Felaktig moder till det oäkta barnet Per f.1772-08-31
När Per föds 1772 finns följande i FB:
Modren qwinspers: Magdlena Hansdr Bygde. Fadren säjes wara en dräng Nils Pärsson ifr. Yterhiske.
Det är omöjligt att hitta Maglena Hansdotter från Bygdeå , med en oäkta son Per.
Men det finns en Magdalena Johansdotter från Nysätra som har en oäkta son Per UM/Grisbacka,AI:7,7/9,s347,[p168]1771-73,Piga h4 Hans Hanss-Ytterhiske och
UM/Ytterhiske,AI:7,7/9,s358,1774-77,piga-hustru-Magdalena Johansdotter Bygdeå och här har Magdalena den oäkta sonen Per f.1772

Det är kanske också värt att observera att Nils och blivande hustrun Magdalena Johansdotter "fr. Bygde"! befinner sig på Grisbacka samtidigt och på samma sida som den uä sonen Per sägs bli född av en Magdalena Hansdr "från Bygdeå" ! [AI:7,7/9,s347]
Han ska då fara till "Tafle", men finns ej där - hon ska var i Ytterhiske [AI:7,7/9,s358], och där finns hon som piga hos barnafaderns broder Jakob och med sonen Per samt påstås vara från Bygdeå; där återfinns också den påstådde fadern Nils Persson men först efter vigseln !!

DB1772-11-17 bekräftar att ovanstående Nils Persson från Ytterhiske, Malin Johansdotter från Risvattnet, Bygdeå . I år fött ett än levande barn.
Dvs prällen har givit en felaktig moder såväl som härkomst för modern

Felaktig moder till oäkta barn
För den erfarne släktforskaren framgår det ganska klart att FB är en bra förstahandskälla men ingen källa som står över allt annat som vissa centralt placerade släktforskare vill påskina - kanske av kommersiella skäl.
FB måste ibland behandlas med försiktighet och helst kollas mot andra grundkällor innan allt kommer på plats.
Den oinvigde eller den ej tillräckligt kunnige har svårt att uppfatta felaktigheterna och försöker sällan eftersom dagens mantra gör gällande att FB är oantastlig.
Ännu ett av tusentals exempel på mitt påstående att se upp med FB är följande lilla historia:
Enligt Umeå lands FB föds den oäkta dottern Anna 1765-07-16 och döps samma dag.
Moder anges vara Greta Larsdotter Höök
Fader anges först att vara Jonas Ersson, men har sedan strukits över.
Den senare angivne fadern är vargeringskarlen Erik Ersson Westling. (mycket svårt att läsa)
Med databas Kråkens hjälp kan man sekundsnabbt se att det finns en Erik Eriksson f.1742 i Falun som under denna tid -1763-1768 - är Soldat R82 Westling i Vännäs och som troligen därmed är fadern.

Men vem är modern Greta Larsdotter Höök.
Någon sådan person finns ej i Umeå lands.
Höök kanske ger något och med databas Kråkens hjälp kollas alla möjliga kombinationer snabbt igenom.
- Finns det någon Lars Höök. = Svar nej
- Vem är soldat Höök vid denna tidpunkt = Jöns Olofsson 1741- 1768
- Har denne Jöns Olofsson Höök någon dotter Margareta eller hustru Margareta - ingen dotter Margareta men väl en hustru Margareta fast Olofsdotter. Hustrun är då en möjlighet, man varför Larsdotter istället för Olofsdotter. Vid denna tidpunkt är det dessutom extrem ovanligt att gifta kvinnor får oäkta barn och det skulle klar framgå av FB och prällens anteckningar och varför skulle hon döpa sin oäkta dotter i Vännfors när hon bodde i Hörneå.

Nej vi måste nog gå bakåt i tiden för att kolla upp Höök.
- Vem var tidigare soldat Höök - Jakob Jakobsson Höök 1728-1740 , då han dog i Finland
- Har denna Höök någon hustru eller dotter Margareta - lustigt nog är svaret Ja och det är samma Margareta Olofsdotter som 1746 efter Jakob Jakobssons Hööks avlidit gifter sig med nästa soldat HÖÖK på roten, nämligen Jöns Olofsson . Denne Jöns Olofsson är nu styvfader för Margareta Jakobsdotter, som kan vara den felande länken. Modern Margareta Olofsdotter Höök är ju redan avförd.

- Men varför kallar prällen modern till Anna för Margareta Larsdotter - kanske en ingivelse
- Vilka är dopvittnen  - Anna blir nöddöpt av H. Karina Olofsdotter i närvaro av pigan Margareta Jonsdotter från Stärkesmark och detta ger inga ledtrådar till Margareta Larsdotter.
- Finns det i Vännfors någon annan möjlig Margareta eller Larsdotter från Hörneå där Rote Höök finns.
Margareta Jakobsdotter f.1735  -UM/Vännfors,AI:6,s143,1762-66,piga - från Hörneå finns i Vännfors. Är det möjligen denna som prällen har tänkt på när han skrev Margareta Larsdotter?

-I Umeå lands dödbok står Anna som död den 19/7 och begravd den 28 samma månad.
Dessutom står följande i DB: "qvinnopersonen Marget Larsdotter Höök oäkta barn, född i skogen och såsom svagt där nöddöpt, båda delar den 16, varpå det levde allenast --"
Även här anges Margareta Larsdotter Höök som moder.
Att hitta endast genom kyrkarkivalierna är därför omöjligt eftersom ingen möjlig Margareta Larsdotter Höök finns.
Andra verktyg måste till för att bevisa att prällens Margareta Larsdotter Höök är samma person som Margareta Jakobsdotter Höök.

En av de mycket få - av mig kända - generösa släktforskare som finns i Umeå trakten är Gun Jonsson som har gått igenom domböckerna och gjort ett sammandrag av "Lägersmål" för Umeå lands, som kommer att finnas med i databas Kråken för respektive oäkta barn.
I detta sammandrag fanns lösningen.
Jag citerar Guns sammandrag :
Lägersmål:
1765-12-10: ogifte Jon Eriksson från Vännäs, ogifta Margareta Jakobsdotter från Hörne. Vårfrudagen eller 2/7 fött ett levande barn som dött efter 3 dagar, ej fullgånget. Jon nekade och angav avskedade soldat Erik Westling. Målet uppskjutet.
1766-03-19: Från förlidet års höstting, ogifta Margareta Jakobsdotter från Hörne, fött oäkta barn den 2/7 förlidet år. Som far uppgav hon ogifte Jon Eriksson ifrån Vännäs. Jon alldeles nekat och åtagit sig att bevisa att gifte avskedade soldaten Erik Westling var far till barnet. Westling tillstod att han besovit Margareta trettondags tiden förlidet år i Nils Erikssons gård i Vänfors där hon förr piga tjent. Margareta nekade beblandelse med Westling. Därefter tillstod både Westling och Margareta att Erik var far till hennes födda nu döda barn. Jon Eriksson skäligen befriad.

Slutsats:
Av domboken framgår att Margareta Jakobsdotter från Hörneå är moder.
Visserligen har domboken felaktigt födelsedatum med 2 veckor, men det övriga stämmer.
Både Margaretas fader och styvfader är soldat Höök och allt är på plats.
Både FB och DB visade sig här ha felaktiga uppgifter medan däremot Domboken hade svaret.
Varifrån Prällen hade fått ingivelsen att Margareta Jakobsdotter var dotter till någon obefintlig Lars Höök kan man ju fråga sig.
Jag har många hundratals liknande exempel noterade där Födelseböckerna (FB) har liknande helt felaktiga nerteckningar på grundläggande fakta.
Föräldrarnas namn får väl anses vara FB:s viktigaste grundläggande fakta.
En databas trippelkollad och dessutom koordinerad mot andra officiella dokument är totalt sett mera tillförlitlig än enskilda kyrkarkivalier inklusive FB.

Lägersmål enligt dombok för Cristina Tegström som bara finns i tingsskrivarens fantasier
1803-10-14 §42: pigan Christina Tegström, Västerteg. 1 resan begånget lägersmål. 20 sistl. februari fött ett än levande gossebarn. Christina nödsakas i brist av bevis avstå sin talan emot bonden Olof Olofsson, Stöcksjö, såsom hennes barnafader.

FB Umeå lands har en annan uppfattning om vem som är moder.
FB prällen anser att det är Katarina Olofsdotter som 1803-02-20 har fött sonen Anders Gustav i Västerteg.
Döpt den 22/2.
HFL prällen håller med om att så är fallet.
Dvs domboken har en helt felaktig moder
 

Olika uppfattning om moderns namn av prällarna och häradsrätten
När den oäkta dottern Anna Brita föds 1803-08-21 anges enligt FB prällen modern att vara Anna Stina Larsdotter från Bygdeå.
Någon möjlig Anna Stina Larsdotter finns ej - troligen i Västerhiske där dopvittnet Per Olofsson med hustru kommer ifrån - ej hellre har jag i Umeå lands hittat någon lämplig Anna Stina Larsdotter med 2 eller 3 oäkta barn.
Däremot finns här pigan Anna Brita Andersdotter UM/VästHiske,AI:10b,2/7,s401,1804-06 med den oäkta dottern Margareta Lovisa.
Enligt Umeå lands DB dör pigan Anna Stina Larsdotters dotter Anna Brita den 28 augusti 2 dagar gammal och begravs den 4 september. Borde ha varit 7 dagar.

Följande står att läsa i DBU
1803-10-11 §17: pigan Anna Christina Andersdotter från Rickleå, Bygdeå, Ett avlidet flickebarn fött vid Mickelsmäss. Föregiven fader färjekarlen Lars Olofsson i Hamnen. Han nekade. Hennes vittnen pigan Lisa Catharina o. dräng Lars […] Söderlund i Ytterboda. Enl. Anna Catharina hade Lars Olofsson erkänt lägersmålet för hjälppräst Per Wattrang när han sökt lysning med sin nuvarande hustru. (Hennes 3 resa enl. saköret).

Här har vi tydligen 2 olika damer som sannolikt är samma person.
-Enligt prällerna Anna Stina Larsdotter
-Eligt Umeå häradsrätt och dess skrivare Anna Stina Andersdotter

Prällarna och häradsrätten är inte ens överens om tidpunkten trots att det är nära i tiden.
-prällarna vill ha födelsen till 1803-08-21
-häradsrätten vill ha födelse vid Mickelsmäss som är den 29 september. Betänk att rättegången är den 11/10.
 Det kan ju knappast vara en födelse vid Mickelsmäss eftersom dottern Anna Brita begravs den 4 september, 3½ vecka före Mickelsmäss.

Slutsats:
Det är väl troligt att den rätta modern är Anna Kristina Andersdotter.
Men det är ett typexempel hur försiktig man måste vara med olika officiella dokument, vare sig det är prällarnas försök till administration eller häradsrättens skriverier.
I regel finns det bara prällarna och då har man inge extern källa att kolla mot.
Det finns antagligen enormt med fel som är omöjliga att kolla eftersom det inte finns något annat att jämföre med.
Dödbok bekräfta födelseort till Västerhiske


Ett enkelt fall där prällen  ger felaktig moder för den oäkta sonen

När Anna Lisa döper den oäkta sonen gör prällen följande beskrivning:
"Moder Anna Lena Jakobsdotter Innertavle fadern oangiven"
Nu finns det ingen möjlig Anna Lena Jakobsdotteri Innertavle ocj ej hellre bland Databas Kråkens 213.000 personer.
Fadrarna är:
-Jonas Olofsson och hustru Innertavle
-Torparen Jakob Anderson och hustru
-son Enok
Torparen Jakob Andersson har en dotter Anna Lisa och vid kontroll av HFL UM/Innertavle,AI:10b,3/7,s452,1799-1810 så visar det sig att hon också har en son Abraham Petter.
Och därmed är prällens felaktiga uppgifter om modern lösta.
Jag har inte hittat detta bland domstolens lägersmål

Bita Jakobsdotter får enligt FB en namnlös son enligt Degerfors FB
Brita Jakobsdotter får en oäkta son född den 14/2 och döpt den 16/2. 1783
Inget namn på sonen anges i FB
Här har prällen verkligen rotat till det hela.
Någon Brita Jakobsdotter i Granö som föder en son Carl Petter finns inte antecknat i HFL för Umeå lands eller Degerfors.
Däremot finns det en Brita Johansdotter som får sonen Carl Petter som är född 1783 enligt UM/Granön,AI:8,s240,1778-86.
Slutsatsen är att Brita Johansdotter får sonen Carl Petter 1783-02-14 som döps den 16