Många gånger ger makarnas Dödsnotiser långt ifrån en gemensam historia utan man undrar om det verkligen är samma familj. Det finns 100 tals av dessa i Umeå lands.
Några Smakprov

A. Lars Larsson/Anna Mårtensdotter

Ibland ser det väldigt enkelt ut från något av hållen, men tittar man på bägge sammanställda undrar man om det är samma familj.
Ett litet typexempel kan vara Lars Larsson f.1701 i Ersmark som gifter sig med änkan Anna Mårtensdotetr f. 1682 i Grisbacka men sedan gift i Norrfors.
När Lars Larsson och Anna Mårtensdotter gifter sig 1722 anges Lars Larsson från Ersmark och Anna Persdotter från Norrfors.
De finns i Norrfors en tid men flyttar sedan till Västerhiske i slutet av 1730-talet.
De får enligt Umeå lands FB en dotter Magdalena född 1723 i Norrfors.

Lars Larssons Dödsnotis säger följande:
DÖDSNOTIS:
Änklingen och Bonden Lars Larsson i Westerhiske. Var född i Ersmark 1701. Föräldrarnas namn obekante. Åtnjöt en kristelig upfostran till dess han trädde i Äkta förening med Änkan Catharina Ericsdotter ifrån Norrfors, med hvilken han under flere års sammanlefnad aflade en dotter som dog i späda barndomen.
Blef Änklinge för 20 år sedan , och har stedse warit begåfwad med god hälsa, den han upoffrat till Guds ära i sin egen och nästans sanna wäl, då han winlagt sig om en ......wandel alstrad af en lefwande tro på Jesum, i hwilkens nådes famn han äfwen saligl. insomnade, sedan han mätt af lefnad och utmättad af flere det sista året af hans mödosamma wandel tilstötande ÅlderdomsKrämpor, i en ålder af 84 år

Anna Måtensdotters:
DÖDSRUNA:
Hustru Anna Mårtensdotter,Västerhiske född år 1682.
Fadern Mårten Persson ifrån Gisbacka.
Var hemma tills hon ingick äktenskap med Östen ........ i Norrfors.
Hade med honom 3 barn 1 son och 2 döttrar, varav en dotter är död.
Blev änka år .....
Gifte sig sedan med Lars Larsson ifrån Ersmark med vilken hon avlat och fött tvenne barn, som bägge äro döda.
Under äktenskapet köptes också Västerhiske hemmanet, där hon med sin man bott.
Varit begåvad med någorlunda god hälsa i ungdomen.
Lades för 3 veckor ned i bröstsjukan och dödde där sedan hon levat 78 år
Annas ansedel. Klicka här

FUNDERINGAR:
Man kan göra en massa funderingar runt detta men för att inte bli för långtråkig kan man ju stanna vid:
Lars Larsson gifter sig med Anna Persdotter, som under äktenskapet har namnet Anna Mårtensdotter, för att kommas ihåg som Catarina Eriksdotter.
Detta är bevisligen samma person.
I detta fallet ger domboken stöd för namnet Anna Mårtensdotter, som bör vara det riktiga.
Man får alltid försöka balansera med tungan när man läser Umeå lands kyrkoarkivalier och man skall passa sig för att dra allt för långtgående slutsatser av endast en källa även om det är en grundkälla.
Det påminner i vissa delar om dagens politiska liv i Sverige där man utgår ifrån att det som sägs i regel är allmänt svammel tills man har möjlighet att syna korten på bordet.
 

B. Cristina har ett blandat faktaunderlag.
-Enligt HFL heter hon Cristina Persdotter
-Enligt Vigselboken Cristina N.dotter
-Enlig FB när barnen döps Cristina Andersdotter
-Enligt sin egen dödsnotis Cristina Persdotter
DÖDSNOTIS:
Enkan Cristina Persdotter i Säfvar Warit moder till Abraham Ersson ibidem lemnar 6 barn: död af Ålder 78 år
-Enligt makens dödsnotis Cristina Andersdotter
DÖDSNOTIS:
Eric Abrahamsson i Säfvar född 1711 den 20 Jun: Fadren Abraham Nilsson ibid. Moder Lisa Jonsdotter tient på många ställen i Staden hos Rådman Biur. gift 1741 den 18 October med Cherstin Andersdotter från Burträsk haft tolf barn 4 soner 1 dotter död, 5 söner lefva 2. döttrar lefva , af god hälsa merendels. 3 veckor siuk och död i swulnad, 69 år

Jag har stannat vid att hennes namn var  Cristina Andersdotter, men det är då frapperande att prästen inte ens visste vem han begravde.
Cristinas ansedel klicka här      Men döm själv.