giolesonn

Kristoffer Petrij                                       16

 

Krukeedh [Krvcke 43 utj. under Gärde; Krwkedh 55]

Ödesbij                                                     8 (i äng, under Österås 59)

 

Kranga [Krånged; Krange 43; Krånga 55]

Ödesby                                                     16½ (12 i äng, under Ed 59).

 

Summa                                                     246 sel.

 

Tarssåker Soknn [Torsåker; Tors åcker 42; Torssakar Skijpzlagh 35; Tårgzåker 1680; Tkorsakir 1319, 1316, 1314]

 

Korffuesta [Korfsta i Öf. Länäs; Korvesta 43, 43; Korffesstadz 35.i Dals s:n; Kroffuesta 57]

Niels Halwalsonn                                     20½

 

Grönwall [Grönvall i Klofsta by i Multå ]

Ödesbij                                                      6½ ( Gröne vall under Gårdnäs 59)

 

Gotnääs [Gårdnäs i Sånga; Gödhnesz 47; Godhenes 35 i Dals s:n; Godnäs 55, 53]

Ödesbij       34 [Gödhnesz och Grönual 40 sel, upptagas 47 såsom utj. under Mällby]

 

Ååss [Ås i Sånga; liksom de två föregående öde 55]

Ödesbij                                                      12 (under Gårdnäs; »är skogen allt igengatth», 59)

 

Klepp [Kläpp i Öf. Länäs; Klep 35 i Dals s:n; Clœp 1489]

Oluff Brijnialsonn

Håkonn Brijnialsonn                                          37½

 

Mälbij [Mällby i dito; Melby 42, 43, 45; = 35, men i Dals s:n; Mœdilby 1489]

Klenet Mansonn                                                 30½

 

Stocke [Stocked i dito; Stocke 43, 45 till Lökom såsom utj.]

Ödesbij                                                               20

 

Lökem [Lökom i dito; Löckem 42, Löckim 43, 45; Lokom 35, men i Dals s:n; Løkem 1489]

Oluff Peersonn

Peer Olsonn

Giord Simansonn

Dirik Olsonn

Rawall Personn                                                  39½

 

Schtuna [Sigtom i dito; Sijctvne 42, Siictvne 43, 45; Sijchttune 35 i Dals s:n]

Her Ersonn

Per Gummundsonn

Hustru Anna

Lasse Personn                                                    15½

 

Skadem [Skadom i Boteå; Skadim 42, 43, 45; Schadijöm 35 i Dals s:n]

Erik Månsonn

Oluff Nilsonn

Per Olsonn

Oluff Personn

Rawell Personn                                                  18½

 

Macko [Macke utj. i Boteå; Macke 47, 55]

Ödesbij                                                               12

 

Fanäm [Fanom; Ffanim 42, 43, 45, Fanem 47; Ffœne 35]

Philpus Karlsonn

Bengt Karllsonn

Hustru Kristin                                                    32

 

Tompta [Tomta; Tomta. 42, 43, 45; Tompta, 1489]

Ödesbij                                                               16

 

Hemra [Hämra; Hembra 42, 43, Hambre 35; Hämbran 55]

Oluff Mårtensonn

Jonn Nielsonn                                          54

 

Kierkiesta [Kerfsta; Kirckestad 47; Kierckiesta 55; Kiärsta 1680]

Ödesbij                                                     24

 

Biörnöenn [Björned; Biörnö 42, 43, 45, Bijörnöö 35; Biörne 1680]

Niels Hermansonn

Lasse Jönsonn

Lasse Ersonn

Knutt Person                                            55

 

Jersnääs [Hjärtnäs; Järsnäs 42; Erttnes 42, 45; Iärsnäs 43, Jerssnes 35]

Jonn Farsonn

Erik Hansonn

Peer Anderson

Lasse Personn

Per Andersonn

Anders Hermansonn

Lasse Olsonn

Erik Ericsonn                                           39½

 

Harff [Harf; Harff 42, 43, 35]

Lasse Nilson

Niels Personn

Oluff Olsonn                                            30½

 

Holann [Hola; Holl 42, 43, 45, 35; Holand 47, 69; Holann 59]

Peer Ersonn

Klämet Nilsonn

Erik Östensonn

Mattes Jopsonn

Erik Hindersonn

Oluff Nilsonn                                           64

 

Salem [Salom; Salim 42, 43, 45, Ssalem 35; Salem 1489 trol. hit]

Vibbe Personn

Erik Olsonn

Mäns Nilsonn

Knut Olsonn                                                                   41½

 

Berzåker [Bergsåkers utj.; Beråcker 42, Bersåcker 43, Bersacker 45; Bergzåker 47]

Ödesbij.                                                    24

 

Rosstadt [Rogsta; Rosta 42, 45; Rodsta 43, Rosstadz 35; Rogstadh 57; (i) Roalstada 1489]

Lasse Personn

Håkonn Personn                                       28

 

Kleenn [Klen; Klen 42, 43, 35]

Anders Ericsonn

Påwell Olsonn

Lasse Peersonn

Oluff Ersonn

Jonn Ersonn                                             33

 

Helsingesta [Helsingsta; Helsingsta 42, 43, Helssijnsstadz 35; (i) Hœlsingstada 1489]

Hakonn Nilsonn                                       30

 

Bringstad [Bringsta; Brinsta 43, Bringestad 47; Brinsta 32 sel. utj. under V. Aspby;

(i) Bringestada 1489]

Siffred Nielsonn                                      31

 

Vijk [Vik; Viick 42, 43, Wijck 35; Wik 1489]

Lasse Karlsonn

Bengt Personn

Oluff Pawelsonn

Erik Olsonn                                              102

 

Håff [½ byn under Prästbolet, 59; Hoff 42, 43, 47]

Siwrd Jonsonn

Vinsens Anensonn 27½ [ Sijull och Ffijnssens föras 35 till Sundh, likaså 55; Vinsencius 43]

 

[Namnet ej utsatt, men plats lämnad därför; 55 förda till Aspe, V. och Ö. Aspby;

Vester aspe och Öster aspe 45; Vester aspö och Öster aspö 42; Aspø(-mœn) 1489]

Simann Nilsonn

Lasse Olsonn

Per Karnifex [= skarprättare]

Tommess Nilsonn

Nielss Klametsonn

Erik Olsonn

Rawell Olsonn

Knut Ersonn                                             601/4

 

Tillkommer: Efter Vik: Oloff i Bijrkeby 35; Biörckby ett äng under Vik 1680.

Efter Ö. Aspby: Torsåker, Nils Håckensson 28 sel., 43; Torsåcker 45.

45 föres hit Vester Hammar, 61 sel. [V. Hammar], hvilket 47ock sker med Öster hamar.

69 efter Västeraspe Aspe holm 3 sel. (i äng 59)

Vik här motsvaras 69 af Vijk 39½ s., Byrckeby 27 s., Skelingsta 17, s. och Vangsta 19 s.

Wangsta. ett äng under Vik 1680; Skillingsta dito 1680; Skœllinstada (mœn) 1489].

 

 

Yterlänääs Soknn [Ytter Länäs; Lenis 42, 43, Ytter Länis 43; Lenes 35; Lenes 1314, Leenas 1316].

 

Lästadt [Lästa; Lesta 43, 45, Lesstadh 35]

Biörnn Olsonn

Påwell Olsonn

Peer Tommesonn

Siwrd Tommesonn

Peer Gullesonn

Pelle Personn                                           57½

 

Veijann [Väija; Via 42, Väian 43, 45, Weija 47]

Ödesbij                                                     18½

 

Blästa [Blästa; Blasta 43, 45; Blästa 43]

Ödesbij                                                     38

 

Moo [Mo; Mo 43; Moo 45 under Blästa]

Ödesbij                                                     12 (i äng 59)

 

Bwsiö [Bursjö; Bodsiö, Bvssiö 43, 45, Budhssijö 35]

Pawell Andersonn

Erik Andersonn                                        28

 

Högsta [Högsta, = 43; Högzstad 47; Hökstadt 55, Hochstadh 53]

Ödesbij                                                     12½

 

Fårss [Forse; Fforsa 42, 43, Fforssom 43, Fforsum 45, Ffors 35]

Rawall Personn

Per Nielsonn                                            18½

 

Siell [Sel; Sel 42, Sell 43, 45]

Pelle Personn                                           17

 

Stenseter [Stensätter; Stensätter 43, 45, Sttenssetther 35; Stensettra 55]

Oluff Personn                                           9

 

Lellieånger [Delånger; Dijlånqer 42, Delian 43, Diilian 43, 45; Delanghar 35; Diliånger 55]

Gulle Swensonn                                       28½

 

Balsta [Bollsta; Ballesta 42, 43, 45, Balsstadz 35]

Per Nilsonn

Peer Gullesonn

Oluff Personn

Erik Olsonn

Anders Larsonn                                        35

 

Angsta [Angsta; Ansta 43; Angestad 47; Angsta 45 under Bursjö]

Ödesbij                                                     12 (i äng, under Bursjö 59)

 

Swedia [Svedja; Svidie 42, 43; Suijddije 35]

Lass Iönsonn

Niels Pawelsonn

Oluff Oluffson                                         12½

 

Österhammar [jämte följande = Ö., Mellan och V. Hammar; Osterhammar 42, Öster Hamar 45]

Lasse Nilsonn

Anders Nilsonn

Oluff Personn

Peer Ersonn                                              80

 

Vesterhammar [Hammar 42, Vester hammar 43; nu till Torsåker]

Niels Pawelsonn

Påll Jönsonn

Erik Puke

Mickell Pålsonn

Erik Jonsonn                                            61

 

Nijland [Nyland; Nylandh 42, 35; föres 42 till Torsåker]

Oluff Siggeson

Lasse Siggesonn

Oluff Gullesonn

Erik Olsonn                                              36

 

Eedh [Ed; Edh 42, 35, 1489]

Oluff Nilsonn

Rawall Nielsonn

Niels Olson

Oluff Personn

Erik Olsonn

Oluff Olsonn

Knut Hansonn

Berttell Olsonn

Erik Larsonn                                            33

 

Nääs [Näs; Nes 42, 43, 35]

Siurd Månsonn

Erik Olsonn                                              68½

 

Nordanåker [Nordanåker; Nolåcker 42, Nolanåcker 43, Nolanacker 45]

Ödesbij                                                     60

 

Stawijk [Staviick 43, 45, 55; Staffreuik 47, Staffuick 57].

Ödesby                               12½ (i åker och äng, under Nylands byn)

 

Ochne [Öckne; Vghne 47; Ochne 55, 53]

Ödesbij                               12½ (13 sel. i åker, och äng, under Ed 59)

 

Langeeng [Långänget; Lånenge 43, Longhengh 47; Långänge 55]

Ödesbij                               18½ (8½ sel. i äng under Ed 59).

 

Tillkommer: Ffaresta [Faresta] .Påll ersson 23½ sel. 45 = 42; Farasta 55.

Bland utängar .Ådhönn 16 sel. i äng, under Ö Hammar 59; Åöenn 72.

Under Daglös 43 Löffsiö 16 sel. [Löfsjö].

 

 

Daall Soknn [Dal; Dalem s:n, Dalen 43; Dalle s:n 35].

 

Heliesiö [Hällsjö; Helgesiö 42, 43, Helliesiö 43, Heliesiö 45; Helghessijö 35; Hällsiöö 1680]

Rawäll Olsonn

Oluff Personn

Erik Ersonn

Nilss Olsonn

Erik Larsonn                                            29½

 

Kierre [Tjärr el. Tjärn; Kier 42, Kiär, Tiär 43; Kierr 45; Kiern 1680]

Karll Olsonn                                            14 (1680 ett äng under Mo)

 

Flogsetter [Flögsätter; Fflosätter, Fflvxsätter 43, Flughsäter 47; Fflossetther 35;

Fflogsatter 45]

Lasse Olsonn

Niels Larsonn

Erik Nielsonn

Tommes Personn                                     17½

 

Moo [Mo; Moo 42, 43, 35. Andra boken af 43 kallar byn Dalen]

Lasse Jönsonn

Erik Jönsonn

Oluff Nielsonn                                         24

 

Forsall [Forssal; Fforsal 43, Fårsall 55; Fårszalff 47; Fårsdall 59, samma bok Fårsall; = 57; Forsall 1680]

Ödesbij                                                     12 (8 i äng, under Ålsta 59, 1680)

 

Mälbij [Mellby; Melby 43, 45, Mälby 55]

Ödesbij                                                     9 (i åker och äng, under Ålsta 59)

 

Ålesta [Ålsta; Åsta 42, 43, Ålsta 43, 45; Allestadz 35; Olstadh 53; (i) Alstada 1489]

Påwell Gumudsonn

Mickell Jönsonn

Erik Jönsonn

Per Andersonn                                         27

 

Erstadt [Ersta; Ärstad 43, Ästa 42, 43, 45; Erresstadz 35]

Åswid Greglsonn

Erik Jonsonn                                            41

 

Galagöck [Galgök; Galagöck 42, 43, 55, 59, Galagijöck 35]

Peer Giolsonn

Siwrd Olsonn

Jonn Nilson                                              23

 

Norem [Norum; Norim 42, 43, 45, Noröm 35]

Pawell Jonsonn

Biörn Simansz

Anders Rawalsonn                                   45

 

Quästadt [Kvarsta, Quästa 42, 43, 45; Quesstadz 35; Qwarsta 1680]

Hakon Nilsonn

Håkonn Tommeson

Erik Olsonn                                              27 (1680 utjord under Ålsta)

 

Helieseter [Hållsätter; Helgesatter 43; Helgsätter 45, utj. under Kvarsta]

Ödesbij                                                     12 (i åker och äng, under Norum 59)

 

Frädall [Fröall 47, Fräall 55, 59; Friala 1680]

Ödesbij                                                     14 (i äng, under Kvarsta

 

Daglöse [Daglös; Daglös 42, 45, Daghlössth 35; Daglöse 55]

Peer Giolsonn                                          14.

 

Löffziö [Löfsjö; Löffsiö 43, = 45 under Daglös]

Ödesbij                                                     16 (i äng, under Daglös och Edh 59).

 

Tillkommer: Dalen 43, Lasse Ionsson, Erick Nilsson 24 sel. 43. Dessa jämte Nils Ersson 12 sel. bo 43 och 45 i Moo. Dalen således = Mo.

 

 

Gunmunderå Sokenn [Gudmundrå; Gummundheradh Schijplagh 35 Gvmmvnrad 43; Gudmundaradh 1314, Gummundaradh 1316].

 

 

Dijnääs [Dynäs; Dijnes 42, 35]

Per Hindersonn

Oluff Nilsonn

Oluff Hindersonn               75½ [=Dijnes Nils Hindersson 38 sel., Dijsiö Olloff Hinderson 20 sel., Hedesta Per Hindersson 18 sel. i en bok af år 43; Disiö och Hedesta utjordar 45; Hesta 42]

 

Öedt [Öd; Ödh 35, Öd 43]

Lasse Olsonn

Lasse Siwrdsonn                                      26

 

Helgem [Helgum; Helgom 42, 43]

Ödesbij                                                     20

 

Mälbij [Mellby; Melby 43]

Ödesbij                                                     12

 

Östbij [Östby; Ösby 43, Össtheby 35, Östby 43]

Oluff Giolsonn

Oluff Ersonn

Oluff Nilsonn

Jonn Nilsonn

Peer Olsonn

Siwrd Olsonn                                           37

 

Felle [Öf. Fälle; Ffelle 42, 43, 35; Överffelle 43]

Peer Ersonn                                              16

 

Siöbijenn [Sjöby; Sebyn 43, Söby 43; Siöbyn 47; Siöbyenn 55; Söderby 45]

Ödesbij                                                     8

 

Högsta [Högsta; Högsta 43, 55; Hågesta 1680]

Ödesbij                                                     9

 

Ittensta [Jättesta; Iättnesta 43, Jetthensstadz 35, Iättensta 45, Ietunstadh 59]

Peer Olsonn

Hans scriffere,

Lasse Personn                                          53

 

Brösta [Björsta; Biörstad 42, Biorsta 43, 45. Bijörsstadz 35]

Antonius Hansonn

Hustru Sigrit

Jonn Ersonn

Per Nilsonn                                              30

 

Limsta [Limsta; = 42, 43; Lijmsstadz 35]

Erik skräddare

Håkonn Personn

Hakonn Bengtsonn

Jöns Olsonn                                              53

 

Gunmundzsiö [Gumås; Gvmesiö 42, 43, Gummenssijö 35; Gunnesiö 45, 57; Gumunsiö 55, Gudmansiö 59, Gudsiö 53; Gumåås 1680]

Peer Larsonn                                            40

 

Brijnie [Brunne; Brijnnije 35; Bröniö 43, 45, Brvnne 43, Brönöö 59; Brunne 1680]

Klämet Nilsonn

Niels Åswidsonn

Philpus Klämeson

Anders Staff:                                            22½

 

Bergem [Bergom; Bergvm 42, Berghöm 35; Berge 43, 45, Bergem 43; Bœrghem 1489]

Peer Jonsonn

Lass Andersonn

Pelle Personn                                           42

 

Föskiann [Fiskja; Ffiiskiå 42, Ffiisskia, Ffiskia 43; Ffijské 35]

Oluff Nilsonn

Pelle Person

Oluff Gumundsonn

Oluff Olsonn

Peer Nilsonn

Niels Jonsonn

Lasse Jonsonn

Gregelss Hanson                                      42

 

Fälle [Yt. Fälle; Ffelle 42, 35; Ytter ffelle 43; Wtfälle 59]

Oluff Olsonn                                            12½

 

Frånönn [Frånö; Ffranne 42, Ffrane 35, Ffråne 42; Ffranö 43]

Hans Nielsonn

Seger Olsonn

Erik Nielsonn                                           62

 

Kneptann [Knäfta; Knefftan 42; Knessthen 35; Sknepta 43; Kneppann 55, Kneppenn 53]

Oluff Jonsonn                                          16½

 

Åå [Å; Åå 42, Aa 35]

Nielss Jonsonn

Lasse Jonsonn                                          29

 

Suanön [Svanön; Svalön 43, Suanön 45]

Ödesbij                                                     18

 

Strömnääs [Strömnäs; Strömnes 42, 35, Stremnes 43]

Heming Olsonn

Erik Olsonn

Nielss Gumundsonn                                 42

 

Getzsiö [Gissjö; Gisiö 43, Giisiö 45; Götziö 55; Gettsiö 59]

Ödesbij                                                     10½.

 

Mijre [Myre; 35]

Peer Jonsonn                                            17.

 

Lunde [Lunde; Lundhe 35, Lvnde 43]

Hans Olsonn

Oluff Ersonn                                            29

 

Gremmesta [Grämmesta; Gremesta 42, Grijmesta; Grimesta 43, 45; Grijmmestadz 35; Gremanstadh 59]

Peer Hansonn                                           25½

 

Stiertte [Skärte; Stiärtte 42, Stiärte 43, 45, Sttertthe 35]

Lasse Simanson

Oluff Hansonn

Peer Hansonn

Gregels Olsonn                                        17

 

Nensiö [Nedansjö el. Nänsjö; Nensiö 42, 43, 45; Nedhenssijö 35, Nedensiö 59; Nönsziö 47; Nänsiöö 1680]

Mårten Olsonn

Oluff Olsonn                                            27½

 

 

Bierttråd Soknn [Bjärtrå; Biertrådh 42; Berattradh 35; Bertaradh 1314, 1316].

 

Nörland [Norrland; Norland 42, 43; Nörland 47; Norlan 59]

Landbo Eric

Biörnn Personn

Siwrd Olsonn

Erik Olsonn

Peer Klockare

Peer Gullesonn                                         43½

 

Lungwijk [Lungvik; Lvngviick 43, Lvnvick 42; Luguick 45, Lunghwijek 35; Lunguik 1489]

Siwrd Olsonn

Mattes Karlsonn                                      63½

 

Mäland [Mäland; Mälan 43, Mäland 43, Melan 42; Mellandh 35, Mällandh 53]

Anders Personn                                        25

 

Lumbre [Lommareds utgods; Lumbre 47, Lumered 45; Lundhbro 1680]

Ödesbij                                                     8 (i äng, under Lungvik 59)

 

Öedh [Öd; Öd 42, Ödh 43, Öudt.55]

Ödesby                                                     13½

 

Bergwijken [Bergsviken; Bersviken 44; 45 = under Norrland; Bäsuik 69]

Ödesby                                                     6½ (i äng, under Mäland 59)

 

Lochne [Locknö; Locknö, Locnö 43; Luckköö 35; Locnø 1489]

Hakon Olsonn

Erik Jonsonn

Oluff Ersonn

Christoffer Personn

Per Hakonsonn

Niels Personn

Erik Andersonn

Jon Andersonn

Niels Rawelsonn

Oluff Mansonn

Erik Rawelsonn

Anders Personn                                        81½

 

Köijann [Köija; Kögen 42, 43; Köghén 35, Kiögen 45, 43, 45; Ködian 69]

Pawell Nilsonn

Erik Nilssonn

Peer Hindersonn

Måns Hindersonn

Niels Jwddesonn

Siwerd Hansonn                                       80

 

Fröland [Fröstland; Ffrösland 42, 43, 45]

Oluff Olsonn

Oluff Nilsonn                                           35

 

Sönsta [Sundsta; Sensta 42, 43; Sijnsstadh 35; Sönstad 47, Söndesta 55; Sundstadh 1680]

Nielss Personn

Siwrd Olsonn                                           27

 

Hiesta [Geresta; Hiäresta 42, 43, 45, Jersstadh 35]

Ödesby                                                     13

 

EIffuesta [Allsta; Alsta 43; Alffstad 42, Alfsta 45; Alsstadz 35]

Hans Personn                                           27

 

Näsziem [Nässom; Näsiom 42; Nässiem, Näsiä 43; (i) Nessöm 35; Nässiö 45; (de) Nesheme 1314, (de) Nesemi 1324]

Helie Olsonn

Hustru Ingeborg

Peer Marcus:

Birie Ersonn

Oluff Jonsonn

Hustru Marit

Erik Nilsonn

Hustru Kresten                                         92

 

Strinde [V. och Ö. Strinne; Strinde 42, 43; Sttrijndhe 35; Strinde 1489]

Swenn Personn

Oluff Olsonn

Erik Personn

Jonn Jonsonn

Erik Påwelsonn

Jonn Personn

Hans Nielsonn                                          91

 

Bålziö [Bålsjö; Bolsiö 42, 43, 45; Bralssijö 35]

Jonn Olsonn

Hustru Karin                                            32

 

Gritzsiö [Grössjö; Grotsiö, Gryttsiö 43, Grysiö 42; Gröttsiö 45]

Erik Larsonn

Per Nilsonn

Oluff Olsonn

Mattes Pålsonn                                         24

 

Geltann [Hjälta; Geltan 42, 43, 45, Gelta 43, 47; Gelltthen 35; Sweltann 53]

Erik Jonsonn                                            18.

 

Tillkommer: Efter Strinne år 43 Tresck, Olloff Olsson 10 sel., Nils Olsson 20, Helie (äfven Herse) Biorsson 11; (i) Treske 35.

Erijek i Nyböle 35 [Nyböle; Nyböhlen 1680].

Landa, 11 sel. utj. under Grössjö, 45.

Staffra nämnes efter Köja 59 [Stafred; Staffredh 1680]

Biörcknäs 3 sel. under Strinne, 59

Hiäresta legdhenn 25 sel. i äng under Köja 59 [Lägdoms utj.].

Bland utängar upptages 59 äfven en Liithen öö under Köja 2 sel. i äng [Litanön]. Kungsgården, Kongzgorden 1530, upptages här ej, emedan han innehades af fogden. För denna redovisas först år 1591, då fogden öfverlämnade honom åt bönderna i Hof och Fogelsta å Hernön, hvilka hemman hade lagts under Hernösand; byn skrefs Hofgård 99.

 

 

Hössiö Soknn [Högsjö; Hässiö 42, 43, Häsiä 43; Hössijö 35, Hössiö 45].

 

Vesbij [Västby; Vesby 42. 43, 45; Wessby 35, Väsby 55; Visby 69]

Oluff Finne

Niels Olsonn                                            28

 

Bölett [Böle; Bolz 43, 45, Bolen a. b. s. å.; Bölen 35]

Erik Jonsonn

Jonn Falsonn [Ion Fålszon 47]

Jop Nilsonn                                              29

 

Ramwijk [Ramvik; Ramviick 42, 43; Ramwijck 35]

Lasse Olsonn

Peer Eskelsonn

Klaus Eskelsonn                                      28

 

Östbij [Östby;.Ösby 42, 43; Össby 35]

Gulle Larsonn

Erik Larsonn                                            25½

 

Barkbölet [= 47, Barckebölett 69]

Ödesby                                                     2 (i äng)

 

Vestansiö [Vestansjö; Vestansiö 42, 43, 45, Wesstenssijö; 35]

Ödesby                                                     13

 

Hössiö [Hundsjö(!); Hösiä 43, Hösiö 43, Hössijö 35; Höusiö 55; Hunsiöö 1680]

Ödesby                                                     6 (i äng, under Bäckland 59)

 

Beckeland [Bäckland; Beckeland 42, 43, 45, Beckelandh 35]

Swenn Olsonn

Oluff Olsonn                                            21

 

Bijij [By; By 43, 35]

Erik Hindersonn

Per Rawelsonn

Per Jopsonn                                              14

 

Fladem [Flattom; Fflattim 43, Fflatim 45; Fladhem 47, Flattiernn 57; Flattom 1680]

Ödesby                                                     11 (under By 59)

 

Ååss [Ås; As 43 under By]

Ödesby                                                     11

 

Nääss [Näs; Nes 42]

Erik Staffuanson                                      10½

 

Flöde [Flöde; Fflöde 42, 43, 45]

Peer Jonsonn

Oluff Falsonn                                          

 

Kerneb. [Kärrby; Tiärby 42, 43, 45, Kerreby 35; Kärbyen 59, Kerby 47]

Jonn Olsonn                                             12½

 

Bodom [Boda; Bode 43 under Östby; Bodhom 47; Budum 55]

Ödesby                                                     6 (i äng, under Kärrby 59)

 

Gijude [Jude; Givde 42, 43, 45; Gijudhe 35]

Ödesby                                                     11

 

Daall [Dalom å Hemsön; Dalen 42, 43, Dall 43; Dalla 35; Dal 47]

Oluff Nilsonn                                           16

 

Nordaned [Nordanö å Hemsön; Nolanöö 42; Nolanö, Nollanö 43; Nordhenöö 35; Nordaneedh 55]

Lasse Silwalsonn

Siwrd Silwalsonn                                     32

 

Hwaltum [Hultom å Hemsön; Hultaom 43, Hvlte 43, Hvlstom 42, Hultum 45; Hultthe 35]

Fard Olsonn                                             11

 

Prestus [Prästhus å Hemsön; Prestehvs 42, 45, Prestvs 43, Presthuss 35]

Jonn Personn                                           

 

Sanda [Sanna å Hemsön; Sanda 42, 43]

Ödesby                                                     6

 

Vtanöö [Utanö på Hemsön; Vtannö 42, Vttanö 43, 45, Wtthenöö 35]

Lasse Ersonn

Klämet Personn                                       36

 

Bijen

Ödesby                                                     12

 

Skuru [Skvrv 43 under Ramvik]

Ödesby                                                     3 (i äng, under Dal)

 

Vlånger [Vålånger; Valånger 42; Vallanger, Vallånger 43, 45, Walangher 35]

Anders Swensonn

Siwr Olsonn

Peer Andersonn

Oluff Personn

Peer Larsonn                                            39

 

Skog [Skog; Skog 42, 43, Skogh 35, 45]

Hakonn Personn                                       18

 

Vtansiö [Utansjö; Vtansiö 42, Vttansiö 43, 45, Wtthanssijö 35]

Siwrd Esbiörsonn

Påwell Anderson

Lasse Åswidsonn

Philpus Jonson                                         20

 

Vtansiö [Vttansiö 43]

Öby                                                           18

 

Dall [Dal]

Ödesby                                                     9½

 

Obole [Åbord; Åboboll 42, Abol 43, Åboll s. å., Ååboll 45 (i) Aabor 35; Obol 47;

Abordh 57]

Nielss Jopsonn                                         25

 

Mörttsall [Mörtsal; Morsal 43, Medsall 45; Methsål 47; Mörttsala 55, Mortesale 59]

Erik Nilson                                               21½

 

Vedeedh [Veda; Veda 42, Veddö 43, Vedöö a. b. s. ä., Vedö 45, (i) Wedhen 35.

Vidheedh 47, Vedhedh 59]

Peer Nilsonn                                            19

 

Nordansiö [Nordansjö; Nolansiö 43, 45, Nordhenssijö 35]

Jonn Biörsonn                                          12.

 

Tillkommer: Röödh Pedher Larsson 5 sel., 59 []

Kalffuenäs önn vid Ramvik 1½ sel., 59 [Kalfvarsholmen]; Kalffnänsiö 69, Kalwansön 1656.

 

 

Hegånger [Häggdånger; Hegdånger 42, 53; Heganger, Hägånger 43; Hedånger 45

Hœgdangiir 1316, Hedanger 1314].

 

Hegdesiö [Häggsjö; Hegghessijö 35; Hegdsziö 47, Hegdesiö 42, 43, 45;

Heddesiö 45; Häggsiö 1680]

Oluff Olsonn

Oluff Erson                                              16

 

Antiern [N. Antjärn; Antiärn 42, 43, 45; Antt thijern 35 med Lasse, Nyels, Nyels;

Nörre anker 47]

Ödesby                                                     20

 

Södreantiern [S. Antjärn; Antiärn 42 i Stigsjö; 43, 45; Söder anker 47]

Larsze Knutzsonn                                    14

 

Tensiö [Tjärnsjö; Tiärsiö o. Tersiö 42; Tiärnsiö 43; Tijenghessijö 35, Tiärsiö 43]

Haldanus Larsonn [= Håldan Larszon 47]

Anders Nilsonn                                       

 

Kensiö [Vester thensziö 59].

Ödesby                                                     8 (i åker och äng, under Öster thensziöö 59)

 

Ottebölet [Ottböle; Ottebölett 55]

Ödesby                                                     2½ (i äng, under Rogsta 59)

 

Siö [Sjö; Siö 42, 43- (i) Söghan.35]

Ionn Ersonn

Lasze Erson                                              22

 

Dall [Dal; Dal 47]

Ödesby                                                     20

 

Byy [By; By 42, 35]

Ärland Personn

Niels Larsonn

Oluff Erson                                              60

 

Roesta [Rogsta; Rodstad 42; Rosta 43, Rodsta 43, 45, Roosstadh 35, Rochstad 69, 53]

Per Ersonn

Oluff Olssonn

Per Staffanson                                          30

 

Skediom [Skedom; Skede 42; Skedheijöm 35; Skiadiodh 43, Skädiom 43, 45]

Ödesby                                                     23½

 

Törim [Torrom; Torrim 42, 43; Torim 43; Torrim 43, 45, Torghem 47; Toorijöm 35]

Lasse Jonsonn                                          47

 

Mulgärd [Muggärde; Mvlegiäle 43, 45, Mwdgerdh 35 Mugierdh 1680]

Härsse Larsonn                                        23½

 

Skellem [Skällom; Skellem 42, 43]

Hustru Birgita                                          13

 

Getenes [Gåsnäs; Gesnes 42, 43, 45; Getznesz 47, Getznäs 53; Giedznees 59; Giäsnähs 1680]

Oluff Person                                                                  15½

 

Kläpnäs [Klappnäs; Klacnes och Klapenes 43 Klak näss 47; Klocnes 45, Kloockenes 35; Clinpnings näs 53; Kliipingznes 57, Klapnääs 1680]

Ödesby                                                     7

 

Lindum [Lindom 42, 43, 45, Lijndhan 35, nu Lindom]

Ödesby                                                     4

 

Marthensbölet [Morthens bölet 47]

Ödesby                                                     23 (4 i äng, under följande 59)

 

Högznääs [Höks- 1. Högsnäs; Håckenes 42; Hockenes 43; Hackenes 45, Hökenes 35; Högznesz 47, 57; Höckenes 59; Högnääs 1680]

Ödesby                                                     10.

 

Tillkommer: Griimsznäsz utäng under Torrom, 5 sel. i äng 59.

 

 

Stigssiö Sokn [Stigsjö; Stijgsiö 42, 43].

 

Vland [Uland; Vlland 43; Vtmedland 57, Vthmedland 59; Vsland 45, Vtzlandk 47;

Vllan 42 under Häggdånger]

Oluff Jonsonn                                          16½

 

Sodergåll [Södergård; Sodergård 43; Södergårdh 42 under Häggdånger]

Jörenn Person                                           13

 

By [By; Byn, Bynom 43; Byn 42 under Häggdånger]

Siwrd Olssonn                                          19

 

Östanwijk [Östanvik; Östanvik 43; Östanviick 42 under Häggdånger. Denna och föregående byar ersättas 35 af Gussijö; de ligga ock kring Gussjön]

Oluff Gumundsonn                                  30

 

Boda [Boda 1. Bodum; Boda 42, Bode, Boda 43; Bode 45, (i) Bodhöm 35, Bodom 55, 53]

Oluff Siwrdson

Erik Personn                                            20

 

Bölet [Bölen; Bölen 43; (i) Böle 35]

Ödesby                                                     12

 

Brönönn [Brunne; Brvne 42, Brvnne 43; Brijnijöö 35; Biörnö 47; Bröneedk 55; Brönna 59; Biörnöenn 53]

Härsse Ingewalson

Oluff Olson                                              48

 

Solberga [Solberg; Solberg 42, 43, 45, Solebergh]

Erik Person

Niels Peersonn                                         18

 

Smöråker [Smöråker; Smöråcker 43, 35, 45]

Oluff Olsonn                                            34

 

Alträ [Ultrå; Altredh 42, Altrod 43, 45, Altrvd 43, Alttrutth 35; Aldreed 59]

Per Olsonn                                               26

 

Skielsta [Skjollsta; Skiolsta 43, Skällesta 43, Skiölla 45, Skalsstadh 35, Skolstadh 53]

Oluff Jopsonn

Per Jopsonn                                              27

 

Hanaberg [Hanaberg; Haneberg 42, 43, 45, Hannebergh 35]

Lasse Olssonn

Erik Ersonn                                              16½

 

Långetiern [Landtjärn; Longetiärn 43, 45, Longetiär 43, Langetiärn 42, Langhetijern 35]

Ödesby                                                      16

 

Sund [Sunne; Svnde 42, 43, 45, Sundh 35; Sunne 1680]

Jon Olsonn                                               19

 

Elzsiö [Älgsjö; Elsiö 43; Älsiö 43, Älgziö 47, Elgsiö 55, Aelgsio i Hels.-lagen]

Erik Personn                                            20½

 

Öije [Öje; Öie 42, 43, (i) Ööijan 35; Öijeby 89]

Lasse Olsonn                                            42

 

Vijk [Vike; Viieke 42, 43, (i) Wijkan 35]

Oluff ersonn                                                                   24

 

Nadgärd [Näggärd; Nattgial 42, Nattgiäle 43, Nattgiäl 43, Nattgiäll 45; Nagherdh 35; Nådhgål 47, Nadgård 55]

Jop Olsonn                                               16

 

Hembre [Hamre; Hambra 42, 43, Hammar 43, 35, Hamar 45]

Oluff Jonsonn

Erik Biörsonn                                           41

 

Summa                                                     458½ sel.

 

Tillkommer: Spelböl [Spel- l Spillböle; Spelböle 42, Spelböll 43, 45, Spielleböle 59] Nils Persson 9½ sel., 43

Nygåll [Nygården] Anders Persson 10 sel., 43; Nyghård 47

Kalmark utj. om 5 sel. under Landtjärn 47, Kuller m† 55 Kullermarck 69 [Kullermark; se Säbrå!].

 

 

Härnöö Sokn [Hernö; Hernöne s:n 42, Hernön 42, 45].

 

Gunswijk [Gånsvik; Gunsviick 42, 43, 45, Gunsswicek 35; Godensuicken 59]

Erik lagmann

Per ericsonn                                             27½

 

Langöenn [Lungön; Lvngön 43; Långöenn 55, Lunghönn 59]

Ödesby                                                     21 (i äng 59)

 

Specsta [Specksta; Specsta 42, 43, 45; Spijcksstadh 35]

Ödesby                                                     8½

 

Vangsta [Vangsta; Vånsta 42, 43; Wanxsstadh 35, Vanxsta 45, Vagnsta 55]

Niels Haralsonn

Peer Olsonn                                              13½

 

Solem [Solum; Solim 43, 45, Soolöm 35]

Oluff Larsonn

Erik Jonsonn                                            41

 

Brattåss [Brattås; Brattås 42, 43, Bratthaas 35]

Ödesby                                                     8½

 

Fogelsta [Under Hernösands stad; Ffuglesta 42, 43, 45; Ffulghelsstadh 35; Ffvlesta 43]

Erik olsonn

Erik Larsonn                                            42

 

Håff [Under Hernösands stad; Hoff 42, 43, Hooff 35].

Oluff olsonn

Lasse Larsonn                                          25

 

Gerffuesta [Geresta; Giävesta 43, Gijrsta 45, Gerffwesta 55]

Ödesby                                                     20 (i åker och äng, under Fågelsta 59)

 

Tillkommer: utj. Kölven 33 sel. under Solum år 42 [nu Kölfva], Kelffva 45.

Utj. i Gronvick 5 sel. under Solum 45.

Utj. i Beckeland 8 sel. under Solum 45.

 

 

Sebbrå Soknn [Säbrå; Syoboo raaþ i Hels.-lagen; Sebbråd 42, 43; Sybbra Schijplagh 35 omfattar utom Säbrå socknarna Häggdånger och Stigsjö; Sioboradh 1314, 1316].

 

 

Äland [Äland; Älandh 42, Äland 43, 45; Ellandh 35, Eland 55]

Oluff Länardsonn

Harall Olsonn                                           40

 

Nörstijg [Norrstig; Norstiig 43, Norstig 45, Nordanstijg 53; Norþstigher i Hels.-lagen] Ödesbij                                                     17½

 

Ramsåås [Ramsås; Ramsås 42, 43, Ramssaas 35]

Niels Hansonn

Hakonn Personn                                       39

 

Öster Ramsås

Ödesbij                                                     10 (i åker och äng, under Ramsås 59)

 

Qullermark [Kullermark i Stigsjö; Kvllermark 43, Kvllarmark 43, Kuldherssmarck 35; Skullermark 45]

Ödesbij                                                     6

 

Hominge [Huggning; Hogne 42; Hogning, Hongne 43; Honinge 45, 53, Hogninge 55]

Oluff Jonsonn

Gisle Olsonn                                            24

 

Öster skäland [Ö. Själand; Skäland 42, Skiäland 43, 45, Skelandh 35]

Lasse Ersonn

Oluff Ersonn

Pååll Påålsonn

Niels Ersonn                                            37

 

Klääp [Kläpp; Klep 43, Clepp 53]

Ödesbij                                                     16

 

Vester skäland [V. Själand; Skiäland 43, 45]

Ödesbij                                                     20

 

Siögärdh [Sögiäl 42, Siögiäll 43; Sijögerdh 35; Sägiäll 45, Siör gård 55, Siögärdh 59, Siögom 53]

Jonn Ersonn                                             18

 

Bösle [Bötsle; Bösle 42, 43, 45; Bosle 43; Bijsslen 35]

Jonn Gumundsonn

Oluff Gumundson

Niels Nilsonn                                           22

 

Tuffue [Tufven; Tiuffue 47, Twffwe 55]

Ödesbij                                                     5

 

Langlött [Langnöth 47, Langnätth 55]

Ödesbij                                                     6 (äng, under Tufven 59)

 

Grijttiom [Gryttjom; Gritiom 43; Grijttiom 45]

Ödesbij                                                     11 (i åker och äng, under Bötsle 59)

 

Brånn [Innerbrån; Bron 43, 45, Brån 47, Brånn 55, Bråinn 53]

Bengt Olsonn

Erik Nilsonn                                                                  15

 

Rösla [Rötzla 47, Rösla 55; Rödzla 59]

Ödesbij                                                     4 (i åker och äng, under Åm 59)

 

Åå [Åm; Åå 42, 43, 35, 59]

Erik Gregelsonn [Erich Grelszon 47]

Rawell Olsonn                                         20

 

Berga [Berge; Berg 43, Bergh 35, 45]

Klämet Larsonn                                       20

 

Näsland [Nässland; Nesland 42, 43, 45; Nesslandh 35]

Siwrd Larson

Anders Personn                                        20½

 

Solem [Solum] Solim 42, 43, 45; Sollim 43]

Ödesbij                                                     11

 

Kraijm [Kragom; Kraim 43 45; Kraghijöm 35; Kraghom 47; Krokenn 53; Kragem 1489]

Siwrd Larsonn

Peelle Personn                                         48

 

Swidie [Svedje; Suijddije 35, Swidie 43]

Ödesbij                                                     16

 

Vlffwijk [Ulfvik; Vlviick 42, 45, Vlffviick 43, Wlwijck 35].

Jörenn Larsonn

Lasse Siwrdsonn

Anders Sibbiörsonn

Erik Olsonn                                              60

 

Vberg [= 43, 45]

Ödesbij                                                     4

 

Finswijk [Finsvik; Ffinsviiek 43, 42, Ffijnsswijck 35]

Anders Olsonn

Oluff Kälsonn

Erik Larsonn

Siwrd Hanson

Erik Personn                                            60

 

Felle [Innerfälle; Inder ffelle 43, 45; Ffinsvick ffelle 43; Ffelle 35, 45; Nörrefelle 55]

Gulle Mårtensonn

Pååll Siwrdsonn                                       30

 

Öffuerdaall [Öfverdal; Överdal 42, Öffardall 35]

Oluff Sibbiörsonn

Jonn Ersonn                                             19

 

Krokem [Krok; Kroc 43; Krocke 43, 45; Kroghen 47]

Ödesbij                                                     10

 

Brunääs [Brunnäs; Brvnes 42,-43; Brynes 35, Brunäs 47, Brunes 45]

Oluff Ersonn

Jörenn Pålsonn                                         15

 

Saltwijk [Saltvik; Saltviick 43, 45, Saltthwijck 35; Saltuik 1489]

Lasse Siwrdsonn

Jonn Mikelsson                                        15

 

Vegnönn [Vägnön; Vengnön 43, Vegnöenn 55, 53]

Ödesbij                                                     15

 

Nijland [= 43]

Ödesbij                                                     5 (i äng, under Öfverdal 59)

 

Gåda felle [Yt. Fälle; Ffelle 43; Gådafälle 55]

Siwrd Jonsonn

Gabriell Ersonn                                        30

 

Fröland [Fröland; Ffröland 42, 43; Fråland 47]

Erik Ersonn,

Peersonn [d. v. s. Per Erson]

Oluff Rawelson                                        40

 

Hiersta [Järsta; Hiersta 42, 43, Hiäresta 43; Hersstadz 35]

Jörenn Personn                                         27

 

Lägdom [Lägdom; Legdom 47; Lägdenn 55]

Ödesbij                                                     10

 

Tittiern [Kittjärn; Keker 42; Tiittiärn 43, 45, Tittiern 47]

Peer Ersonn                                              10

 

Gådha [Gådeå; Gåddå 42, Gådå 43, 45; Gåda 55]

Oluff Olsonn

Erik Olsonn                                              32

 

Eedh [Ed; Ed 43; Edh och Söle 10 sel. 47]

Ödesbij                                                     10

 

Heliem [Helgum; Heliom 42; Helgom 43, 45; Hollgon (1. om) 43]

Lasse Jonsonn                                          28

 

Stijg [Stig; Stigh 43, Sttijgh 35]

Jonn Ersonn

Hans Ersonn                                                                   23

 

Bonsiö [Bondsjö; Bonsiö 43, 45, Boonssijö 35, Bånsziö 47, Bonsiöö 55; Bodensiö 59, 53]

Erik snickare

Oluff Ersonn

Nielss Ersonn

Anders Ersonn

Oluff Olsonn                                            45

 

Nääss [Näs; Nes 42, 43, 35, Näs 43]

Jöns Staff: [47 Ions Staffanson]              20½

 

Brånn [V. Ö. Brån; Bron, Brvn 43; Brån 47, 55]

Kristin Gulle: [= Christien Gulleszon 47] 40

 

Lenånger [Lenånger; Länångher 47]

Ödesbij                                                     5 (i åker och äng, under Öfver Brån 59)

 

Gröffelle [Grofhäll; Groffelle 47, Groffell 45; Grödefelle 53]

Ödesbij                                                     21

 

Luchede [Locke; Lockö 43, 45, Luchedh 59, ibland i Stigsjö; Låcke 47]

Hans Jåpsonn                                           22

 

Dala [Dala; Dala 43; Dall 43, Dall 45]

Ödesbij                                                     7

 

Billesta [Billsta; Biillesta 43]

Oluff Ersonn                                            16

 

Nyland [Nyland; Nyland 43]

Hans Anderson                                         11½

 

Helwetes nijlan [Hellenyland; Nyland 45, Heluetes Nyland 6 sel. i Häggdånger 47]

Ödebij                                                      6 (i äng, under Kittjärn) –

 

Söder m† [S. Mark; Södermark 47, utj. under Mark]

Ödesbij                                                     10

 

Stormbölet [= 47]

Ödesby                                                     4 (i äng, under 8. S. Mark 59)

 

Nörmark [N. Mark; Nolle- och Nolemark 43; Mark 47]

Niels Larsonn

Oluff Olsonn

Erik Nilsonn                                                                  15

 

Horresta [Hårsta; Horssta 42, Horsta 43; Harsta 45]

Anders Hanssonn                                     10

 

Tiernåss [Tiärnas 45, Tiernnås 55]

Ödesbij                                                     2½ (i äng, under N. Mark 59).

 

Efter Säbrå s:n nämnas 42 och de närmast följande åren såsom särskild s:n (på ny sida, med vanlig sockenrubrik, hopsummering af mantal och selandtal) Nore ffiärdin: Nore ffiärdingen, Nore ffiälingen, omfattande 43 Kölsviiek, n. v. Löfvik, Skärsätter, By, Hornön, Utvik och Svartnora.  Se under Nora!

Summa summarum selandstal öfver hela Ångermanneland utan Kronones 27,6371/4. Skattepenningar 1,151 mk 4 öre 9½ penning, hestestandz penningar, 287 mk 7 öre 4 penningar, arbetzörtiig (arbetes peningar 53) 90 mk 1 öre 16 penningar.

 

 

 

 

Här skulle nu följa Skatteboken på kronones jord i ångermanne Land pro anno 50, men vi inskränka oss till att anteckna, att selandstalet var 516, hvaraf utgick skattepenningar 21½ mk, hestestandzpenningar 5 mk 3 öre och afradspenningar 112 mk 3½ öre. I stället följa vi en bok af år 1555, som i flera avseenden är fullständigare och upptager jordarna ej pastoratsvis, utan efter socknarna. Här nämnas ock innehafvarne. Med moderniserad stafning, som vi här utom i vissa namn bruka, har denna följande utseende.

 

Skattebok oppå K. Maj:ts Vår Nådige Herres Kyrkie Iord här uti Ångermland.

 

Af hvart seland utgår årligen 8 penningar i skatt, 2 dito i hästestånd och 2 öre i affradt. (Item af någon svag jord göres en öre af sedelandet i afrad.) »Desslikes är här indragen nägon kyrkojord, som presterne hafva under presteborden, och göra de skatt däraf och intet afrad, och hafver här tillförene varit inskrifvet ibland skattejorden, men uppå det att hon icke skall komma i glömsko i framtiden, hafver jag åtskilt henne frän bondejorden.» En bok af' år 1545 omtalar, att hvad som då i Ångml. kallades Crone Iordh, hade bönderne uti förtiden gifvit under kirkerner, hvilken jord nu var känd (indragen) under kronan och lagd uti selandstal. Detta hade naturligtvis skett på grund af beslutet å Vesterås riksdag år 1527.

 

Grundsunda: her Ioenn Ödenn 2½ sel. [Ödh 42], Könssa 4 s. [= 42].

 

Arnäs: her Lars Hooll, 10 s., Öenn 9 s., Vester arnäs 9 s. [Hooll 45, Hole 50, Hola 43; (i) Över öne 42, Öffverön 45; Vester arnes 42]. 45 nämnes ock Klockare böle 2 s.

 

Själevad: her Ioenn Gålnäs 7 s. [Gvlvnes 42, 43, Gulunes 45, Golnes(z) 47, 46].

 

Sidensjö: her Anders Bredåcker 8 s. [= 42].

 

Nätra: her Håkonn Fånätre 9½ s. [Ffornättre 42, Fför- 43], Biasta 15 s [Biedsta 42; Biästa 31 s. innehades 43 af her Ion Buller.]. Oluff Biörsonn Biasta 15 s. fri för skatt och afrad.

 

Vibyggerå: Per Gullesonn Sätra 14 s. [Sättra 53].

 

Nordingrå: her Dominicus Swinöenn 13 s. [Svinön i Vågefjärden, som å Dahlmans karta kallas Grisön], Öudt 21 s.; Hans Giordesonn Sund 22 s.; Erich Nilsonn Bersnäs 26 s1 [= 42, Bergznesz 46, 47].

 

1 Tydligen donationsjord af år 1341 (Sv. Dipl.). Olof, f. d. prost i Ångml., då kyrkoherde i Enköping, gaf som syndabot för sig och sin trogna tjänarinna Rangno till Helgeandshuset i Stockholm bl. a. 7 seland, på 1/3 när, i Vennersta i denne s:n. Till denna by gränsar byn Bergsnäs.

 

Nora: Raffwall Olsonn Bredsetra 3 s. [Bredsäter 50; synes = Tuffuseter 3 s. är 69]; her Peder Slipsta 12 s. [Slepsta 50], prestebordet 9 s. [synes = Hoffuan 9 s. år 69].

 

Bjärtrå: Erich Ionsonn Geltan 10½ s.; Siwrd Hansonn Hierasta 13 s.

 

Styrnäs: Erich Nilsonn Viatth 8 s.[Viath 42], Skörnäs 14; her Niels Skörnäs 18 s. fri för afrad.

 

Boteå: Niels Personn Rottann 60 s., stadge 10½ m†r [Rotte landboo nämnes 35]; Peder Larsonn Gödluga 20½ s. [Göluga 17 s. år 50, Gödhelöghe landboo nämnes 35]; her Niels Vesterhallenn, Storåkrenn, Alnäsit 43 s

fri för afrad.

 

Öfver Länäs: Erich Olsonn Rista 12 s.; her Niels Rista 12 s. fri för afrid. [Rijssthe landboo nämnes 35]

 

Sånga: Niels Skommare Sungaby 17 s. [Sunga, 50; Sunghe landboo nämnes 35.]

 

Multrå: Oluff Nilsonn Tiell 44 s.: her Oluff Åkre 4 s. [jfr Åkerberget, -bäcken

längst söderut i Tjälls by]; Oluff Personn Öud 12 s. [nu .Öd].

 

Sollefteå: Hans Månsonn Öffwergård 10 s. [nu under Sollefteå bruk] her Christoper Vallen 54½ s. fri för afrad [jfr donationen s. 172].

 

Dal: her Hinrich FräaIl, 4 s. fri för afrad, [torde = Helgesiö s., som år 45 upptages under Torsåker och innehades af Eriick Siggesson; 42 under Dals s:n: Helsiö

Erick 3½ s.; 43 har under, Dalen,: Erick i Helsiö].

 

Ed: Oluff Larsonn Öenn 12 s. [jfr donationen s. 172].

 

Ramsele: Per Pedersson Ramsilby 6 s. helfftt affradt [Ramsell 6 s.,50]

 

Edsele: her Per Esleby 2½ s. helft afrad [Esled 2½ s. 50 = Odesgåll 2½ s. under Ramsele, som innehades af her Päder år 45. År 47 under Sollefteå: her Per Öeszqål och Mo 14½ s.]

 

Helgum: her Peder Helgemsby 6 s. hälft afrad [Heliem 6 s., 50]

 

Torsåker: her Henrich Håff 24 s. [= 50], Storlegdenn 12½ s. [Storlägdann 50]

 

Ytter Länäs: her Larsz Edh 12 s. [Eedh 12 s., 50] Erich Månssonn Sunnanåker 11 s. [= 50] Nordanåker 5 s. [= Swarttåker 5 s., 50, Nolanåcker 4½ s., 45].

 

Högsjö: her Oluff Höusiö 9 s. helfft affrad [Häusiö 53, Hösiö 47, 46, 45, 43].

 

Säbrå: her Oluff Erichsonn Gåda 16 s. [Gådha 16 s., 50]; Härsse Personn Lindom 2 s. [= 50], Mulgärd 2½ s. [Mulgiäle s. i åker, 42; jfr byarne Lindom och Muggärde i Häggdånger]; her Lars Byåkren 24 s. [Byåker 24 s., 50; 42: By, her Örian 20 s. i åker och 4 för qvärne stäle; By i Häggdånger]; Ioen Nilson Lägdenn  5 s. [Hierstalägdann 5 s., 50; Hiäresta 5 s. 42]. –

Tillkommer år 42 i Liden: Klep, her Kristoffer 7½ s. - I Ramsele upptagas år 45: Krånge, her Päder 12 s. i åker, och år 57 i Resele Vingnes 9 s. halft afrad samt i Långsele Hambre 7½ s. Oluff Larsson. - I Nora hade her Nils år 43 Salim 16 s. i åker, Ffvskvd 4 s. i dito och i Sliffsta 10 s. i dito; byn Salom gränsar nu till pästbolet.

 

Inkomsterna af fisket voro under Gustaf I:s regering i jämt stigande. Enligt räkenskapen för år 1541 utgjordes af 16 laxnotvarp uti Ångermanlandz Åån 49 mk, och af 14 stakanät, likaledes uti Ångermans åån, 21½ mk 2 öre. Dessutom hade fogden känts vid (= indragit till kronan) ett laxefiske, benämdt Lånaszildz forss, »hvilket bönderna hafva brukat sig emellan till gode; men anno 41 gåfvo de däraf afradspenningar 30 mk.» Item hafver ock fogden känts vid 2 laxefisken ben. Lidefors och Edzfors, hvilka bönderna brukat hafva sig emellan, och hafva gifvit Kon: M:t wår aller N: H: tvådelarne (= 2/3) af den lax, där blef tagin anno 41. Af Lidhe forss: blank lax 1 läst 2 t:r, grå lax 4½ t:a, spikelaxer 300 st. Af Edz fors: blank lax 8½ t:a, grå lax 3½ t:a, spikelaxer 20 st. Jakob Holsts räkenskap för året därpå lämnar intressanta upplysningar om denna indragning. Nu nämnas Långsildzfors, Lijde forsz och Edz fors, hvilka fisken jämte stakanetth och nothe Warp bönderna hafva brukat sig emellan till godo utan att därför någonsin göra någon skatt. Därföre hafver fogden känts vid samma fiske anno 41 och tog till Kongl. Maj:tz bästa tvådelerne af allan den lax, som där på samma år tagin blef. Från att betala ingen skatt alls hade bönderna således med ens måst lämna 2/3 af fångten. Att detta kändes tungt, inses lätt. Också yttrar fogden i fortsättningen, att bönderna anno 42 detta »icke undergå eller draga kunna, utan hellre ville samma fiske öfvergifva.» Därför lade fogden förbe:de fiske (efter som han trodde dem drageliget vara kunna) i en ärlig stadga, löpande i 200 mk penningar. - År 41 heter det vidare i räkenskapen: Item är uti Ångermanneland en å, benämd Gidhåån, i hvilken bönderna uti Grundesunda s:n bruka sitt laxefiske och gifve af hvar tunna lax, som deruti blifver tagen, ½ mk i afrads penningar; och blef där tagit anno 41 lax 3 t:nor, löper därefter afradspenningar 11 mark. Året därpå nämnes Gidåånn l. Gige ån tillsammans med en annan liten å ben. Huszåå 1. Hvs ån, för hvilka båda i en stadga erlades 3 mark. Åarna skrifvas nu Gideå elf och Husumsån. - Än utgörs, heter det år 41, af ett laxefiske ben. Afflytz fiske och af ett neijenögonfiske i Grundesunda s:n afradspenningar 10 öre. Samma belopp utgick året därpå af ett litet laxefiske ben. Afflijdttzfijske i Örånn (Öre elf i Nordmaling) och af ett nejonögonfiske i Grundsunda. I en annan bok af samma år utmärkes detta laxfiske med orden: ett litet laxefiske nolan skogen ben. Örån. En bok af är 43 kallar dessa Lijdz fijskee i Öre och Lithz negenögonfiske uti Grundasunda - 10 öre. Prep. af synes sålunda hafva blifvit hängande vid det förra namnet.

 

Efter fisket följa i 1541 räkenskap 19 vthöijar (utöar), hvilka skattebönderna sägas hafva inne med sig. Om vi börja i söder, finna vi först Nora Skerie gårdh 18 öre; häremot svara år 50: Ström, Flasun, Holl 2 mk 2 öre. - Nordungerad Skieriegarden 2 mk 5 öre, men år 50 blott Holmann 2 mk 6 öre.- Karskiären, Önskeskäre och Bislön 1 mk, = Katte skäred, Onskered och Böslen 43, af hvilka namn de två senare nu heta Ondskäret och Bösslan i Vibyggerå. Är 50 motsvaras dessa tre namn af Holm 1 mk. - Ålöön och Klöösöön 1½ mk, Skrubön 1 mk, Norde qualssinqö 7 öre- till Nätra s:n föras året därpå El ön och Klösan 12 öre, Skrvbben 1 mk och Norre qvals hvgvdh, hvilka nu motsvaras af Ellön, Klösan, Skrubban och Värnsingarne. År 50 sammanföras Thrijsund [nu Trysundaön], Skrubban, Hwenssingenn och Elz öenn 18 öre. – Reskelsön 1 mk, Reskiils ön 43, tydligen n. v. Råskärsön utanför Själevads-

landet. - Quigskeren och Malmklub 1 mk. Quick skärett och Malme klob föras till Arnäs år 42; det senare namnet åsyftar Malmklubben vid den stora Malmön. - Flassö 6 öre; 42: Fflasön nolan skag vdden; jfr Skagens kapell i Grundsunda. - Longholmen 2½ mk, Longe holman 42, nu Långholmen i Grundsunda. -- Knipz Holmen och Viick skaren 1 mk; Kvist holmane och Viick skären 42; Kvist holman oc vig skiäred 43; nu Qvistholmen och Vikskär i Grundsunda.

 - Ören 7 mk, Örenn, Örann, 42; år 50 nämnas två Örenn, båda med skatt af 3½ mk, således en delning af Ören mellan Grundsunda och Nordmaling, som hvardera längre fram i tiden hafva sitt själafiske v. n. Halffua Örann. - Skåeth 1 mk, Skåpz 42. - Huffwth Skäreth 10 öre, Hvgvtt skäreth 42; synes = Thärnäsgrund 10 öre, 50; tydligen i Nordmaling.

 

I det föregående är redan nämndt, hurusom de personer, som brukade köpenskap, därför erlade köpmanspenningar. Om dessa heter det år 42, att de utgå, »efter som köpmansgodset blifver förhandlade där i landet bland bönderna, mer eller mindre, så att af det gods, som är värderadt för 10 mk, däraf utgöres 1 mk.» Ett minne af denna rörelse hafva vi utan tvifvel i senare tiders s. k. sör-körare, som vintertiden från norra Ångml. företogo handelsresor till Uppsala och Stockholm. Köpmanspenningar utgjordes 1542 af följande ångermanländingar med det efter namnet angifna beloppet.

 

Nordmaling: Kätiil i Ava 12 öre, Karl ibid. 1 mk; Östen Nilsson i Bratt ffors 1 mk,

Anders i Levar 14 öre, Olloff Ionson i Mvlsiö 1 mk.

 

Grundsunda: Östen Olsson i Skediom 10 öre, Anders i Banafiärd 10 öre, Amvndh i

Vltran ½ mk.

 

Arnäs: Ellaff i Geltan ½ mk, Nils i Dvmbeck 2 mk, Per i Högbynom ½ mk, Per skredare 6 öre [år 43: Per skrädare i Ön,. n. v. Nederön], Lasse Svensson ibid. 5 öre, Per i Lvnda 1 mk, Sivl i Lvnda 20 öre.

Vibyggerå: Olloff i Hielesta 9 mk, Kristoffer målar ½ mk [troligen i Dynäs].

 

Nora: Hindrick i Hone ½ mk, Måns i Åsenge 2 mk, Nils i Skullersta [skadadt], Per i Vinna [skadadt; tydligen Omne i Nordingrå].

 

Nordingrå: Olloff i Vttviiek 1 mk [n. v. Ulfvik], Nils i Rissta 12 öre.

 

Själevad: Staffan i Gene 1 mk, Nils i Hönes 1 mk, Ion i Anv 1 mk, [Ö. Alnö], Tijdiick i Vnderås 1. mk, [trol. n. v. V. Ås] Iacop i Osby 10 öre [året därpå: Iacob Svensson i Ösby], Per i Fflarka 10 öre, Olloff i Vester hvs 1 mk, Olloff i Vderas 2½ mk [43 i Vnderås; V. el Ö. Ås].

 

Boteå: Hindrick i Alem 12 öre, Klämett i Torsta 1 mk, Sivl i Svnersta 2 mk, Per Håckenson i, Vndrvm 12 öre, Klämeth, i Melby 20 öre.

 

Gudmundrå: ,Seger i Ffranö 12 öre, Olloff ibid. 12 öre.

 

Fjällsjö: Pål i Ovan ås 1 mk.

 

Resele: Erick i Myre 1 mk, Per Nilson i Höven 2 mk, Knvtt i Halm 2 mk [Holme].

 

Liden: Ffilpvs i Fforsås ½ mk.

 

Multrå [här skrifvet Mvlråd, så ock s. å. på tal om kyrkojordarna]: Påll i Håckestad 1 mk.

 

 

Hvilka voro nu desse män, hvilka, såsom det beter, brukade kiöp mandz handlingen? Att tänka sig dem såsom drifvande handel som yrke, vore utan tvifvel i de flesta fall orätt. År 42 talas om bönderne, som brukade denna handling, och i den här tryckta samt andra skatteböcker finnas äfven de fleste upptagna som jordägare. Den i Multrå nämnda Pål hade år 44 7 sel., liksom Knut i Holm och Ffijlpus i Forsås i Resele hade resp. 31 och 20 s. Per Nilsson i Höven hade 30. Äfven synes det, att det var de burgnare bönderna, som ägnade sig åt köpmanshandlingen. Rätt ofta nämnas de ock först i sina byar. Knut i Holm hade år 57 icke mindre än 16 kor eller mer än någon i socknen. S. å har Philpus i Liden 10, och endast en sockenbo, nämligen Gulle i Krånga, hade lika många. Alla fortsatte ej de följande åren med sin handel. Hvarken år 43 1. 45 nämnes någon från Fjällsjö, Liden eller Multrå, och i Resele upptages endast Knut i Holm. Däremot tillkomma andra, t. ex. Swen i Öffuergård i Sollefteå, hvilken år 57 hade 13 kor, Hans i Nordvik 7 mk (Nora), Erich Olsson i Håff 1 mk, tydligen Hof å Hernön, Erik Larsson i Ffinnsvik. År 57 voro de handlande till antalet: 21 i Själevad 9 i Sidensjö och Nätra, 8 i Arnäs, 6 i Nordmaling, däribland Ketiil i Affua , 5 i Boteå, 3 i Anundsjö. 2 i Grundsunda, 1 i Vibyggerå och Nora, hvarjämte då nämnas: Clemetth Månsson 3 mk och Staffuan 1. mk, båda i Öfver Länäs; Knut i Holm 2 mk, Peder Larsson i Böletth 1½ mk i Resele samt Philpus i Foråås 1½ mk i Liden. Köpmännen i Sidensjö voro är 57 följande: Jon i Dröme och Peder i Nylandt, hvardera skattande 1 mk, Ion Iåpsonn 6 öre, Hans Olsonn, Anders Hansson. Ion Ionsson i Vdbergh (= Ufberg), Oluff Olsson i Nylandt, Pedher Siurdtsson och Pedher Andersson i Nettersjö, hvardera ½ mk - Köpmanspengarna, som för år 41 uppgingo till 65 mk och året därpå till 63½ mk 3 öre, utgjorde nu 65 mk 2 öre.

 

En stående inkomsttitel äro sakörespenningarna. Enligt räkenskapen för är 41 utgjorde dessa efter vintertinget 265 mk 3 öre 16 penningar och efter sommartinget 275 mk. Vi sammanföra här saköreslängderna ur 1547 års räkenskap, men utelämna förteckningrn å nämndemännen.

 

Nordmaling s:n. Lasse Olsson i Öre 3 mk för en blånat.  Oloff i Mulsziö 3 mk för lönskaleije. Jon Andersson i Lijgda saker till 3 mk för lönskaleije.  Oloff Nielson i Gernesz saker till 3 mk för dito.  Grels Olsson i Lijgda saker till 20 mk för Jungfrukrenkning; pigan var oäkta.  Lasse Olsson i Öre 3 mk sak för lönskaleije.  Oloff Erszon i Holgersbölet sakfeltt för 40 mk, för han hade, en hustru tröldom till.

 

Grundsunda s:n.  Tord Biörnszon i Vltrudt 40 mk sak för Jungfrukrenkning; pigan heter Elin, Ions dotter i Burön.

 

Arnäs s:n. Håkan Biörszon i Iettenstadhbodom 3 mk sak för okvädinsord; han kallat Ion Persson i Lunde en tjuf.  Ion Person i Lunde 40 mk sak, för han kallat Håkan Biörszon en full tjuf.  Oloff Olszon i Tiern sakfellt 40 mk för itt welle; han welle; nogre älijegraffuer från Håkan i Ödhen.  Lasse i Stenbergh sak 3 mk för en blånat.  Oloff Biörszon i Nygård sak 3 mk för dito.  Per Andersson i Nolangisziö 3 mk för dito,  Niels Alffzon i Neder wikiot 3 mk sak för han slog Oloffz hund [i] Tiern.  Niels Erszon i Brunsznes 3 mk sak för oquedz ord.

 

Själevad Skiplagh (obs.!). Siluart Olszon i Bölet 3 mk sak en blånat.  Per Biörszon 3mk sak för dito.  Per Jonszon, her Oloffz dreng, 20 mk sak för Jungfrukrenkning; och han tog henne till ecthe.  Per Tolszon i Gielffuedal 3 mk sak för en blånat.  Gulle i Bringen 6 mk sak, för han slog, sin granne en blånat på sin [= hans] egen åker.  Niels i Bringen 40 mk sak, för han effter lopp och slog sin granne på sin egen åker.  Oloff Ionsson i Biensziö 3 mk för en blånat.  Önde Ambroszon i Flarka 3 mk sak för en blånat.  Gulle Perszon i Kubbe 3 mk sak för åhall.

 

Nätra tingelagh.  Spielle i Bek 3 mk sak, för han troloffuat tuå konor.  Siul i Westanå 40 mk sak, för han gjorde her Ion i Netre wåldzuerke.  Per Erszon i Helle 3 mk sak för en blånat.  Siul i Fröst Dal 3 mk sak, för han slog Spielle i Beck en blånat.  Petter Persson i Nörre wåghe 3 mk sak för oquedz ord.

 

Vibyggerå tinggelagh.  Ion Siulszon i Skouffue 3 mk sak för lönskaleije.  Örijan i Medhan sakfellt 6 mk, för [han] slog sin granne 2 blånath.  Oloff Perszon i Medhan 3 mk sak för en blånat.

 

Nordingrå s:n.  Hans i Sundh 40 mk sak för hor.  Oloff Sibiörszon i Wendestad 3 mk sak, för han slog Oloff Perszon i Östansziö.  Lasse Sibiörszon 6 mk sak för blodhuite.  Erich Suenszon i Medhan 9 mk sak för blodhuite och en blånat. Erich Jonszon i Regzön (= n. v. Räfsön) för orett keran, uppburit 6 öre.

 

Nora s:n.  Per Ionszon i Östan edh 3 mk sak, för han lockat annars mans legehion.  Per Håkanszon i Skullerstadh 3 mk sak för han slog sin granne en blånat.  Per Håkanszon 40 mk sak för Jungfrukrenkning.  Michil i Skullerstadh 3 mk sak för blånat.  Per Erszon i Lodhuik 3 mk sak för en blånat.  Sten Erszon i Lodhuik 3 mk sak för en blånat.  Erik Perszon i Skullerstadh 6 mk for blodhe withe.

 

Säbrå tingelag.  Hans i Lukedh 3 mk sak för en blånat.  Per Erszon , i Thittiern 40 mk sak, för han [tog från] Grels i Krånga itt seland jord.  Påffual i Skäland 3 mk sak för en blånat.  Hersze i Bronn 40 mk sak för slagsmål.  Erich Siulszon i Frölandh 3 mk sak, för han slog Gabriel Erszon.  Hans Person i Herstadh 20 mk sak för han hollstak Gabriel Erszon.  Christiern i Bronn 3 mk sak för oquedz ordh.

 

Gudmundrå tingelag.  Per i Fijskian 3 mk sak for han slog sin granne en blånat.  Niels i Bryne 3 mk sak, för han tog neffre på anners mans skog.  Niels Åszuidzon 6 mk sak för 2 blånat  Jöns Olszon 3 mk sak för slagsmål.  Pål i Köijan 3 mk sak för åhål.

 

Torsåker tingelag.  Benkt Karlszon i Fanem sak Eszöres, för han hugg Måns Erszon fallenn [sedan denna blifvit liggande] en sundagh på gamal affund, uppburit 25 mk.  Erich Siulszon i Fröland 3 mk sak för oljud.  Her Henriks dreng 20 mk för jungfrukrenkning.  Lasze Jonszon i Biörnö 3 mk sak för en blånat, han slog Håkan Perszon i Rostadh.  Håkan Perszon i Rostadh 3 mk sak, för han slog Lasze Jonszon en blånat.  Lasze Nielszon i Aspa 3 mk sak, för han gjorde åverkan i annars mans roffuegål.  Måns Erszon i Satem 3 mk sak, för han tog jord ifrån Henrich i Horland.

 

Boteå tingelag.  Erich Jonszon i Tingestadt 40 mk sak, för han kallat Per i Skadhem en full tjuf.  Erich Månszon 3 mk sak för en blånat.  Siul i Sunnerstat för han tog sin frenka; uppburit 20 mk.  Ion Håkanszon i Holm 40 mk sak för jungfrukrenkning.  Oloff Erszon i Horghem 3 mk sak, för han slog sin granhustru en blånat.  Per Håkanszon i Vndrem 3 mk sak för slagsmål.  Per Marthenszon i Diupe 40 mk sak för jungfrukrenkning.

 

Sollefteå tingelag.  Anders Perszon 3 mk sak för orätt käromål.  Niels Perszon i Mo 3 mk sak för en blånat.  Per Nielszon i Remsle 3 mk sak för lönskaleije.  Ion Olszon i Rådh 12 mk sak, för han högg tu fingher aff Niels Olszon i Strand.

 

Kronans andel i böterna frän båda tingen, som, säkerligen orätt, kallas för vinterting, var resp. 103 mk 7 öre och 91 mk 3 öre.

 

Ur saköreslängderna för är 57 meddela vi ock några utdrag, dels emedan dag för tinget här är utsatt för så väl vinter- som sommarting, dels emedan den under medeltiden framskymtande indelningen i skeppslag (= tingslag) här iakttagas på tal om sommartingen.

 

Nordmaling s:n 30 dec., 1 24 mars.

1Den förra dagen utmärker vintertinget, den senare sommartinget.

Grundsunda s:n 31 dec., 26 mars.

Arnäs s:n 2 jan.,, 28 mars.

Själevad .Skiplagett 4 jan., 30 mars

Nätra Skiplagh 7 jan., 2 juni.

Ullångers vinterting d. 9 jan och. Nordingrås d. 12 jan., men sommartinget hölls med »Vibyggerå och Ullånger Skiiplagh» d. 4 juni.

Nordingrå skiplag 12 jan., 6 juni.

Nora dito 14 jan., 8 juni.

Säbrå dito 30 jan.,., 10 juni.

Sollefteå dito 18 jan., 12 juni.

Boteå sochnn 20 jan., 14 juni.

Torsåker Skiiplag 21 jan., 16 juni.

Bjärtrå dito med sommarting den 19 juni; vintertinget åter hölls »vid Gudmundrå» d. 24 jan.

 

De brott, som å dessa båda ting straffades, äro vida flere och mera omväxlande än de, som förekomma i den redan anförda saköreslängden. Att pust och blånad tidt och ofta förekomma, faller af sig själft, men vi gå dem förbi och anteckna blott, att Nils Persson i Moo (i Helgum) på tinget i Sollefteå sakfälldes för det han gaf sin broder en pust och gaf fogden 1 mk, och att her Simon (tydligen en präst) på Gudmundrå ting blef saker till 20 mk för ett holstijngh. Att äfven kvinnor kunde taga en dust med hvarandra framgår af en anteckning från tinget i Själevad.  Björns hustru i Hoffdestadh blef saker till 3 mark för en blånad, och Håkans Margith pliktade för samma sak lika mycket.  På tinget i Nätra blef Nielses hustru i Biörsbyn saker till 9 mk för sköfflan (skuffning) på kyrkevallen.  På Sollefteåtinget pliktade Nils Persson i Storegrenden (obekant ortnamn) 6 mk för ett blodsår, och för ett mandråp utgaf Olof Nilsson i Ön till fogden 13 mk.- På kyrkvallen slog Jon Silvasteson i Risbäck fogden ett blodsår och blef saker till edsöret samt utgaf till fogden 60 mk.- Hieronumus skreddare stod emot att göra kronans utskylder och fälldes å tinget i Själevad till böter; utgaf 20 mk. - På Boteåtinget pliktade Lasse Jonsson i Myckelby med sine viderparter därför, att de icke hade gjort fram sin tunne ved till Kongl. Maj:ts fisk, och på tinget i Säbrå bötfälldes Sigurd Olsson i Bynom jämte Orian Persson i Södergård för det de sålde några mårdar undan Kongl. Maj:t hemligen och dolde tienden 1 af dem bådom är uppburit 20 mk.

 

1 År 1589 blefvo alle bönder i Ullånger s:n sakfällda till 40 mk för det våldsverke, som de gjorde på kyrkotionden, som de uttogo med gewalde i fougtens frånvaro, hvilka blefvo sakfällde efter Kongl.  Maj:ts bref.

 

Olagligt älgfångt nämnes några gånger.  Några män i Boteå hafva i olaglig tid skjutit älgar, och är af dem allom uppburit 35 mk.  På Torsåkers ting pliktade Hans i Tompta för det han med sine viderparter tagit älgar i forboden tid, och var af dem allom uppburit 16 mk.  Samma var förhållandet inom Sollefteå skeppslag, och där utgafs 40 mk.

 

Påfvel i Klen (Torsåker) blef saker till hor med Per Giordssons hustru i Dall, hvarför fogden uppbar 16 mk.  Nils Jonsson i Öffuerbäck (Örbeck i Långsele, som då och då skrifves på detta sätt) fälldes för ketterij; vorto benådade både; gåfvo 65 mk.

 

Afföring är en ofta nämnd förseelse.  På ett och samma ting pliktade därför följande personer i Multrå: hustru Margrett i Håckesta, Anders Olsson i Strinde och Påvell Sebiörsson i Hakesta, som utgåfvo resp. 2, 3, 4 mk. - För hagaffall fälldes Nils i Honön (Hornön i Nora) till 2 mks böter, och för samma sak jämte afföring pliktade Nils i Remsle (Sollefteå) 4 mk.- Peder Håkansson i Vndrem befanns saker för Väga teppa; utgaf 1 mk, och Siverdt i Torem blef å Nora ting saker till dickesteppor.

 

Ändtligen anteckna vi från Nätra ting:  Alle Myra byemän blefvo saker för snöwadning; uppburit 2 mk, och från Säbrå: Påfvel Olsson i Godå blef saker till 40 mk för merkeligit oliud på tinget.

 

Då det kan vara af intresse att se, huru nämnden i ett så vidsträckt tingslag som Sollefteå var sammansatt, anföra vi här nämndenännen därstädes vid tinget d. 18 jan. 1557. Af dem voro icke färre än 5 ifrån Sollefteå s:n, nämligen Jöns Olsson i Önstad, Erich Olsson i Trästad, Per Hermandsson i Billestad, Ilian Ersson i Billestad och Siurd Olson i Hullestad. Från Multrå voro 4, nämligen Anders Olsson i Strinde, Swen Olsson i Tiell, Sander i Ängestadh (= Ingersta) och Oloff Smedh, hvilken sistnämnda sannolikt är identisk med den man med samma namn, som år 47 innehade kyrkojorden Öudh i Multrå. Per Pålsson i Ååss var väl från Österås i Ed. De återstående voro Seffridh Persson i Boduick (= Bodvill i Resele?) och Per Simonsson i Åss.

 

Af lapparne i Ångml. erlades skatt, såsom redan är nämndt, i hudar, nämligen 40 mårdskinn och 10 elgshudar. Då skatteåret räknades från midsommar till midsommar, 2 mötte det svårigheter att ordentligt utskräfva lapparnas skatt.  I räkenskapen för år 41 redovisas nämnda antal af båda slagen såsom resterande, och på samma sätt redovisas i räkenskapen för år 42 för den resterande lappeskatten för år 41.  Därför antecknas det ock är 42, att den lappeskatt, som lyder anno 42 till, skall Iacob Holsth göra rede före, här näst han räkenskap görandes varder, ty han säger sig icke samma skatt få uppbära på den tid, han jordeskatten af Ångml. uppbär. Orsaken, att lapparne kunna icke fordra skatten från sig utur skogen på samma år om sommaren; fördenskull måtte de bida till den näst efterkommande vinter. Är 1571 kvitterade lappfogden öfver Ångermannelappmark Henrik Nilsson bekommen spannmål och erhållit vadmal i Bjärtrå d. 16 aug.

 

2 Därför kunde räkenskapen för år 42 på Stockholms slott ransakas och öfverses d. 10 sept. samma år (af Måns Jonsson).

 

Tillfälliga inkomster af ett eller annat slag förekomma då och då i räkenskaperna. Särskildt märkas gåfvor i testamenten till konungen, hvilka vore mycket vanliga. Så heter det i räkenskapen för år 42: Än har jag levererat V. K: N: herre 2 sölfskålar och en kalk, som gifvit var pro anno 42 i testamente efter her Päder i Nore och her Orian i Botta, och vog det tillhopa 3 lödemark och 7½ lod.  Vidare heter det: Detta förskrifna sölf hafver han levererat Kongl.  Maj:t uti Egin Person och därpå hans N: Quitto dat. 26 aug. 1542.  Äfven året därpå omtalas en sådan gåfva, nämligen två testamente kalkar med patener efter her Anders i Nättre; den förste var förgylld och vog 23 lod, den andre hvit och vog 16 lod.  Detta mottogs ej af konungen egenhändigt, utan af Moens Ericksson d. 6 jan. 43.

 

Det är redan nämndt, att fogden bodde på Kungsgården i Bjärtrå, hvilken, såsom namnet antyder, var kronans egendom.  Där höll ock efter all sannolighet den Jakob Holst till, som på 1540-talet var fogde öfver Ångml. och Medp.  För att vissa kronobetjeningens styrka och lön vid denna tid afskrifva vi ur räkenskapen för år 1544, hvad som finnes under rubriken Sväne lönen för det året. Lönerna utbetalades i två omgångar, vid jul, ivle lön, och vid Valborgsmäss, Valbormesso lön.  Den förra utgjorde för Iacob Holst i vnderhollning 100 mk, för kläde ock penningar 22 mk.  Närmast honom kommer Anders Nilsson med 10 mk för kläde 12 mk.  Denne kallas 1545 Anders skrivare och är sålunda den man, som skrifvit de prygliga skatteböckerna från denna tid.  Dessutom hade Gvlle Persson, Kåre Persson och Herman Persson 8 mk och för kläde 12 mk hvardera.  Valborgsmässo-lönen var vida mindre. Fogden och skrifvaren fingo 10 mk hvar och de tre nämnda svennerna 8 mk, men nu tillkommer en fjärde Gottorm Olsson, som ock fick 8 mk. 1

 

1Af dessa stod Gulle Pedersson i fogdens tjänst redan år 41; de andra tre »karlarne» hette då Påwel Skreddare, Tordh Bagge och Hans Andersson.  Bagge saknas dock, när Valborgsmässo-lönen omtalas, och ersättas af Anders Nielsson, som senare kallas skrifvare.

 

Krigsmakten i landskapet var högst ringa.  År 1544 uppräknas de knektar, som ligga i borgläger (»i borleg») och hvardera uppburit 9 mk.  De hette (med modern stafning) Erik Månsson, Pål Tomesson, Tomes Hindersson, Erik Knutsson, Per Knutsson, Per Staffansson och Anund Olsson.  Dessutom hade fogden där i landet nytagit följande knektar och gifvit hvardera 4 mark på handen: Erik Persson, Ol Persson och Olof Olsson. - Att dessa enligt gammal sed voro inkvarterade hos prästerna, är högst sannolikt.  Året därpå eller 1545 uppräknas lans kneckter, som ligga i Ångml. i borlege hos presterne.  Deras Julelön utgjordes af 6 mk i penningar och lika mycket för kläde.  De hette: KIämet Jönsson, Per Hårdh, Lasse ålänning, Nils Jönsson, Siul Persson, Tomes Persson, Olof skrädare, Lasse Skog, Pelle Persson, Mas Kamp, Lasse Olsson, Nils Jonsson, Rasmus Ersson, Jacob vesgötte, Olof Larsson, Olof Gettingh, Lasse skrivare, Mas Jöransson, Hindrik Jönsson, Kristoffer Svensson.

 

Tack vare anteckningar uti räkenskaperna får man ofta en liten vink om hvad som är skedt i landskapet.  Att t. ex. Ångermanlands allmoge hjälpt till vid byggandet af Uppsala slott, framgår af en anteckning i räkenskaper för år 46.  Är gifvet, heter det, Niels bagge - denne upptages år 46 bland svennerna - till tärepenningar, den tid han drog från Ångml. med 80 arbetis folk till Opsalle, 6 mk.  Året därpå drog han med 30 arbettes karlar ifrån Ångml. till Stockholms slot och fick då 4 mk i tärepenningar. - Vidare omtalas på samma ställe, att en bonde i jorden hade funnit 3½ lödemark 3½ lod silfver.  Kore Personn, ännu bland fogdens svenner, drog med detta från Ångml. till vår nådige herre och fick i tärepenningar för resan 3 mk.  I hittelön betalades 6 mk efter vår nådige herres befallning.  Detta blott som ett exempel.

 


 

 

 

 

 

 

 

Efterskrift.

 

Förkortningarna .s. å. och  a. b. s. å. utmärka samma år och annan bok samma år

 

Under tryckningen af arbetet hafva oväntadt många subskribenter tillkommit, så att utsikt finnes att med deras bidrag få tryckningskostnaderna, betäckta. Vi betyga vår tacksamhet för denna uppmuntran och rikta denna särskildt till de välvilliga gynnare, som omhänderhaft subskriptionslistora.

 

Vår enda önskan är nu, att ärade läsare ej måtte ångra det understöd, som de lämnat oss.

 

Stockholm d. 6 maj 1899.

 

                                         J NORDLANDER.