Det finns många fall där prällarna i Gideå, Björna, Fredrika inte är överens om namn, födelsedatum, födelseplats och föräldrar under senare delen av 1800 talet och början 1900 tal och FB enbart i en socken är inte alltid en självklar slutlösning för en viss person

Jag skall här ta upp ett par fall för att tydliggöra detta, men det finns ett otal andra fall

A.
FELAKTIGHETBjurholmHFL:
BJ/Öreström,AIIA:2,4/8,s427,1897-1911 anger födelse i Björna
Det rätta är Fredrika enligt nedanstående utredning

ANTECKNING:
Klara Elisabet förlovar sig - enligt Bjurholms VB- med Aron Lindström 1891-11-08, men Aron dör den 21/11 innan de hinner gifta sig

FELAKTIGHETBjörnFB1870
FELAKTIGHETFredrikaFB1870:
Enligt Björna FB heter Johan Johanssons dotter Anna Elisabet
Enligt Fredrika FB heter Johan Johanssons dotter Clara Elisabet och född i Fredrika Krokvattnet s.43 och här finns förhör den 5/6 för år 1870
Enligt Björna FB sker födelseln i Björna och Krokvattnet s.258, men på denna sida finns inga anteckningar om förhör för år 1870
Enligt Fredrika FB sker födelsen i Fredrika
Björna FB anger följande: "döpt av pastor Lindahl i Fredrika enligt avis av den 5/5 1870
Fredrika FB ger följande:" avis avsänt med posten til Björna pastorat den 5 maj 1870
Enligt Björn HFL BJÖ/Krokvattnet,AI:7,s258,1867-69 är Anna Elisabet född i Björna

Björna HFL anger att husförhör är noterat på
Johan Johansson enbart den 21/2 1869 och hustrun
Katarina Johanna Pålsdotter 16/7 1868, 21/2 1869

Fredrika HFL anger
FR/Krokvattnet,A1:5,2/6,s43,1870,bonde, husförhör 5/6 1870 såväl som hustrun

Bjurholm HFL anger
BJ/Öreström,A1:10a,6/12,s203,1887-96,dotter-Klara Elisabet

Slutsats:
De är bosatta i Krokvattnet och det mest tyder på att detta Krokvattnet är i Fredrika 1870, men att åren runt 1870 åter är i Björna.
Det verkar också som att prällen i Björna har angett felaktigt namn Anna Elisabet istället för det i huvudsak rådande och därmed gjort ett riktigt dubelfel.

B.

Gideå FB har enbart angivet endera födelse eller dop (endast en kolumn på denna sidan 99/C:2.
De flesta har nog antagit att detta är födelsedatum, men så är inte fallet. utan dessa angivna datum bör vara dopdatum.

FB
1858-01-14 Hulda Maria Jonsdotter Flärke
1858-01-23 Jonas Berglund Västergidsjö
1858-01-31 Maria Petrina Norman Norrgidsjö
1858-02-01 Nils Petter Johansson Sunnansjö
1858-02-09 Anna Sofia Norman Norrgidsjö
1858-02-14 Kristina Elisabet Westerlund Norrgidsjö
1858-02-14 Ulrika Molander Gideå bruk
1858-02-15 Brita Katarina Lindgren Norrgidsjö

Om man går till HFL har ett helt annat datum angivets enligt nedan
HFL FB
1858-01-13 1858-01-14 Hulda Maria Jonsdotter Flärke
1858-01-22 1858-01-23 Jonas Berglund Västergidsjö
1858-01-29 1858-01-31 Maria Petrina Norman Norrgidsjö
1858-01-31 1858-02-01 Nils Petter Johansson Sunnansjö
1858-02-08 1858-02-09 Anna Sofia Norman Norrgidsjö
1858-02-11 1858-02-14 Kristina Elisabet Westerlund Norrgidsjö
1858-02-14 1858-02-14 Ulrika Molander Gideå bruk
1858-02-12 1858-02-15 Brita Katarina Lindgren Norrgidsjö

Med utgångspunkt från detta kan man nog utgå ifrån att hela denna sida i FB har ett felaktigt födesedatum på de barn som anges bortsett från Ulrika Molander som har samma födelse och dopdatum både enligt HFL och FB.
Mantrat om FB som den ultimata källan får sig åter ett solarplexus slag

C.
FELAKTIGHETBjörnaFB1869:
Enligt Björna FB är Nils Norenius son döpt till Jonas August och detta namn är sedan aviserat till Gideå prällen.
Gideå prällen har i Gideå FB noterat Jonas August med ett frågetecken och sedan ersatt detta namn med Jonas Magnus.
HFL ger GI/Getingsta,A1:7,4/12,s116,1879-88,son-Jonas Magnus

D.
FELAKTIGHETBjörnaFB1870:
Moder Pigan Anna Brita Henriksdotter, Angsta, Björna föder dottern Anna Kristina 1870-11-30 och döptes i Anundsjö 1870-12-21
Följande finns att läsa i anundsjö FB
"Döptes av J.O.Huss Dopattest översänd till pastor i Björna 3/12
Men denna födelse/dop finns ej noterad i Björnas FB

E.
FELAKTIGHETBjurholmFB1902
Torsten Eugen är enligt Trehörningsjö FB född i Bjurholm Överlögda 1902-03-31 och döpt 16/4
Bjurholms FB anger att han är född i Norrfors
BJ/Överlögda,AIIa:1,7/8,s190,1897-1902,handlanden-flyttar 12/4 1902
BJ/Norrfors,AIIa:1,7/8,s199,1903-08,handlanden-ankommer 12/4 1902
Slutsats är väl att Trehörningsjö har rätt och Bjurholm har fel

F.
FELAKTIGHETBjurholmFB1902
Enligt Bjurholm FB blir Karl Magnus son döpt till Karl Zeibrant men BJ/Bredträsk,AIIa:4,2/6,s75,1912-23 anger hans namn till Gustav Zeibrandt
Fredrika FB, där han är döpt, anger Gustav Zeibrandt och denna uppgift skulle enligt prällen i Fredrika ha avsänts den 2/8 till pastorsämbetet Bjurholm.
Med hänvisningen till FB Fredrika såväl som Bjurholm HFL BJ/Bredträsk,AIIa:4,2/6,s75,1912-23 bör det rätta namnet vara Gustav Zeibrand

G.
FELAKTIGHETBjurholmFB1898
Enligt Fredrika FB föds Sofia Maria i Stennäs och Bjurholm den 15/5 och döps den 22/5 i Fredrika av Bjurberg.
Enligt Fredrika FB har dopsedel avsänts till Bjurholms pastorat
I Bjurholms FB saknas Sofia Marias födelse

H.
FELAKTIGHETNordmalingFB1898?
FELAKTGHETGideåFB1898?
FELAKTIGHETBjurholmFB1898?
FELAKTIGHETGideåHFL?
Enligt Nordmalings FB är Johan Manfred född i Bjurholm och döpt i Nordmaling och föräldrarna är bosatta i Gideå
Intyg om dopattest är skickat från Nordmaling till både Bjurholm och Gideå den 7/3 1898

Enligt Gideå FB är Johan Manfred född i Bjurholm och döpt i Nordmaling och föräldrarna har sin hemvist i Gideå och Getingsta

I Bjurholms FB är upptaget att Johan Manfred är döpt i Nordmaling enligt avis från Pastorsäbetet i Nordmaling och att föräldrarna är från Gideå, men det finns inget om att nedkomst skulle ha skett i Bjurholm

Enligt Bjurholms HFL såväl som Gideås HFL har modern Hulda Erika Eriksdotter befunnit sig i Gideå sedan 1895-11-02, men samtidigt anger Gideå HFL att Johan Manfred är född i Bjurholm

Johan Manfred är enligt:
- SCB Bjurholm född av föräldrar bosatta i Gideå och Getingsta, men nedkomsten har skett i Bjurholm
- Finns ej i SCB Nordmaling
- SCB Gideå anger att de erhållit dopattest från pastorämbetet i Nordmaling

Om Johan Manfreds nedkomst skett i Bjurholm eller Gideå är besvärligt att dra en säker slutsats om med ovanstående prälle arbete som grund, eftersom den ena källan säger så och den andra si och inte ens de 3 olika inblandade FB har en enhetlig uppfattning.
Det är väl tänkbart att Johan Manfreds moder Hulda Erika har varit hemma hos sina föräldrar i Bjurholm i samband med födelsen och FB är ju 2 mot 1 i favör av detta

I
FELAKTIGHETBjurholmFB1887
Enlig Bjurholms FB är namnet Karl Viktor f.1887-01-15
Enligt BJ/Rönnliden,A1:10b,12/12,s382,1887-96 är namnet Karl Arvid likväl som BJ/Rönnliden,AIIA:2,3/8,s351,1897-1911
Men enligt Örträsk FB, där vigsel skedde, har han blivit döpt till Karl Arvid och detta har tydligen vidarebefordrats med avis till Bjurholm, men trots detta anger Bjurholms prällen Karl Viktor i Bjurholms FB

J.
FELAKTIGHETGrundsundaFB1876
FELAKTIGHETBjörnFB1876
Enligt Grundsunda FB föds och döps Anna Lovisa i Grundsunda Husum såg 1876-09-30 respektive 1876-10-05.
Grundsunda FB hänvisar också till att föräldrarna bor i Husum såg s.81
Inga noteringar finns att avis avsänt till Björna eller annan socken
Enligt HFL GR/Husum sågverk,A1:8c,3/5,s81,1876-84 skulle familjen ha kommit från Björna 1876-11-05. Inga noteringar om Husförhör finns under denna tid i denna HFL.
Prällen i Björna har en helt annan uppfattning och tycker att nedkomsten har skett i Björna och Långviken och hänvisar här till att familjen är bosatta i Björna Långviken s 197.
Björn prällen har också gjort följande anteckning: "döpt av kyrkoherde J O Huss i Grundsunda enligt avis av 9 okt 1876
Enligt Björna HFL BJÖ/Långviken,AI:8a,s197,1872-76,inhyses skulle flytt ha skett till Grundsunda först 1874 med flyttbetyg nr.17 och detta skulle sedan ha blivit förnyat 1876-10-31.
Familjen är av allt att döma skriven i Björna när Anna Lovisa föddes och döptes, men födelsen sker trots allt troligen i Grundsunda och Husums såg.
Här är ett typexempel på att prällarna många gånger har 0 koll och att sambanden mellan de olika instanserna brister

 

K
Familjen Johan Anton (August) Sjölund och Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

Enligt Björna FB är Anna Kristina Adolfina född 1880-04-08 och döpt den 9/4
Prällen i Trehörningsjö tycker att födelsen såväl som dopet har skett den 9/4 1880
HFL BJÖ/Kärrsjö,AI:I:1a,s283,1900-11 anger födelsen till 1880-04-08
Dvs prällarna i Björna och Trehörningsjö är ej överens om födelsdatumet
Men det är väl omöjligt att vara säker viken prälle som har rätt, men troligen har Björnas prällen rätt.

Anna Kristina Adolfinas fortsätter att förbrylla prällarna
-När dottern Rut Anna döps 1902 anges modern vara Anna Kristina Adolfina Pålsson f.1880-04-10 enligt Trehörningsjö FB, men prällen i Björna tycker att hon borde heta Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

-När Jonas Anselm döps 1904 anges modern vara Anna Kristina Adolfina Sjölund i Trehörningsjö
Prällen i Björna anger Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

-När Olof Seibrandt döps 1907 är moderns namn Anna Kristina Olsson.
Prällen i Björna anger Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

-När Astrid Kristina döps 1907 är namnet Anna Kristina Olsson enligt Trehörningsjö FB
Prällen i Björna anger Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

När Hjalmar Folke döps 1910 ar moderns namn Anna Kristina Olsson enligt Trehörningsjö FB
Prällen i Björna anger Anna Kristina Adolfina Olofsdotter

Moderns rätt namn bode vara Anna Kristina Adolfina Olofsdotter i enlighet med HFL BJÖ/Kärrsjö,AI:I:1a,s283,1900-11 och enligt HFL f.1880-04-08 samt tidigare födelseböcker

Fadern är Johan Anton eller Johan August, men även för honom har prällen stökat till det, han blev ursprungligen döpt till Johan August, 1871, men kallades enligt HFL under resten av sitt liv för Johan Anton
 

H
FELAKTIGHETBjörnaFB1869:
Enligt Björna FB är Nils Norenius son döpt till Jonas August och detta namn är sedan aviserat till Gideå prällen.
Gideå prällen har i Gideå FB noterat Jonas August med ett frågetecken och sedan ersatt dett namn med Jonas Magnus.
HFL ger GI/Getingsta,A1:7,4/12,s116,1879-88,son-Jonas Magnus