På Lantmäteriets hemsida finns uppgifter om laga skifte i Järnäs.

Nordmalings socken Järnäs 1-7 , Laga skifte.

Akt: 24-NOR-264

  

Akten innehåller 783 sidor.

 

Innehållssammanfattning

 

Sid               Innehåller

1-13                   Kartor  Laga skiftet

1-14                   Innehållsförteckning m. m.

18                Ändrad samfällighetsförteckning

19-22           Handling ang. gemensamhetsfiske Fiskevatten

23-24                Mottagningsbevis handlingar     Jonas Oberg Kvittens    Gustaf Markstrom Kvittens

25-37                Protokoll nr 1  Jarnas LagaSkifte protokoll 1

39-40                Landshövdingen utser lantmätare Bil Aa Forordande

41-48           Kungörelse, Utlåtande ang. utflyttning, Fullmakter, och Förordnat kronoombud          Bil C Utlatande 

                    Bil D Kungorelse   Bil E Fullmakt     Bil F Fullmakt   Bil G Kungorelse   Bil H Forordande   Bil Ha Fullmakt

49-51           Förening ang. gemensamma behov, tilldelning enligt skattetal, prissättning åker och betalningstider (22 Maj 1907)  Bil I Forening

51-52           Förening ang. grund för ståndskogslikvid  Bil J Forening

52                Utlåtande ang. ståndskog  Bil K Utlatande

53-55           Kungörelse, förordande Bil L Kungorelse  Bil M Bevakande

55-56           Förening ang. priser för dagsverken samt tider för olika arbeten verkställande (31 Mars 1904)  Bil N Forening

56                Utlåtande ang. utflyttningsbidraget, som skall utgå i penningar    Bil O Utlatande

57-69           Kungörelser, Fullmakter, Kallelse    Bil P Kungorelse  Bil Q Kungorelse  Bil R Kungorelse  Bil S Fullmakt  Bil T Forordande 

                     Bil U Kungorelse    Bil Fullmakt Agust Kassberg   Bil Fullmakt Anders Kassberg    Bil Fullmakt Ogren-Eriksson 

                     Bil Fullmakt Isak Molin 1    Bil Fullmakt Jonas Pettersson    Bil Fullmakt Isak Molin 2        Bil Kallelse           

70-79           Protokoll nr 2  Jarnas LagaSkifte protokoll 2  

80-86           Fullmakter, Utdrag ur protokoll (Jerfeds Ångs AB), Kungörelse    Bil Aa Fullmakt  Bil Ba Fullmakt   Jerfed Protokollutdrag  Bil Ca Fullmakt   Bil Da Fullmakt  Bil Ea Fullmakt   Bil Fa Kungorelse

87-92           Utdrag ur domboken, Nordmalings och Bjurholms Ägodelningsrätt   Ga Utdrag Dombok

93-95           Kungl. Mats utslag 10 Juli 1907     Bil Ha Kungl Majts Utslag

97-99           Förening ang. gemensamma behov, tilldelning enligt skattetal, prissättning åker och betalningstider (17 Sept 1907)  Bil Ia Forening

100-103       Kungörelse, Fullmakter  Bil Ka Kungorelse  Bil La Fullmakt  Bil Ma Fullmakt  Bil Na Fullmakt

104-105       Förening ang. priser för dagsverken samt tider för olika arbeten verkställande (4 Maj 1908)  Bil Oa Forening

106-111       Fullmakter, Kungörelser  Bil Pa Fullmakt  Bil Qa Fullmakt   Bil Ra Fullmakt  Bil Sa Kungorelse  Bil Ta Fullmakt  Bil Ua Kungorelse

112-113       Förening, odlings- och hävdeersättning  Bil Va Forening

113-114       Lotsverkets ombud, Kungörelse  Bil Xa Fullmakt  Bil Ya Kungorelse

115-275       Beskrivning över alla ägorna tillhörande Järnäs by  Beskrifning ofver alla egorna

276-454       Hävdeförteckning över alla ägorna tillhörande Järnäs by Hafdeforteckning

455-458       Sammandrag Hävdeförteckning  Sammandrag Hafdeforteckning

459              Pärmsida

460-465       Summarisk beräkning och fördelning  Summarisk berakning och fordelning

466-704       Beskrifning öfver laga skiftet   Beskrifning ofver laga skiftet

705-706       Sammandrag, delningsbeskrivning  Sammandrag delningsbeskrifning

707-737       Odlings- och hävdelikvid mellan delägarna i Järnäs by  Odlings-och Hafteliqvid

738-748       Byggnadsbeskrivning  Byggnadsbeskrivning

749-769       Kostnader för utflyttningen  Utflyttningskostnad

769-772       Likvid, utflyttningskostandsersättning.  Likvid Utflyttning

773-777       Lantmätarens arvodesräkning 1907-1909  Arvodesrakning 2

777-783       Lantmätarens arvodesräkning 1901-1905  Arvodesrakning 1