27/12 2008. Här kommer jag att ta upp enkla saker som borde ingå i något slags prällarnas drullighets rekord

Föryngringsmetod ala prälle
-UM/Sörmjöle,AI:10a,2/7,s84,1799-1804
Här har prällen lyckas med konstycket att med blott tre mellanliggande rader föryngra henne från födelseår 1774 som piga till 1779 som hustru !
Detta fel består i UM/Soldat,AI:2,s24/349,1804-10 och framöver.
Här ser man lyckan av att vara nygift som räcker hela livet.
 

Gift 4 år före födseln om man får tro prällen berättelse i DB (gift 1764)
DÖDSNOTIS (C:4,s400)
Hustru Brita Johans dr. Född i Nyby 1767: Föräld. Johan Hansson och Brita Nilsdr. Tjente efter deras frånfälle till dess hon trädde i Ägtenskap [med] Sold: Olof Andersson Silfwer med hwilken hon lefwat tillsamman flere år, dock utan lifsarfwingar.
Warit plågad af Lungsot, och dog deraf i en ålder af (kluddat ?7, det kan stå 17 där, 1784-1767=17)

Det står faktiskt i DB att Brita är född 1767, klart och tydligt (C:4,s400 SVAR A0012916_00208)
Detta skulle bl.a. innebära att hon gifte sig 4 år före det hon föddes.
Man undrar också vad han tänkte när han skrev dit det eventuella 17 års ålder och hur han tyckte att det stämde med det han skrivet stax ovanför.
En kanske mindre viktig sak är att prällen ger ett helt felaktigt namn på Bitas moder Brita Nilsdotter. Det rätta är Elisabets Mosesdotter.

Samma par gifter sig två gånger i Umeå lands inom ett halvår
Den 23 oktober 1768 gifter sig "soldaten Anders Olofsson Bergkvist och Elisabet Olofsdotter Täfteå"
För denna vigsel har inget lysningsdatum angivets

Lördagen den 4 mars 1769 lyser det för samma par "soldaten Anders Begkvist och Elisabet Olofsdotter Täfteå", dessutom sker lysningen på en olaglig veckodag.
Vigsel måste ske på söndag eller eventuellt större helgdag.
Prällen har här dessutom glömt att anteckna vigseldatumet.
Denna senare vigsel har sprängts in i vigsellistan vid en senare tidpunkt än de som ligger ovan och under.
Detta tyder på att en viss tankemöda har använts när prällen troligen hittat sin vigsel lapp något halvår efter den första vigseln.
Denna vigsellapp hade tidsmässigt tydligen sina brister

Men detta är något av ett rekord med 2 födslar inom 10 dagar
Soldat Johan Rehn och hustru Catarina Larsdotter i Sörfors får 1807-06-25 dottern Anna Lovisa som döps den 26.
Redan den 4 juli får samma föräldrar åter en dotter som döps till Anna Lovisa den 5 juli.
Detta kan man kalla för snabba ryck.
Jag tycker detta ger en bra bild av prällarnas administrativa talanger och noggrannhet i synnerhet i Umeå lands under 1700-talet

Hur Per Zakrissons dotter fick Östen Larssons dotters namn och vise vers i Burträsk
Lars Östenssons och Elisabet Olofsdotters i Storbäckens dotter som föds 1787 den 25/10 - döps enligt FB den 28/10 till Maria Catarina.
HFL BUR/Storbäcken,AI:5,s161,1787-90 och BUR/Andersvattnet,AI:5,s245,1790-10 har en annan uppfattning om namnet som de anser vara Catarina Elisabet
Namnet Catarina Elisabet följer sedan med resten av livet.

Det lustiga är att den 24/10 1787 får makarna Per Zakrisson och Magdalena Isaksdotter en dotter som döps den 28/10 till Catarina Elisabet.
Även här har HFL en annan uppfattning.
BUR/Bygdeträsk,AI:5,s127,1787-1810 tycker att hennes namn bör vara Maria Catarina, som sedan blir hennes namn för resten av livet.

Prällen har här av allt att döma förväxlat de båda barnens namn och döpt den som skulle heta Catarina Elisabet till Maria Catarina och den som skulle heta Maria Catarina till Catarina Elisabet eller åtminstone gjort dessa anteckningar i Burträsk FBNär Kristina född 1779-09-05 blir tvilling med sin bror Per född 1789-12-10

FELAKTIGHETNordmalingHFL
Torrböle,A1:4,4/6,s180,1785-94 anger att Anders Johansson har tre levande barn
-Barbro född 1773
-Christina född1779-09-05
-Per född1789-10-12
HFL Torrböle,A1:5,5/7,s242,1795-1801 skulle Anders Johansson följande barn
- Barbro född 1773
- Christina född 1789-12-10
- Per född 1789-12-10
Per noteras som svåger till systern Barbro Andersdotters make Matts Jonsson, som övertog hemmanet efter att Anders Johansson dog 1801.
D.v.s. Per är införd efter 1801, som också syns tydlig beroende på bläck och stil.

Prällen har tagit Per Anderssons födelsedata 1789-12-10 och överfört dem till systern Christina, som egentligen är född 1779-09-05 och gjort henne 10 år yngre, samtidigt som han inte tagit med Per i HFL i första skedet.
Prällen har inte insett sitt fel trots att han på samma HFL och samma rad har han uppgett att Christina flyttar till Umeå 1799 och ifall född 1789 enbart 10 år vid flytten.
Om Nordmalings prällen hade varit alert borde han dessutom ha insett att han vid den 1:a lysning, som han i samband med detta kungjorde i Nordmalings kyrka, samtidigt gav sitt tillstånd till att en 10 åring gifte sig, om man nu skall tro hans eget HFL.
Giftermål vid 10 år var lika olagligt då som nu
Prällen har ursprungligen i Torrböle,A1:5,5/7,s242,1795-1805 ej noterat Per född 1789-12-10 utan bevisligen skrivet dit honom senare efter faderns död 1801 och betecknar honom då som svåger, samt anger att han är född 1789-12-10 d.v.s. enligt prällen blir han då tvilling med syster Christina som flyttar till Umeå 1799.
I Umeå gifter sig Christina med Matts Jonsson och här har Christina fått rätt födelseår 1779
UM/Bjenberg,A1:9,2/10,s93,1798,hustru-f.1779
I Umeå VB EI:1,s20v står följande " Matts Jonsson i Bjenberg tagit lysning i Nordmaling, vigd 7/10 1798 i Umeå lands.
Nu finns ej lysningen i de VB avskrifter som finns tillgängliga i Nordmaling eftersom denna Nordmalings Lysning/Vigselbok av allt att döma enbart är avskrift/renskrift av det ursprungliga Lysnings/Vigselboks ORIGINALET
Det som i dagens läge betraktas som ORIGINAL är m.a.o. enbart en avskrift av den ursprungliga Lysnings/Vigselboken, som med största sannolikhet är en avskrift av en lös lapp.
D.v.s. det som nu betraktas som en ORIGINAL handling är egentligen en 2:a hands källa eller kanske t.o.m. en 3:e hands källa, med allt vad det innebär.
Nu har väl detta egentligen ingen större betydelse, men de som bråkar om det står en 8 eller 0 bör betänka att det kanske ursprungligen i det egentliga ORIGINALET var noterat en 6.
Det viktiga är naturligtvis att huvudingredienserna är korrekta.
Som slutkläm kan sägas att BOU FII:2,nr.7 anger att änkan Kristina Johansdotter har 3 levande barn vid bouppteckningen 1801-06-22 (ANM av totalt 17 födda)
- Barbro gift med hemmansåbon Matts Jonsson
- Christina gift med Matts Jonsson i Bjenberg
- Per ej myndig, som sedermera flyttar till Umeå lands och Häggnäs